วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ซึ่งกระทรวงวิทย์ฯ โดยสวทช.ดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะ...


โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ซึ่งกระทรวงวิทย์ฯ โดยสวทช...สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่ง

ประเทศไทยดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่นักเรียนอาชีวะศึกษาตามนโยบาย #วิทย์สร้างคน

โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ที่วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

วันนี้ ผมพร้อมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก่อนการประชุมคณะ

รัฐมนตรี(ครม.)สัญจร จ.บึงกาฬ - หนองคาย โดยจุดแรกได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู เพื่อเยี่ยมชม

“โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม(Fabrication Lab) ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เข้าไปดำเนินงาน เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่นักเรียนอาชีวศึกษา ตามนโยบาย “วิทย์สร้าง

คน” รวมทั้งนำแนวคิดสะเต็มศึกษา ซึ่งประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาใช้ในการเสริมสร้าง

ความเข้าใจของศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ศาสตร์สะเต็มศึกษาในการแก้ปัญหาจริงผ่านการเรียนรู้

แบบผ่านการตั้งโจทย์และลงมือปฎิบัติจริง

โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมแห่งนี้นับเป็นสถานที่ฝึกการเรียนรู้ ทดลองและลงมือสร้างชิ้นงานต่างๆ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจใน

ศาสตร์ต่างๆ และการสร้างนวัตกรรมจากฝีมือของเด็กอาชีวะ ซึ่งมีความสามารถและความถนัดในการลงมือปฏิบัติ พิสูจน์ได้จากผลงาน

ที่นำมาจัดแสดงให้ผมและคณะชมในวันนี้ หลายชิ้นงานเป็นสิ่งประดิษฐ์ใกล้ตัวแต่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

และในการทำงานได้ จนสามารถไปคว้ารางวัลในระดับนานาชาติมาแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งเป้าจะสร้างโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมให้ได้ 150 แห่งทั่วประเทศในสถานศึกษาและแหล่ง

เรียนรู้ทั่วประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรให้ได้ 15,000 คน/ปี โดยขณะนี้มีมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์,เชียงใหม่,สงขลานครินทร์,บูรพา,ลาดกระบัง,พระจอมเกล้าพระนครเหนือ,พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น ได้เข้ามาเป็นพี่

เลี้ยงเพื่อร่วมกันปลุกปั้นนวัตกรให้กับประเทศ

นอกจากนี้ จะมีการสร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่าง สวทช. มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค โรงเรียน ให้มีการถ่ายทอด แลก

เปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อขยายผลสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรในอนาคต ที่สำคัญโรงประลองฯ จะก่อให้เกิดการสร้างงาน

ใหม่ให้กับวิศวกรผู้ช่วย เพื่อส่งไปประจำสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกใหม่ในอนาคตได้

ข้อมูลแชร์จากเพจ https://www.facebook.com/drsuvitpage/

 

 

 

โดย redribbons07

 

กลับไปที่ www.oknation.net