วันที่ จันทร์ เมษายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)


 

"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" จัดในระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

7 เมษายน 2562 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานภาคนิทรรศการและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 และเข้าเยี่ยมชมบูธ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์​ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน

กล่าวเปิดงานภาคการประชุมและการปะทะปะทะพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตประเทศไทยโดยพลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี


รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานภาคนิทรรศการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ แถลงข่าว เรื่อง Watch 5g ปรับโฉมใหม่ ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมพร้อมขยับสู่กระทรวงการอุดมศึกษา ณเวที Highlight Stace ห้อง Bangkok convention Center ชั้น 22

 

 

การจัดการและส่งเสริม ธนาคารปูม้า แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและกระบี่ ภายใต้การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการขยายผลธนาคารปูม้าเมื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยตามมติคณะรัฐมนตรี ดร.​วิกิจ​ ผินรับ​ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

การจัดการ ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะปรางเชิงพาณิชย์   ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ายประสาท 

คณะ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 บูธเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 8 มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแบ่งผลงานวิจัยออกเป็น 10 คลัสเตอร์ ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยมหิดล Cluster Health
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Cluster Food: Food and Agriculture
3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น Cluster Food: Functional Food
4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Cluster Energy และ Cluster Digital
5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Cluster Climate Change
6) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Cluster Advance Materials
7) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Cluster Asean Study และ Cluster Robotics
8) มหาวิทยาลัยนเรศวร Cluster Logistics

รองนายกประจินเผยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมดำเนินการ  มอบ วช. เป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยหลัก

พลอากาศเอก ประจิน ประจั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ว่าเป็นเวทีระดับชาติที่รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญจากทุกหน่วยงานในระบบวิจัยของประเทศ โดยเฉพาะผลงานที่สามารถใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา ของประเทศ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนำไปสู่ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งรัฐบาลได้มุ่งเน้นความสำคัญของการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผนแม่บท สำหรับแผนแม่บทประเด็นที่ 23 ประเด็น  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น เป็นประเทศชั้นนำ ของโลก สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนแม่บทประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการพัฒนาต่อยอดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ

 ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศครั้งใหญ่ บูรณาการให้ตรงกับ ความต้องการและเป็นไปในในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ขึ้น โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้ว การจัดตั้งกระทรวงใหม่ในครั้งนี้ มีการรวม 4 หน่วยงาน เข้าด้วยกัน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อปฏิรูป 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การปฏิรูปการบริหารราชการ การปฏิรูปกฏระเบียบต่าง ๆ และการปฏิรูประบบงบประมาณ โดยเน้นการทำงานกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการนี้ได้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งตนเป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนให้กระทรวงใหม่นี้สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อกฏหมายมีผลใช้บังคับ

 สำหรับ วช. ได้ปรับเปลี่ยนเป็น “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่การวิจัยจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์ การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญมากทั้ง 7 ด้าน โดยขณะนี้ วช. ได้เตรียมพร้อมในการรับถ่ายโอนงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ และปรับรูปแบบการทำงานให้พร้อมแล้ว

 ในการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม รัฐบาลมีเจตนาเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่เดิม และที่เกิดขึ้นใหม่ไปใช้ในเชิงวิชาการ  เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และเชิงนโยบายให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า  การปรับเปลี่ยนและขยายบทบาทหน้าที่ใหม่ดังกล่าว วช. ได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วให้สามารถ ดำเนินการได้ทันที รวมทั้งจะยึดหลักทำงาน ด้วยหลัก “วช. 5G” โดยเป็นส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว คล่องตัว เชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติได้ทันที พร้อมขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกอย่างรวดเร็ว

งานวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก

 

ดร.​ ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร อาจารย์ประจำหลักสูตรอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหาร ภาควิชา มหกรรมสาดคณะเกษตร หมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


ปรุงขนมหวานอย่างไร รับประทานแล้วไม่อ้วน โดย ดร.​ วิชชา ตรีสุวรรณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องราวของวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร molecular gastronomy

 

 

การพัฒนานวัตกรรมเป็นการสร้างสิ่งใหม่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการต่อยอดจากภูมิปัญญาที่ได้จากการสังเกตรวบรวมข้อมูลศึกษาทดลองและจัดระเบียบองค์ความรู้ การสร้างและสะสมภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ การสร้างคุณค่าและให้มีคุณค่า ให้กับอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 พื้นฐานในการดำรงชีวิต จึงได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะเพื่อประโยชน์ทางด้านโภชนาการสุขภาพความปลอดภัยความสุนทรีย์ความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันและความมั่นคงทางอาหารการปรุงขนมหวานหรืออาหารหวานมีเคล็ดลับมากมาย แต่เคล็ดลับ ในการปรุงเพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพ ขนมหวาน ที่ไม่มีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาลและแป้งเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง คาร์โบไฮเดรตเหล่านี้สามารถถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ในรูปแบบของน้ำตาลกลูโคส เมื่อปริมาณกลูโคสมีมากเกินที่ร่างกายต้องการ กลูโคสเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันและสะสมที่เซลล์ไขมันตามจุดต่างๆของร่างกายอันเป็นจุดเริ่มต้นของโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การระบุผลของปริมาณน้ำตาล กระแสเลือด จากการรับประทานอาหารชนิดต่างๆสามารถ คาดdkiINได้จาก ค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index หรือ GI)และ (glycemic load หรือ GL )ของอาหารนั้น การปรับเปลี่ยน โครงสร้างคาร์โบไฮเดรตหรือปรับเปลี่ยนการจัดเรียงตัวของส่วนประกอบในอาหารที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและน้ำด้วยเทคนิคการครัวสมัยใหม่ ทำให้ช่วยลดหรือเพิ่มดัชนีน้ำตาลของอาหารได้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมอาหารสำหรับผู้รักสุขภาพ ผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งนักกีฬา

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th

สำหรับผู้สนใจสามารถ Walk in เข้าร่วมงานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net