วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมป่าไม้ ส่งมอบไม้ของกลางของแผ่นดิน


กรมป่าไม้ ส่งมอบไม้ของกลางของแผ่นดิน เตรียมแปรรูปก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

-----------------------------

             จากการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดด้านป่าไม้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อที่จะรักษาฐานทรัพยากรการที่มีอยู่และสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ ตลอดจนการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่อยู่ในสังกัด อย่างกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหน่วยงานในการดูแลป้องกันรักษาป่า ปราบปรามผู้กระทำผิดในการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิด ส่งผลให้มีไม้ของกลางที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีและที่ตกเป็นของแผ่นดินจำนวนมากที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งปัจจุบันจำนวนไม้มีปริมาณมากขึ้น จึงมีแนวทางในการนำไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

            นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้  เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ขนาด 79 ไร่ ให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร “โครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า” เพื่อประโยชน์สูงสุดของแผ่นดิน และเมื่อไม่นานมานี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังเห็นชอบขยายงบประมาณก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ สำหรับพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าก่อสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นอาคารสำหรับจัดแสดงศิลปะ ทั้งประติมากรรม จิตรกรรม ตลอดจนงานฝีมือต่างๆ ของช่างไทย รวมถึงแหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เชิงศิลปะและสามารถใช้เป็นอาคารรับรองแขกของรัฐบาล เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ทางศิลปะของประเทศ  พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าแห่งนี้เกิดขึ้นจากทางรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของไม้ของกลาง ที่ตกเป็นของแผ่นดิน ที่ถูกเก็บรักษาไว้โดย 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมศุลกากร โดยจะมีการขนย้ายไม้จากหน่วยงานดังกล่าวมารวมไว้ที่ อู่บกพหลโยธิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อรอการแปรรูปไม้ โดยมีการตั้งคณะทำงานการกำกับดูแลคณะอนุกรรมการดูแลขนย้ายและควบคุมไม้มีค่า เพื่อให้การ ขนย้ายไม้เป็นไปอย่างถูกต้องมีระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้

              นายอรรถพล กล่าวต่อว่า การดำเนินการขนย้ายไม้มีค่าของทั้ง 3 หน่วยงานที่เก็บดูแลรักษา พร้อมทั้ง ส่งมอบไม้มีค่าไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ปริมาตรรวมทั้งสิ้น 4,459.96 ลบ.ม. โดยครั้งที่ 1 ได้ส่งมอบไม้มีค่าซึ่งเป็นไม้พะยูงปริมาตรรวม 1,831.02 ลบ.ม. ครั้งที่ 2 เป็นไม้พะยูงและไม้สัก ปริมาตรรวม 2,633.55 ลบ.ม. และในครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างการดำเนินการขนย้ายไม้มีค่าจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้แดง และไม้มะค่าโมง ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปริมาตรรวม 5,116.48 ลบ.ม. หรือคิดเป็นมูลค่ารวมของไม้ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท โดยกรมป่าไม้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน พร้อมทั้งขนย้ายไม้ของกลาง เพื่อนำไปแปรรูปตามที่หน่วยงานที่ดูแลและออกแบบได้ร้องขอเพื่อใช้ในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ ณ อู่บกพหลโยธิน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##################

โดย อานานนนนน

 

กลับไปที่ www.oknation.net