วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2561

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ป.ป.ส.ยืนยัน กฎหมายให้ปลูกกัญชาเฉพาะผู้ได้รับอนุญาต


ป.ป.ส.ยืนยัน กฎหมายให้ปลูกกัญชาเฉพาะผู้ได้รับอนุญาต

 

เลขาธิการ ป.ป.ส. ย้ำ กัญชาและกระท่อม ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษ ไม่ได้ถอดออกจากบัญชียาเสพติด บุคคลทั่วไปปลูกเองไม่ได้

ยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตและจะมีการควบคุมพื้นที่ปลูกอย่างใกล้ชิด

วันที่ 26 ธ.ค. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ชี้แจงกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่ง

ชาติ มีมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย โดยยืนยันว่า

ตามกฎหมายนี้กัญชาและกระท่อม ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษ, การผ่อนปรนกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา คือ การให้แพทย์นำไปใช้รักษา

โรคและเพื่อการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดตั้ง

คณะทำงาน 4 คณะย่อย เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูล แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง จนได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ

ได้ตามหลักวิชาการและกฎหมาย เช่น จะต้องวางแผนให้ชัดเจน ทั้งในด้านการปลูกและการแปรรูป โดยจะเริ่มต้นจากกำหนดปริมาณผู้

ป่วยที่ต้องการยา จากนั้นจึงจะนำมาคำนวณเพื่อกำหนดปริมาณการแปรรูป และนำไปคำนวณพื้นที่การปลูก

สำหรับผู้ที่จะขออนุญาตปลูกกัญชาได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายระบุไว้เท่านั้น โดยจะไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปปลูก

กัญชาเอง การพิจารณาพื้นที่ที่จะขออนุญาตให้ปลูกต้องเป็นพื้นที่ปิดที่สามารถดูแลจัดการได้มีความปลอดภัย เพื่อให้ได้กัญชาที่ดี มี

คุณภาพและมาตรฐานที่จะนำไปผลิตเป็นยาได้

เลขาธิการ ป.ป.ส. ย้ำว่า การพิจารณาเรื่องนี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์กัญชาอย่างรอบด้าน เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการแพทย์และการศึกษาวิจัยกัญชาโดยให้มีการทดลองในมนุษย์ รวมไปถึงการ

พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมยาที่ครบวงจรให้สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วย ประชาชนและ

ประเทศชาติ เป็นสำคัญ

ขอขอบคุณข่าวจาก Workpoint 
https://workpointnews.com/2018/12/26/%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%AA-%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9/?fbclid=IwAR2nQc-hIvnewd_w4-kxNKXlc7WGZExyd1QhmO6S4l8TzWlhCBtBk3Bac3U

 

โดย redribbons07

 

กลับไปที่ www.oknation.net