วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมป่าไม้ เปิดคัดเลือกพนักงานป่าไม้อาวุโส 16 ตำแหน่ง


กรมป่าไม้ เปิดคัดเลือกพนักงานป่าไม้อาวุโส 16 ตำแหน่ง
----------------------------------------

            นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ในฐานะโฆษกประจำกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมป่าไม้กำลังเปิดคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส จำนวน 16 ตำแหน่ง โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาปฏิบัติหน้านั้นจะมีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติงานในการกำหนดแผนงานการปฏิบัติงานด้านป่าไม้ และช่วยวิชาการป่าไม้เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล ทรัพยากรป่าไม้ ฯลฯ และงานด้านป่าไม้อื่น ๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ 2) ด้านการกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) ด้านบริการ เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

            ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติไว้ โดยบุคลากรที่จะเข้ารับการสมัครเพื่อคัดเลือกจะเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้ ที่อยู่ในระดับชำนาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ซึ่งสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการเกษตรศาสตร์ หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาการป่าไม้ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ในช่วงระหว่างการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งคาดว่า จะสามารถแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสได้ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

            อย่างไรก็ตาม นอกจากตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโ แล้ว กรมป่าไม้จะมีการเปิดตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขอให้มีการเปิดสอบคัดเลือก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเปิดสมัครสอบคัดเลือกได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และจะสามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ในช่วงเดือนมกราคม 2562 และปฏิบัติหน้าที่ให้กับกรมป่าไม้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามที่ได้รับการคัดเลือกมาปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th

            “ กรมป่าไม้ เร่งดำเนินการในด้านการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มาปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกบุคลากรให้มีความเป็นธรรมและเป็นไปตามกรอบแนวทางการคัดเลือก ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนดไว้ ”

--------------------------------

โดย อานานนนนน

 

กลับไปที่ www.oknation.net