วันที่ อังคาร ธันวาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฟรี!ดาวน์โหลดหนังสือปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่


ฟรี!ดาวน์โหลดหนังสือปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่

"

สาระที่หนังสือเล่มนี้ต้องการสื่อ คือ ครูอาจารย์และผู้นำทางการศึกษา สามารถดำเนินการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ ที่ตนลงแรงเพียงเล็กน้อย แต่ก่อผลยิ่งใหญ่ต่อตัวนักเรียนได้    โดยที่ตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ เน้น “ผลยิ่งใหญ่” เชิงวิชาความรู้ ที่จริงยังมีผลยิ่งใหญ่ในเชิงการสร้างคุณลักษณะหรือบุคลิก  และการสร้างทักษะให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่อาจยิ่งใหญ่กว่าผลการเรียนวิชา ที่ครูอาจารย์และผู้นำการศึกษาสามารถใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ของตน เอื้อ “ผลยิ่งใหญ่” ให้แก่ศิษย์ได้  

 

"


 

หนังสือ ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่  เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล นำมาจัดพิมพ์โดยปรับปรุงต้นฉบับขึ้นมาจากบันทึกชุด ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่  ในบล็อก Gotoknow   ซึ่งตีความมาจากหนังสือ Small Teaching : Everyday Lessons from the Science of Learning (2016)  เขียนโดย James M. Lang   

หนังสือ ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่ ฉบับภาษาไทยเล่มนี้ ทำหน้าที่นำเสนอสาระสำคัญของหลักการ “ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย” ประกอบเข้ากับเรื่องราวของคุณครูที่ตกผลึกวิธีการสอนของตนเองผ่านการปฏิบัติจริงในห้องเรียนในบริบทของไทย เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนครูได้ทดลองนำไปปรับใช้ในห้องเรียนจริงได้อย่างชัดเจน เพราะเรื่องเล่าแต่ละเรื่องมีความสอดคล้องกับสาระสำคัญของวิธีการ “ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย” (small teaching) ในแต่ละบท ดังที่ได้สรุปไว้ในบทที่ ๑ ของหนังสือว่าหมายถึง การปรับปรุงวิธีสอนแบบที่ไม่ยาก ใช้การลงแรงน้อย ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

 James M. Lang  ใช้เกณฑ์ ๓ ประการ ในการคัดเลือกวิธีการปรับปรุงการสอนเล็กน้อยมานำเสนอ คือ (๑) เป็นวิธีการที่มีหลักฐานยืนยันตาม “ศาสตร์ว่าด้วยการเรียนรู้” (learning sciences)  (๒) เป็นวิธีการที่ให้ผลในสภาพแวดล้อมตามปกติของการศึกษา  และ (๓) ผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงต่อผลของวิธีการดังกล่าว

  ต้นฉบับหนังสือภาคภาษาอังกฤษ เขียนจากการทบทวนทฤษฎี “the Science of Learning”  และจากประสบการณ์การสอน และจากการสังเกตการณ์เรียนรู้ของลูกๆ ๕ คน ของผู้เขียน    ส่วนหนังสือในภาคภาษาไทยที่ท่านถืออยู่นี้เขียนจากการตีความของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และในส่วนของ “เรื่องเล่าจากห้องเรียน” ตอนท้ายของแต่ละบท ได้จากการตีความข้อเขียนของศ.นพ.วิจารณ์ พานิช โดยครูใหม่ (วิมลศรี  ศุษิลวรณ์) และคณะครูที่โรงเรียนเพลินพัฒนา นำไปตีความอีกชั้นหนึ่ง เพื่อทดลองใช้ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมปลาย แล้วนำผลที่ได้มาเล่าไว้ โดยมีชิ้นงานของนักเรียนประกอบ (บทที่ ๒ – ๕ บทที่ ๗ บทที่ ๑๐ และ ๑๑)  ในชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย (บทที่ ๖ และ บทที่ ๙)    และในห้องเรียนครูจาก สพฐ. ที่ไปรับการอบรมที่โรงเรียนเพลินพัฒนา (บทที่ ๘) 

หนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งภาคที่เน้นทฤษฎี และภาครายงานผลการปฏิบัติในบริบทไทย โดยที่ในภาคทฤษฎีนั้น เขียนเน้นไปที่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แต่ภาค “เรื่องเล่าจากห้องเรียน” มีบริบทที่หลากหลาย  โดยเทคนิค “ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่” นี้   สามารถใช้ได้ในการเรียนรู้ทุกระดับ รวมทั้งใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ใหญ่ได้ด้วย     

  หนังสือ ปรับปรุงการสอนเล็กน้อย ได้ผลยิ่งใหญ่ เล่มนี้  มาจากการตีความเพื่อการสร้างสรรค์หลายชั้น  สะท้อนภาพของการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน ตีความหรือทำความเข้าใจได้หลายแง่หลายมุม  คนในวงการศึกษาสามารถใช้ความสร้างสรรค์ของตนเพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษาได้อย่างไร้ขีดจำกัด ดังจะเห็นความสร้างสรรค์ที่น่ายกย่องยิ่งนักของครูระดับประถม ใน “เรื่องเล่าจากห้องเรียน” ของแต่ละบท  ที่สะท้อนการเรียนรู้พัฒนาตนเองของครู เพื่อยกระดับทักษะชั้นเรียนของตน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (holistic learning) ให้แก่ศิษย์  

สาระที่หนังสือเล่มนี้ต้องการสื่อ คือ ครูอาจารย์และผู้นำทางการศึกษา สามารถดำเนินการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ ที่ตนลงแรงเพียงเล็กน้อย แต่ก่อผลยิ่งใหญ่ต่อตัวนักเรียนได้    โดยที่ตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ เน้น “ผลยิ่งใหญ่” เชิงวิชาความรู้ ที่จริงยังมีผลยิ่งใหญ่ในเชิงการสร้างคุณลักษณะหรือบุคลิก  และการสร้างทักษะให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่อาจยิ่งใหญ่กว่าผลการเรียนวิชา ที่ครูอาจารย์และผู้นำการศึกษาสามารถใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ของตน เอื้อ “ผลยิ่งใหญ่” ให้แก่ศิษย์ได้  

ดาวน์โหลดหนังสืออ่านได้ที่นี่ https://bit.ly/2E2wnJU

โดย SCBFoundation

 

กลับไปที่ www.oknation.net