วันที่ พุธ ตุลาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) เรื่องไม่เล็กที่ผู้นำต้องรู


ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) เรื่องไม่เล็กที่ผู้นำต้องรู้

โดย ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์  Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340 facebook: BT CORPORATION CO., LTD.

***************************************************************************************

      สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่งเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) โดยเรื่องนี้ผมเคยทำงานวิจัยตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาโท และก็ให้ความสนใจเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ และความพึงพอใจในงานของพนักงาน ซึ่งผมได้มีโอกาสเขียนบทความ และไปบรรยายให้กับหลายองค์การ วันนี้ จึงขอนำเสนอแนวคิดเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ เรามาเรียนรู้พร้อมๆ กันเลยนะครับ

         งานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) มีความเห็นตรงกันว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท หรือองค์การถ้าองค์การใดมีพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การสูง ก็จะส่งผลทำให้เกิดผลิตภาพ หรือ การเพิ่มผลผลิต (Productivity) มากกว่า และการบริหารจัดการก็จะมีประสิทธิผลสูง และเกิดปัญหาต่างๆน้อยกว่า องค์การที่พนักงานส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์การต่ำ เพื่อทำให้เห็นภาพ ผมขอสรุป ความแตกต่างคนละขั้ว 10 ประการ ระหว่างพนักงานที่มีความผูกพัน และไม่มีความผูกพันต่อองค์การ ดังตาราง 

 

 สำหรับแนวทางในการสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ ผมขอนำเสนอ ลำดับขั้นของความผูกพัน

 (Hierarchy of Engagement) ซึ่งมีที่มา:ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ และคณะ 2552 หน้า 212) ดัดแปลงจาก : Pugliese A.. (2004. Employee Engagement-Why Bother? New Jersey.

 

จากรูป สามารถอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามลำดับขั้นดังนี้

1. ความต้องการพื้นฐาน

1. รู้ว่าถูกคาดหวังในการทำงานในเรื่องใดบ้าง

2. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน

2. การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร

3. ได้รับโอกาสที่จะทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

4. ได้รับการยกย่อง หรือชมเชยอย่างเหมาะสม

5. ได้รับการเอาใจใส่จากผู้ที่ปฏิบัติงานด้วย

6. ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนา

3. สัมพันธภาพ

7. ความคิดได้รับการยอมรับ

8. รับรู้ และมีส่วนร่วมในพันธกิจ หรือ จุดมุ่งหมายขององค์การ

    9. มีลูกน้องที่ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ผลลัพธ์ ของงานมีคุณภาพ

10. มีเพื่อนที่ดีที่สุดในการทำงาน

4. ความก้าวหน้า

11. มีการพูดคุยถึงแผนงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการทำงาน

12. ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และได้มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ

 จากการศึกษา แนวคิด Employee Engagement ของ Hewitt Associate (2003)เมื่อพนักงานได้รับการตอบสนองความต้องการตามลำดับขั้นอย่างเหมาะสม จนมีความผูกพันต่อองค์การแล้วละก็ พวกเขาก็จะแสดงออกโดย

 

 

  1.  Say พูดถึงองค์กรแง่บวก สร้างสรรค์ 
  2.  Stay อยู่ทำงานด้วยความรัก รู้สึกว่าตนเองสำคัญ มีคุณค่า และเป็นหนึ่งในองค์กรนี้
  3.  Strive or Serve ทำงานเต็มความรู้ ความสามารถ และมีความเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น

 

ลองประยุกต์ใช้ดูนะครับ โชคดีพนักงานมีความผูกพันต่อองค์การครับ 

 ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Www.bt-training.com ครับ

โดย ทองพันชั่ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net