วันที่ อังคาร ธันวาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขยายกรอบ/ลงลึกความร่วมมือวิทยาศาสตร์ไทย-จีน ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงให้ต่อMoU


ขยายกรอบ/ลงลึกความร่วมมือวิทยาศาสตร์ไทย-จีน ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงให้ต่อ MoU เพื่อสานต่อการดำเนินงาน

ในปัจจุบัน และสนับสนุนการร่วมงานให้มีการลงลึกมากขึ้น

ขยายกรอบ/ลงลึก ความร่วมมือวิทยาศาสตร์ไทย-จีน

วันนี้ (11 ธันวาคม 2561 ) ผมได้มีโอกาสต้อนรับ รมช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวาระที่ท่านมาเข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (คกร.) ครั้งที่ 22 ที่ประเทศไทย ซึ่งนับว่า

เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ไทยและจีนได้มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กันมาอย่างต่อ

เนื่อง เรามีโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย (Young Scientist Exchange Program) การจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน (Joint Labs)

ความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย-จีน และการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำให้เกิดผลงานที่มีประโยชน์อย่างมากมาย

เช่น โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามและจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร โครงการศึกษาการเจริญ

เติบโตของพันธุ์พืชไทยเมื่อปลูกในประเทศจีนเพื่อการส่งออกเมล็ดพันธุ์ โครงการจัดทำคลังข้อมูลจุลินทรีย์เพื่อการนำไปประโยชน์

โครงการความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมด้านระบบราง เป็นต้น

ในโอกาสที่บันทึกความเข้าใจ (MoU) ความร่วมมือด้าน วทน. ไทย-จีน เพิ่งจะหมดอายุลง ในวันนี้ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงให้มี

การต่ออายุ MoU นี้เพื่อสานต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน และผมได้เสนอให้ทั้งสองประเทศมีการขยายความร่วมมือเพิ่มเติมดังนี้ครับ

- สนับสนุนให้มีการร่วมงานที่ลงลึกมากขึ้น (Deepening) ในการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การสร้างนวัตกรรม (Research for Innovation)

- ส่งเสริมให้มีการขยายกรอบความร่วมมือ (Broadening) ในการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) เช่น Quantum Computing,

Biopharma, Precision Agriculture และ Nano medicine อีกทั้งความร่วมมือในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่

สำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต เช่น Synchrotron, Plasma Fusion technology เป็นต้น

- ความร่วมมือแบบ Region to Region ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน เช่น มณฑลตอนใต้ของจีน (ไหหลำ, กวางสี, ยูนนาน) กับ

หน่วยงานที่อยู่ในภาคเหนือ หรือภาคอีสานของไทย เป็นต้น

ซึ่งข้อเสนอต่างๆ เหล่านี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะของทางฝ่ายจีน ทำให้ผมมีเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถใช้ความ

สัมพันธ์ที่ดีนี้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยให้รุดหน้า ก้าวไกล ตามอย่างประเทศจีนครับ

ขอขอบคุณบทความจากเฟส https://www.facebook.com/drsuvitpage/

 

 ขอขอบคุณเพลง  เถียน มี มี่ Tian mi mi (Cover) ขิม

บรรเลงโดย สมาชิกชมรมดนตรีไทย บ้านครูเก่ง ภาพจาก concert ระเริงสายระบายเสียง No.2 ตอนพลิ้วพราย เพลงเพราะ วันศุกร์ที่ 25

เมษายน 2551 ณ.หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย redribbons07

 

กลับไปที่ www.oknation.net