วันที่ ศุกร์ มกราคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รอยพระบาทที่ยาตรา มาเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองตาก


      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

   พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมพสกนิกร และประกอบพระราช

   กรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก  รวมทั้งทอดพระเนตรกิจการเขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่

   2  มีนาคม 2501 ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ซึ่งถวายเป็นที่พักแรม

         เป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์เมือง  เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดตากในปัจจุบัน คือ

   จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก(เก่า)   อันเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำ 

    เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่เก็บรวบรวมของโบราณวัตถุ  ศิลปะ  ตำนานที่สำคัญ

   ในประวัติศาสตร์ชาติไทย อันเป็นแหล่งเรียนรู้  สำหรับนักเรียน  นักศึกษา 

    และประชาชนทั่วไป

        

            เป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดตากอีกครั้ง  ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

      สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดตาก เพื่อประกอบพระราช

      กรณียกิจ  และพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้  ได้มีโอกาสจัดเป็นที่ประทับ

      อีกครั้ง  เมื่อ 27 ธันวาคม 2554 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวจังหวัดตาก

         

            อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ(จวนเก่าผู้ว่าราชการจังหวัด) ลักษณะ

         เป็นอาคารไม้สักสองชั้น  ชั้นล่างโล่ง  เดิมเป็นของคุณพระเชียงทอง หรือ

         นายนิล  สุจริตจันทร์ (อดีตผู้พิพากษาที่ 1 ) ต่อมาได้ยกให้รัฐบาลใช้เป็นจวน

         ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเรื่อยมา  จนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองในปัจจุบัน

               

            ชั้นบน 1.ห้องภูมิพล  จัดแสดงพระเก้าอี้ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

         มหาภูมิพลอดุลยเดช แและภาพพระราชกรณียกิจ ในการเสด็จพระราชดำเนิน

         จังหวัดตาก  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2501 และจัดแสดงกระทงพระราชทานจำลอง

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และโต๊ะทรงงานและพระเก้าอี้

         ของสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

            

         

          

         

         

         

         

            ห้องภูมิหลัง/ภูมิธรรม (ชั้นบน) จัดแสดงวัตถุโบราณชิ้นสำคัญ และภาพถ่าย

         เก่าแก่  อันเป็นเรื่องราวของชาวจังหวัดตาก  เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบค้น  และ

         แสดงวัตถุโบราณที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

 

         

         

         

         

         ห้องภูมิเมืองตาก (ชั้นบน) จัดแสดงรูปภาพ  สิ่งของเครื่องใช้และบุคคลที่ทำประโยชน์

         ให้กับเมืองตาก  ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน

         

         

            ห้องภูมิพื้นถิ่น (ชั้นล่าง) จัดแสดงวัตถุโบราณจากหลายท้องถิ่น หลายยุค

         หลายสมัย  การจำลองร้านยาสมัยก่อนของหมอโบราณ  และของใช้ใน

         ครัวโบราณที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน

         

         

               ประวัติศาสตร์ของชนชาติในโลก  ผ่านการสั่งสมมาจากบรรพบุรุษ และ

         บรรพชนหลายๆยุคสมัย   และเป็นอดีตที่สั่งสอนหลายๆแง่มุมให้คนในชาติ

         ได้ตระหนักและภาคภูมิใจในชาตินั้นๆ

                  ขอขอบคุณ   โอ  เค   เนชั่น     และท่านผู้อ่าน   สวัสดีครับ

โดย เพลงธรรม

 

กลับไปที่ www.oknation.net