วันที่ ศุกร์ เมษายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มกอช.จับมือโมเดิร์นเทรด ปลุกกระแสผู้บริโภคยุคใหม่เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย


มกอช.จับมือโมเดิร์นเทรดชั้นนำทั่วกรุง  โหมหนักเดินสายจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรและเครื่องหมายQ ปลุกกระแสผู้บริโภคยุคใหม่เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้เครื่องหมาย Q พร้อมกระทุ้งเกษตรกรผลิตสินค้าคุณภาพสอดคล้องความต้องการกระแสผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น

​นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสผู้บริโภคให้ความสำคัญและหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น   มกอช.จึงได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรและเครื่องหมาย Q โมเดิร์นเทรด   โดยจับมือโมเดิร์นเทรดชั้นนำ  อาทิ  บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม 4  เดอะมอลล์   สาขาบางแค  เบทาโกร  ช๊อป สาขาประชาชื่น    สยามแมคโคร สาขาสาทร   เทคโก้โลตัส  สาขาสุขาภิบาล 1และท๊อปส์ สาขาแจ้งวัฒนะ    เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้า Q และสามารถหาซื้อสินค้า Q จากสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เช่น  ตลาดสด  ร้านค้าทั่วไป โมเดิร์นเทรด เป็นต้น   ส่งผลให้สินค้า Q เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้   การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทโมเดิร์นเทรดที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทโมเดิร์นเทรดให้เป็นที่แพร่หลายแก่ผู้บริโภคและบุคคลทั่วไป ตลอดจนช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า Q แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรในราคาที่เป็นธรรม   รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรและอาหาร ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี นอกจากนี้ยังสร้างแรงจูงใจให้มีผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า Q มากขึ้น   ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากยิ่งขึ้น   ทั้งนี้ในอนาคตมกอช.มีแผนที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดปีในรูปแบบหลากหลายมากขึ้น  เพื่อปลุกกระแสและสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญในการเลือกซื้อและบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้เครื่องหมาย Q  และร้านจำหน่ายสินค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้เครื่องหมาย Q   มากขึ้น   ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีสุขภาพดีอีกทางหนึ่งด้วย

ที่ผ่านมามกอช.ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยและเครื่องหมาย Q มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนมีความตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้น ส่วนเกษตรกรก็ได้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) รวมทั้งมาตรฐานอินทรีย์ (Organic) มากขึ้นสอดคล้องกับกระแสความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศมากขึ้นเช่นกัน 

​อย่างไรก็ตาม   แต่ก็ยังมีผู้บริโภคอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่รู้จักสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐานนี้  รวมทั้งไม่รู้จะหาสินค้าเหล่านี้ได้ที่ไหน มกอช.มองว่าห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด เป็นกลุ่มที่สามารถดึงภาพลักษณ์ของการบริโภคสินค้าเกษตรมาตรฐานให้สังคมได้รับทราบ และมีผลกระทบค่อนข้างสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้จัดทำโครงการสร้างการรับรู้สินค้าเกษตรมาตรฐานและเครื่องหมาย Q ในโมเดิร์นเทรด เพื่อให้ผู้ประชาชน ผู้บริโภค ได้รับรู้และเข้าใจเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร สามารถแยกประเภทได้ว่าสินค้าเกษตรชนิดใดเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้เครื่องหมาย Q เกิดความตระหนักและหันมาเห็นความสำคัญของสินค้าเกษตรปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

​ที่ผ่านมา มกอช.ยังได้จัดทำโครงการสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ภายใต้เครื่องหมาย Q (ประเภทโมเดิร์นเทรด : Modern Trade) เพื่อตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทโมเดิร์นเทรดจากแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปต่างๆ ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร   จากผลการดำเนินงาน ปี 2561   ได้ดำเนินการตรวจประเมินทั้งหมด 5 แห่ง รวมจำนวนสาขาทั้งหมด 697 สาขา ได้แก่  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (TOPs) เครือเดอะมอลล์กรุ๊ป (Home Fresh Mart และ Gourmet Market) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (Makro) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (BigC) และบริษัท เบทาโกร จำกัด

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากผลการดำเนินงาน  77 จังหวัด รวม 3,005 แห่ง แบ่งเป็นประเภทร้านเดี่ยว 2,410 แห่ง และประเภทร้านหลายสาขา 595 แห่ง (ได้แก่ MK 430 แห่ง และยาโยอิ 165 แห่ง)

ส่วนโครงการระบบตามสอบย้อนกลับ (QR Trace) สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และยกระดับมาตรฐานให้กับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรไทย โดยตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน (เดือนมกราคม 2562) มกอช.ได้อบรมการใช้ระบบ QR Trace ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการแล้ว 1,646 คน นับเป็นรายกิจการ 866 กิจการ โดยมีการสมัครใช้งานรวม 746 กิจการ (คิดเป็นร้อยละ 86.14 ของจำนวนอบรมทั้งหมด) กระจายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 

นอกจากนี้ยังได้จัดทำตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) เว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm.com ซึ่งมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง    สรุปจำนวนในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562)  มีสมาชิก มีจำนวนทั้งหมด 1,412 ราย ซึ่งจำแนกตามประเภทผู้ใช้งานออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  ผู้ซื้อ จำนวน  785 รายและผู้ขาย จำนวน 627 

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net