วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ ให้ความสำคัญที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์


เปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ ให้ความสำคัญที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
-------------------------------

            เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมเป็นประธานในการเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ ปี 2561 ณ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งมีประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 500 คน งานดังกล่าวจัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการนี้นายสมพร ใช้บางยาง ประธานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ว่าการจัดงานในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ รวมทั้งการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกคน ซึ่งสหประชาติได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) โดยภายในงานได้มีกิจกรรม ดังนี้ คือ การลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน การมอบบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 11 หลัง เปิดอาคารธนาคารขยะ และปลูกป่าชายเลน

            นายโสภณ ทองดี ได้กล่าวถึงคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 เรื่องการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบาย คทช. ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำกับดูแลเกี่ยวกับภารกิจการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ได้มีการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมแล้ว ในหลายพื้นที่ แต่ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งรัฐจัดให้ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และและเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และลดความขัดแย้ง ที่อาจมีขึ้น โดยโครงการดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ยากไร้และไม่มีที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

            รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลฯ กล่าวต่อไปอีกว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทช.ได้เน้นย้ำกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกแห่งที่อยู่ในพื้นที่ ให้ดำเนินงานตามนโยบายของพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและปราบปราม เพื่อมิให้เกิดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลนรายใหม่ และรายใหญ่อย่างเด็ดขาด และให้ยึดถือนโยบายของรัฐบาลตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ตลอดจนให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช. )ในเรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำของสังคม. การแก้ไขปัญหาไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร การรุกล้ำเขตป่าสงวน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป นายโสภณ กล่าวถึงข้อสั่งการของอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในที่สุด

 

โดย อานานนนนน

 

กลับไปที่ www.oknation.net