วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บางกอกแอร์เวย์สประกาศผลไตรมาส 3 รายได้รวม 21,067.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0


 

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 9 เดือนของปี2561 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 21,067.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ว่า "รายได้รวมของบริษัทฯ ในไตรมาส 3 อยู่ที่ 7,066.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายได้ที่ไม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจโดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 และร้อยละ 24.8 ตามลำดับ การเติบโตของรายได้ที่ไม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจเป็นผลมาจากเงินปันผลรับที่บริษัทฯ ได้รับจากเงินลงทุนในบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ในไตรมาสนี้บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจการบินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.4 อันเป็นผลมาจากเส้นทางบินภายในประเทศ (ยกเว้นเส้นทางบินเข้า-ออกสมุย) ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราบรรทุกโดยสารเฉลี่ย (Load Factor) ร้อยละ 66.1 และมีรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย (Passenger Yield) อยู่ที่ 4.65 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ร้อยละ 7.2 ส่งผลให้ผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 21,067.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ที่ไม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจร้อยละ 24.8 การเติบโตของรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อยร้อยละ 6.2 การเติบโตของรายได้ธุรกิจสนามบินร้อยละ 4.8 รายได้จากธุรกิจสายการบินมีการเติบโตร้อยละ 1.6 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษีเท่ากับ 885.7 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 โดยหลังจากหักภาษีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 676.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 663.8ล้านบาท หรือร้อยละ 98.1 ของกำไรสุทธิ บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.32 บาท”

“ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการลดต้นทุนและการวางกลยุทธ์ในการจัดการเที่ยวบินส่งผลให้อัตราบรรทุกโดยสารเฉลี่ย (Load Factor) ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67.8 เป็นร้อยละ 68.8 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย (Passenger Yield) อยู่ที่ 4.55 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.9และมีจำนวนผู้โดยสารที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 (4.483.4 ล้านคน) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ทั้งนี้เป็นผลมาจากสัดส่วนจุดขายบัตรโดยสาร (Point-of-Sale) ในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ10.0 โดยหลักมาจากประเทศในโซนยุโรปและเอเชีย (ยกเว้นประเทศไทย) โดยในทวีปเอเชียจำนวนผู้โดยสารส่วนใหญ่มาจากทวีปเอเชียเหนือซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ20.0" นายพุฒิพงศ์ กล่าวเสริม

ในไตรมาส 3 ของปี 2561 บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ319 จำนวน 1 ลำ ในเดือนกรกฎาคม ทำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 39 ลำ และในไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ (เมียนมาร์) จากสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 11 เที่ยวบิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินโดยมีวงเงินสูงสุด 500.00 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม และบริษัทฯ ได้มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในเดือนกันยายน2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท โดยบริษัทบางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้งจำกัดถือหุ้นร้อยละ 100.0

โดย อาคม

 

กลับไปที่ www.oknation.net