วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จังหวัดเดียวที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ถึง๖แห่ง ร.๕ รับสั่งถามศักดิ์สิทธิ์จริงหรือ


โดย: โรม บุนนาค

 

 
 

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๑๐ นี้ มีถึง ๑๐๘ แห่ง จาก ๗๖ จังหวัด รวมกับน้ำจากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง ของกรุงเทพมหานคร อีกแห่ง ก็จะเป็น ๗๗ จังหวัดครบในพระราชอาณาจักร
 
จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพียงแห่งเดียวมี ๖๑ จังหวัด จังหวัดที่มี ๒ แห่ง มี ๗ จังหวัด จังหวัดที่มี ๓ แก่ง มี ๕ จังหวัด จังหวัดที่มี ๔ แห่ง มี ๓ จังหวัด และจังหวัดที่มีถึง ๖ แห่ง มีเพียงจังหวัดเดียว คือนครศรีธรรมราช ซึ่งใช้เหมือนกันมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๖ ที่ ๗ และที่ ๙

แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๖ แห่งนี้ ก็คือ

๑.บ่อน้ำวัดหน้าพระลาน ถือกันว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณกาล น้ำในบ่อใสสะอาด มีน้ำหนักผิดปกติกว่าน้ำในบ่ออื่นๆ เชื่อกันว่าผู้ที่ดื่มกินจะเกิดสติปัญญาและมีบุญวาสนา ได้เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่
 
ในปี พ.ศ.๒๔๓๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ประทับแรมที่เมืองนครศรีธรรมราช ได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่วัดหน้าพระลาน ทรงตักน้ำในบ่อเสวยด้วยภาชนะที่ทำด้วยใบจากทะเล และรับสั่งถามพระครูรอง หรือสมภารศรีจันทร์ว่า
 
"เขาลือว่าถ้าใครได้ดื่มน้ำจากบ่อนี้แล้วจะได้เป็นขุนน้ำขุนนางกันจริงหรือ" เจ้าอาวาสทูลตอบว่า "ศิษย์วัดหน้าพระลานถ้าได้ดื่มน้ำในบ่อนี้แล้ว อย่างเลวก็สามารถที่จะคาดว่าวขึ้น"

๒.บ่อน้ำวัดเสมาชัย ปัจจุบันวัดเสมาชัยเป็นวัดร้าง อยู่ภายในโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ในสมัยโบราณถือกันว่าเป็นวัดหลักบ้านหลักเมือง เป็นวัดชัยมงคล มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ทำพิธีต่างๆ
 
เช่นเวลามีศึกสงครามได้ตักน้ำมาทำพุทธมนต์ ประพรมกองทหารเพื่อความสวัสดีมีชัย เช่นที่กรีฑาทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายใต้ได้ชัยชนะกลับมา และเมื่อได้นำน้ำในบ่อนี้เข้าพิธีพุทธาภิเษก ประพรมให้ทหารที่ไปทำสงครามกับเมืองไทรบุรี ก็ได้ชัยชนะกลับมาอีก จึงได้ใช้น้ำในบ่อนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีต่างๆตลอดมา 

๓. บ่อน้ำวัดเสมาเมือง เป็นสถานที่พบศิลาจารึกหินทรายเป็นรูปใบเสมา สูง ๑.๐๕ เมตร ฐานกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ส่วนยอดกว้าง ๕๐ เซนติเมตร เป็นหลักฐานให้ทราบว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช กษัตริย์เมืองนครศรีธรรมราช ได้ทรงสร้างวัดเสมาเมืองขึ้นหลังจากทรงสร้างองค์พระมหาธาตุเจดีย์เมืองนครศรีธรรมราชเพียง ๑๘ ปี
 
โดยสร้างวัดเสมาเมืองใน พ.ศ.๑๓๑๘ เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์เป็นแห่งแรก วัดเสมาเมืองจึงเป็นต้นกำเนิดของวัดทั้งหลายในเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งก่อนก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยถึง ๔๐๐ กว่าปี

บ่อน้ำของวัดเสมาเมือง ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับน้ำในบ่อของวัดหน้าพระลานและวัดเสมาชัย 

๔. บ่อวัดประตูขาว ปัจจุบันวัดประตูขาวเป็นวัดร้าง อยู่ในบริเวณโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช น้ำในบ่อวัดประตูขาวนี้มีประวัติว่าเจ้าอาวาสสำคัญองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ในทางไสยศาตร์ ได้ปลุกเสกน้ำในบ่อนี้เพื่อไปใช้ในพิธีมงคลต่างๆ ร่วมกับน้ำจากบ่อวัดหน้าพระลาน บ่อวัดเสมาชัย และบ่อวัดเสมาเมือง
 
จึงถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนครศรีธรรมราชด้วย

๕.น้ำห้วยเขามหาชัย เป็นลำห้วยที่ไหลมาจากเขามหาชัย ถือตามนามมงคลมาแต่โบราณ และมีตำนานเล่าว่า การที่มีชื่อว่า "มหาชัย" ก็เพราะที่เชิงเขาลูกนี้เคยเป็นที่ปะทะระหว่างทหารเมืองนครศรีธรรมราชกับสลัดชวา เมื่อราว พ.ศ.๒๐๙๐ ผู้นำทหารเมืองนครฯ ได้วางแผนซุ่มโจมตีสลัดชวาทุกวันที่เชิงเขาแห่งนี้
 
เป็นผลให้สลัดชวาแตกพ่ายกลับไป วีรกรรมครั้งนี้มีปรากฏในตำนานเมืองนครศรีธรรมราชตอนหนึ่งว่า
 
"พระญา(ศรีธรรมโศกราช) ก็คิดแข็งเมืองกับชวา พระญาก็ให้ขุดคูรอบเมืองพระเวียง พระญาชวายกทัพเรือมารบ พระญาก็ให้พังพการเป็นทหารออกรบ พังพการฆ่าทหารชวาเสียสามสิบคน ยี่สิบคนทุกวัน พลชวาตายมากนัก แลจักเห็นตัวพังการก็หาไม่ ชวาก็แตกหนีไป พระญาก็แบ่งเมืองให้พังพการฝ่ายหนึ่ง"
 
ท้องที่ที่แบ่งให้ปกครองนี้ ปัจจุบันคือท้องที่ตำบลไชยมนตรี คือ มนตรีผู้มีชัยชนะ และตั้งชื่อภูเขาที่ชนะศึกนั้นว่า "ภูเขามหาชัย" ถือเป็นแหล่งน้ำที่มีโชคชัย 

๖.บ่อปากนาคราช ห้วยปากนาคราชมีความคดเคี้ยวเหมือนพญานาคราช เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวของเมืองนครฯ ที่ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมือง แต่อยู่ที่เขาไม้แก้ว อำเภอลานสกา
 
เป็นน้ำเย็นใสสะอาด เหมือนเทพประทาน จึงนำมาเป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีสำคัญต่างๆตลอดมา ร่วมกับน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์อีก ๕ แห่งของนครศรีธรรมราช

บริเวณรอบอ่างปากนาคราชนี้ มีต้นไม้อยู่ ๓ ชนิด คือ ต้นใบแรด ซึ่งคนเมืองนครฯใช้มวนยาสูบ อยู่ ๑ หมู่ ไม้ไผ่อีก ๑ กอ และหวายอีก ๑ กอ ต้นไม้ทั้ง ๓ ชนิดรอบอ่างปากนาคราชนี้ เจ้าเมืองนครฯมีคำสั่งไม่ให้ตัดทำลายเป็นอันขาด
 
เพื่อใช้ไม้ไผ่สำหรับทำกระบอกน้ำ ใบแรดใช้ทำจุกอุดปากกระบอก หวายใช้สำหรับผูกมัดกระบอกน้ำ ในเวลาที่ต้องตักน้ำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆ

น้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั้ง ๖ แห่งนี้ จะถูกนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกที่อุโบสถพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ ซึ่งเป็นพระอุโบสถที่ใช้ประกอบพิธีในทางราชการของจังหวัดตลอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล
 
จากนั้นทุกจังหวัดจะเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัด มาตั้งไว้ในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อเสกน้ำอภิเษก ประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ทำน้ำพระพุทธมนต์ รวมกับน้ำอภิเษกของกรุงเทพมหานคร จากหอศาสตราคม พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๑๘ เมษายน
 
 
ขอบคุณ MGR Online
คุณโรม บุนนาค
 
สวัสดิ์สิริชีววารค่ะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net