วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จงเป็นผู้ไม่ประมาท


ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง 
ธรรมเหล่านั้น พวกเธอพึงเรียนเอาให้ดี พึงเสพให้ทั่ว  พึงเจริญทำให้มาก  
โดยอาการที่พรหมจรรย์   (คือศาสนานี้) จักมั่นคง ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนาน,  
ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน เพื่อความสุขแก่มหาชน, 
เพื่ออนุเคราะห์โลก, เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล  
เพื่อความสุขแก่ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลาย !  ธรรมเหล่าไหนเล่า ที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ฯลฯ,  
คือ :- สติปัฏฐานสี่ สัมมัปธานสี่ อิทธิบาทสี่ อินทรีย์ห้า พละห้า  
โพชฌงค์เจ็ด   อริยมรรคมีองค์แปด.


ภิกษุทั้งหลาย !  บัดนี้เราจักเตือนท่านทั้งหลายว่า :  
สังขารทั้งหลาย  มีความเสื่อมเป็นธรรมดา  พวกเธอจงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด, 
การปรินิพพานของตถาคต จักมีในกาลไม่นานเลย 
ตถาคตจักปรินิพพาน โดยกาลล่วงไปแห่งสามเดือนนี้.

สัตว์ทั้งปวง ทั้งที่เป็นคนหนุ่มและคนแก่, 
ทั้งที่เป็นคนพาล และบัณฑิต, 
ทั้งที่มั่งมีและยากจน 
ล้วนแต่มีความตาย เป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้า, 
เปรียบเหมือนภาชนะดิน ที่ช่างหม้อปั้นแล้ว ทั้งเล็กและใหญ่,  
ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบ 
ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุด  ฉันใด;
ชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลาย  ก็มีความตายเป็นเบื้องหน้า  ฉันนั้น.    
วัยของเราแก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเราริบหรี่แล้ว 
เราจักละพวกเธอไป สรณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้ว.  
ภิกษุทั้งหลาย !  พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท 
มีสติ  มีศีลเป็นอย่างดี 
มีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดี  
ตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิด. 
ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว  
จักละชาติสงสาร  ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้.

-บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๐/๑๐๗-๑๐๘.

โดย ตนภูเก็จ

 

กลับไปที่ www.oknation.net