วันที่ ศุกร์ เมษายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วช.สนับสนุน โครงการทะเลไทยไร้ขยะ หนึ่งในโครงการวิจัยท้าทายไทย


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะ ที่ไม่ใช่เพียงการกำจัดขยะที่ลอยในทะเล แต่รวมถึงขยะที่ตกค้างและสารพิษที่เป็นผลมาจากขยะที่ตกค้างในทะเล โดยการจัดการวัฏจักรของการเกิดขยะบนฝั่งที่เกี่ยวเนื่องสู่การเกิดขยะในทะเล จึงได้สนับสนุนโครงการทะเลไทยไร้ขยะ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยท้าทายไทย (Grand Challenges Thailand)

ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้มอบหมายให้ รศ. ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บริหารโครงการทะเลไทยไร้ขยะ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้มาบูรณาการและใช้นวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนลงสู่ทะเลและจัดการขยะแบบครบวงจรในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกิดขยะในทะเล ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน นักวิจัย หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้ปัญหาขยะทะเลของไทยและของโลกลดลง ทะเลใสสะอาด และช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การสนับสนุนทุนวิจัยลักษณะนี้ วช. จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดหัวข้อวิจัยเฉพาะที่มีความท้าทาย เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเร่งด่วนของประเทศได้ตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย วช. มุ่งหวังให้ทะเลไทยไร้ขยะด้วยความร่วมมือของนักวิจัยและภาคส่วนต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือให้เกิดทะเลไทยไร้ขยะด้วยมือเรา

การดำเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการขยะพลาสติก ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญและคำนึงถึงปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งรัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการพลาสติกตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำหน่าย การบริโภค และการจัดการ ปลายทาง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำโรดแมพการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ พ.ศ. 2561 – 2573 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ และจะประกาศเป็นนโยบายระดับชาติผลักดันไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ผศ. ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าแผนงานวิจัยภายใต้โครงการทะเลไทยไร้ขยะ กล่าวว่า คณะนักวิจัยมีเป้าหมายหลักในงานวิจัยเพื่อลดขยะพลาสติกจากบนบกตกสู่ทะเล โดยการศึกษาวงจรการไหลของขยะพลาสติกจากแหล่งกำเนิดไปสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งชนิดและปริมาณขยะพลาสติก การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บขยะพลาสติกในพื้นที่ชายฝั่งทะเล รวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนการใช้ขยะพลาสติก เพื่อให้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติก

อเล็กซ์ เรนเดล ดารานักแสดงและเป็นอีกคนหนึ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้เสนอแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมว่า การป้องกันอะไร สักอย่างต้องเริ่มที่ต้นเหตุ ถ้าเราสามารถสร้างโอกาสให้ผู้อื่นได้ ทำไมเราถึงไม่ทำ การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยไม่รู้ตัวจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างโอกาสให้เยาวชนเล็งเห็นปัญหาที่แท้จริง จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป  สนใจรายละเอียดโครงการทะเลไทยไร้ขยะ สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ทะเลไทยไร้ขยะ

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net