วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

6 บทบาท ของผู้จัดการฝ่ายขาย ในการพัฒนาธุรกิจ -5 การพัฒนา ระบบการบริหารการขาย


เพื่อที่จะให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร และของหน่วยงาน ฝ่ายขายจึง ต้องวางแผนงานงาน ให้บรรลุเป้าการขายประจำปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. การพัฒนา พนักงานขาย (Sales Force Development)

2. การพัฒนา ลูกค้า (Customer Development)

3. การพัฒนา ช่องทางจัดจำหน่าย (Channel Development)

4. การพัฒนา ตลาด (Market Development)

 

5. การพัฒนา ระบบการบริหารการขาย (Sales Management Development)

กระบวนการ บริหารงานขาย (Sales Procedure Management) มีดังนี้

1. Mapping การแบ่งเขตตาม Geographic โดย sales แต่ละคน มีขอบเขตความรับผิดชอบ ที่ชัดเจน ไม่ทับซ้อนกัน ไม่เกี่ยงกัน ไม่มี Noman’s Land

2. Routing: Service Level, Service Frequency ไปเยี่ยม ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูดค้า ในระยะยาว เช่น ยาคูลท์มาทุกวัน วันละครั้ง, ระบบน้ำอัดลม ทุก 3 วัน ในเขต กทม. / ทุก 7 วัน ในเขต ตจว. เป็นต้น

3. Visiting แผนการไปเยี่ยม เป็นงานในด้าน การติดต่อสื่อสาร (Communication) เพื่อสื่อสารให้ลูกค้า จำสินค้าได้ กระตุ้นให้เกิดความสนใจซื้อ ซื้อ และซื้อซ้ำ เช่น Email โทรศัพท์ ฯลฯ และมีแผนเสนอขาย (Sales Plan Presentation)

ขณะเดียวกันก็ต้องลงทุนเรื่องการสรรหา, การฝึกอบรม, ระยะเวลาในการพัฒนาและบ่มเพาะ (Incubation) ตลอดจนความจำเป็นที่จะต้องมีพนักงานขายระดับสูง (ซึ่งในความเป็นจริงบางลักษณะธุรกิจใช้พนักงานขายฝีมือระดับกลาง หรือฝีมือธรรมก็เพียงพอ ไม่ต้องจบ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท)

ปัญหาที่พบ คือ ไม่มี กระบวนการ สร้างโอกาสการขาย การสร้างเครือข่ายการกระจาบสินค้า (Network) ให้ครอบคลุม และเข้าถึงพื้นที่ ที่กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการที่จะซื้อ

โดย Monchai

 

กลับไปที่ www.oknation.net