วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วช. จับมือเครือข่ายมอบตลาดน้ำคลองงา พังงา สร้างคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยงานวิจัย


กว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักได้สักแห่ง นอกจากธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นแล้ว มนุษย์ยังเป็นผู้สร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มความน่าสนใจให้กับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เช่นเดียวกับ ตลาดน้ำคลองงา อ.เมือง จ.พังงา ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้งานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่าโครงการ Innovation เป็นความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่าง วช. กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา 4 ภูมิภาค โดยศูนย์วัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน และองค์กรเครือข่ายชุมชนของจังหวัดพังงา ได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ ตอนบนขึ้น ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน โดยมีเป้าหมายกระจายรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวหลักสู่ชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่จังหวัดพังงา ศูนย์ได้นำโครงการวิจัยเข้าไปพัฒนาพื้นที่ จัดตั้ง Creative Market ภายใต้แนวคิด “ตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว : สวนสร้างบุญลานสกา” สามารถสร้างรายได้มากกว่า 15 ล้านบาท และศูนย์ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ให้ชุมชน อาทิ น้ำตกวังไทร สวนมังคุดโบราณลานสกา พร้อมต่อยอดประชาสัมพันธ์ให้ลานสกาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในกลุ่มเมืองรอง และได้นำโมเดลของลานสกามาขยายผลในจังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา ได้รับการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาท่องเที่ยวจาก ลานสกาโมเดล มาเป็นต้นแบบ ในการจัดตั้ง Creative Market โดยได้รับความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดพังงา ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองพังงา เทศบาลเมืองพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา  และองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีก 13 หน่วยงาน รวมถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้ร่วมกันสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน จัดการศึกษาดูงานและเลือก “หลาดน้ำคลองงา” เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นตลาดอินทรีย์ สร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชน เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่รองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มที่จะเข้ามา “ชม แชะ ชิม ช้อป” ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวของทุกชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

 

 

“หลาดน้ำคลองงา” หรือตลาดน้ำคลองพังงา มีจุดเด่นที่มองเห็นทิวทัศน์สวยงามทุกทิศทาง ทิศเหนือมองผ่านสายน้ำและคลองพังงาไปก็จะเห็นสะพานบ้านฝ่ายท่า ที่มีภูเขาพิงงาเป็นพื้นหลัง เหนือทิศเหนือมองผ่านสายน้ำในลำคลองพังงาไปก็จะเห็นสะพานบ้านฝ่ายท่า ทีมีภูเขาพิงงาเป็นพื้นหลัง เป็นต้น สมกับคำว่า “พังงา เมืองสวยในหุบเขา” มีนักท่องเที่ยวเข้าชมกว่า 20,000 คนต่อนัด มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาทต่อนัดและสร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชนมากกว่า 50 ล้านบาท ภายในระยะเวลา4 เดือนที่เปิดตลาด

และในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงในอีกหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจังหวัดพังงา จัดพิธีปิดฤดูกาลท่องเที่ยวและส่งมอบตลาดน้ำคลองงาให้ชุมชน และจะเปิดฤดูกาลถัดไปในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562  โดยทางศูนย์ฯจะยังคงดูแลตลาดในฐานะพี่เลี้ยงและได้มีการวางระบบกระบวนการไว้สำหรับดำเนินการในฤดูถัดไปอีกด้วย

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net