วันที่ พฤหัสบดี พฤศจิกายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หนาวนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดี...เที่ยวตามรอยพ่อกันดีไหม ??


หนาวนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดี...เที่ยวตามรอยพ่อกันดีไหม ??
 
 
 
 
 

ฤดูหนาวเริ่มย่างกรายมาถึงแล้ว  อากาศเย็นอ่อนๆ เริ่มมา

สัมผัสตัว จนรู้สึกได้  ก็เป็นอันว่า  ฤดูฝนเริ่มจากเราไปกันแล้ว


 
เมื่อฝนเริ่มซา  ฟ้าก็ใส... ใจก็รู้สึกสดชื่นขึ้น
 
 
 
คนไทย โดยเฉพาะคนกรุง เริ่มตั้งต้นคิดกันแล้ว  ว่าหนาวนี้

จะไปเที่ยวไหนดี  เป็นการให้รางวัลชีวิต ที่ต้องผจญกับฤดูฝน

ฝนตกหนักมาหลายเดือน ทำให้ไปไหนก็ลำบาก น้ำท่วม และ

เฉอะแฉะไปหมด
 
 
 
กว่าจะหมดฤดูฝนได้  ก็ทรมานกันมานานมาก  ทุกคนต่าง

หายใจโล่งไปตามๆ กัน...
 
 
 
***
 
 
 
ผู้เขียนขอสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม

การท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อไม่ให้เงินทองรั่วไหลไป

ต่างประเทศ  เป็นการช่วยกระจายรายได้สู่เมืองรอง และ

ทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่ดีมากทางหนึ่งด้วย
 
 

และสนับสนุนโครงการของ ททท. "เที่ยวทั่วไทย ไปถึงถิ่น"

ด้วย ด้วยมาตรการทางภาษี และมาตรการด้านการตลาด
 
 

  
นอกจากนี้ ยังได้ช่วยส่งเสริมบรรดาพวกสตาร์ตอัพทั้งหลาย

ที่เริ่มเป็นผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายแก่

นักท่องเที่ยวได้มีรายได้ดีขึ้น  และเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

ก้าวหน้าสู่ SME ต่อไป 
 
 
 
***
 
 
การท่องเที่ยวภายในประเทศในยุคดิจิตอล หรือประเทศไทย 4.0 นี้

ผู้เขียนบล็อกอยากเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมสักเล็กน้อย  อยากให้

นักท่องเที่ยวในประเทศ (เน้นคนไทย) เปลี่ยนแนวทางการท่องเที่ยว

จากเดิม เที่ยวแล้วให้ได้ความรู้ ให้ได้ประโยชน์ ให้ได้อาชีพเสริมหรือ

อาชีพใหม่แก่นักท่องเที่ยว ผู้ไปเที่ยวกลับมาด้วย  สามารถเข้า
 
หลักสูตรอบรมสั้นๆ ไม่กี่ชั่วโมง นำความรู้นั้นติดตัวกลับไปประกอบ
 
อาชีพเสริมหรืออาขีพใหม่ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ก็จะเป็นแนวทางใหม่

ที่ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย หรือเรียกว่า  win win ทั้ง 2 ฝ่ายก็ว่าได้


 
 
และที่สำคัญก็คือ  นักท่องเที่ยวไทยผู้มีรายได้น้อย  ก็จะได้มีโอกาส

ไปท่องเที่ยว (และได้อบรมดูงาน) ได้ด้วย  โดยเป็นการจ่ายเงิน
 
เพื่อการลงทุนสร้างอาชีพเสริมหรืออาชีพใหม่ ถือเป็นการเดินทางไป
 
ท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเลยทีเดียว
 
 
 
เงินค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไปนั้น  ก็ไม่ได้ไปไหน จะสามารถหา

รายได้ชดเชยในภายหลัง ได้โดยไม่ยากนัก และจะเพิ่มรายได้ให้มา
 
ยิ่งขึ้นได้ในอนาคตได้ โดยอาจจะเลื่อนฐานะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่

ในอนาคตต่อไปได้
 
 
 
ผู้ประกอบการเอง ก็ควรจัดรายการให้นักท่องเที่ยวได้อบรมเรียนรู้วิธีทำ

แก่นักท่องเที่ยวผู้สนใจด้วย เพื่อสามารถนำความรู้จากการอบรมกลับไ
 
ประกอบอาชีพได้  เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพียง 1-2 ชั่วโมง ในราคา

ค่าอบรมที่ไม่สูงเกินไปนัก และควรมีเอกสาร หรือแผ่นซีดี แจกประกอบ
 
หรือให้ดูเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ 
 
 
วมทั้ง สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมภายหลังได้ เมื่อพบกับปัญหา

และอุปสรรคต่างๆ  และยังมีความสัมพันธ์ติดต่อกันต่อไป  เช่น  ติดต่อ
 
ซื้อวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ในการผลิต  เป็นต้น
 
 
  
ผู้เขียนบล็อกก็คิดว่า วิธีนี้น่าจะช่วยเสริมวิธีเดิม ที่นักท่องเที่ยว

เสียค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้ประโยชน์
 
กลับคืนแต่อย่างใด   วิธีนี้  จะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวคนไทย
 
ไปเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย  หากรัฐหรือองค์กร
 
ช่วยสนับสนุนด้วย  ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อยไปด้วย
 
ในการได้ไปพักผ่อน ได้อาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม  คือได้ทั้งเงิน
 
กลับไปด้วย  ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนัก  และ winwin  ด้วยกันทั้ง 3 ฝ่าย 
 
คือทั้งรัฐบาล  สถานประกอบการที่เปิดอบรม และนักท่องเที่ยวคนไทย
 
(อยากจะเน้นคนไทยก่อน)v ที่ได้ไปท่องเที่ยวด้วย
      
 
 
 

***
 
ในเอ็นทรี่นี้  ผู้เขียนบล็อกอยากจะเชิญชวนผู้อ่านที่สนใจ ไปเที่ยว

ตามรอยพ่อ (โครงการหลวงต่างๆ ) ซึ่ง rabbit finance ได้จัดทำ

ขึ้นกันก่อน  ตามลิงก์นี้
 
 
 
"เที่ยวตามรอยพ่อ จากโครงการหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยว
 
  น่าไปเยี่ยมชม"
 
 
 
 
ซึ่ง rabbit finance ได้จัดทำเผยแพร่
 

และมีข้อมูลรายละเอียดสถานที่น่าไปเที่ยวชม หรือ ไฮไลท์,  แนะนำ

การเดินทาง รวมทั้งแผนที่  เป็นข้อมูลที่ดีมากทีเดียวครับ   จึงได้นำมา

เผยแพร่ต่อ  (ควรติดต่อสอบถามไปยังสถานที่ที่จะไปล่วงหน้า ก่อนที่

จะเดินทางไป เพื่อความล่าสุดของข้อมูลครับ)
 
 
 
 
ผู้เขียนบล็อก ก็ได้เคยไปมาหลายแห่งแล้ว  เช่น สถานีเกษตรหลวง
 
อ่างขาง, สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  และโครงการชั่งหัวมัน เป็นต้น 
 
ก็ได้รับความรู้จากพ่อที่ดียิ่ง
 
 
 
***
ที่มาและภาพประกอบ :
 
บทความเรื่อง "เที่ยวตามรอยพ่อ จากโครงการหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยว

น่าไปเยี่ยมชม"

https://rabbitfinance.com/blog/เที่ยวโครงการหลวง
 
 
ขอขอบคุณ

โครงการหลวง

rabbitfinance

YouTube
 
 
 
 
 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net