วันที่ พุธ เมษายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธนาธรซุกหุ้น วี-ลัค มีเดีย หรือไม่ ดูที่ บอจ.5


แบบ บอจ.5 หรือ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ชื่อย่อ แบบ บอจ.5
ชื่อเต็ม สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นแบบแสดงรายละเอียด บัญชีของผู้ถือหุ้น เช่น วันจัดตั้งบริษัท วันที่ จัดประชุมสามัญประจำปี จำนวนทุนจดทะเบียน มีทั้งหมดกี่หุ้น ราคาหุ้นละเท่าไหร่ และมีรายละเอียด ของผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ อาชีพ ที่ อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมกับ เลขหมายของ หุ้นที่ถือครอง ในบริษัท 

ตัวอย่าง การกรอก แบบ บอจ.5
1. ส่วนที่ 1 จะเป็น ข้อมูลของบริษัท มีช่องให้กรอกชื่อบริษัท และ เลขที่ทะเบียน

2. ส่วนที่ 2 เลือกช่องใดช่องหนึ่ง ในการจัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการจัดทำตอน ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี หรือ เป็นการจัดตั้งบริษัทใหม่ ถ้าหากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น จะมีช่องให้กรอก เป็นการประชุมครั้งที่เท่าไหร่

3.ส่วนที่ 3 ที่ให้กรอกรายละเอียดทั่วไป เช่น ทุนจดทะเบียนบริษัท แบ่งออกเป็นกี่หุ้น มูลค่าหุ้นละ เท่าใด พร้อมบอกสัญชาติของผู้ถือหุ้น และ จำนวนหุ้นที่ถือครอง

4.ส่วนที่ 4 จะเป็นรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือครอง เลขหมายของหุ้นที่ถือ ตั้งแต่เลขหมายใด ถึง เลขหมายใด พร้อมวันที่ ถือครองหุ้น

บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด เดิมชื่อ บริษัท โซลิดมีเดียประเทศไทย จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 ม.ค. 2551 ทุนล่าสุด 45 ล้านบาท ที่ตั้งอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 หมู่ที่ 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.รุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือคนละ 675,000 หุ้น (คนละ 15%) นางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ นายณรงค์ศักดิ์ โอปิลันธน์ นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ นางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายอรัญ วงศ์งามนิจ ถือคนละ 225,000 หุ้น (คนละ 5%) รวม 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.รุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ (น้องสาวนายธนาธร) และ นางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมการ แจ้งงบการเงินรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560 รายได้ 18,826,401 บาท กำไรสุทธิ 1,673,785 บาท สินทรัพย์ 22,761,568 บาท หนี้สิน 1,552,361 บาท ขาดทุนสะสม 23,790,792 บาท ก่อนหน้านี้รอบปี 2559 รายได้ 39,015,354 บาท ขาดทุนสุทธิ 4,422,614 บาท

บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ข้อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย. 62 เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105551004260

ประเภทนิติบุคคล บริษัทจำกัด
สถานะนิติบุคคล ยังดำเนินกิจการอยู่
วันที่จดทะเบียน 10 ม.ค. 2551
ทุนจดทะเบียน 45,000,000.00 บาท

ที่ตั้ง 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อคณะกรรมการ
นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ นางสาวรุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการลงชื่อผูกพัน
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน 18119 การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

วัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ

ประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด 73101 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา

วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด รายได้จากการให้บริการโฆษณา

การยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

กฎหมายกำหนดให้บริษัทจำกัดต้องยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

ต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 

 

กกต. เพียงแค่ตรวจสอบ บอจ.5

 

ของ บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด

 

ก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน

 

ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

 

หากปรากฏว่า ภายหลังวันสมัครสส. 

 

ยังมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด

 

ตาม บอจ. 5 ก็เอวังเพียงเท่านี้

 

โดย สิงห์นอกระบบ

 

กลับไปที่ www.oknation.net