วันที่ อังคาร เมษายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมชลประทาน รวมพลังกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ๋


กรมชลประทานร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำกว่า 1.5 หมื่นคน รวมพลังจัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 1 พ.ค. 62 นี้ และดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปีบัดนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 

ดร.ทองเปลว  กองจันทร์  อธิบดีกรมชลประทาน   กล่าวว่า   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะรวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและได้พระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับกรมชลประทานในการก่อสร้างโครงการชลประทาน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎร เกษตรกร สำหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตร  ยังประโยชน์สุขให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีสถานภาพความเป็นอยู่ที่ดีทัดเทียมกันทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลดังกล่าว กรมชลประทานจึงได้ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานทั่วประเทศกว่า 15,000 คน  จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกัน ณ บริเวณโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมายาวนาน โดยเฉพาะโครงการฯที่มีระบบแพร่กระจายน้ำประเภทคูคลองและระบบส่งน้ำ จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็ก-  อันเนื่องมาจากพระราชดำริในครั้งนี้ กรมชลประทาน ได้กำหนดให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศ           จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ(Kick off) พร้อมกันในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีโครงการฯนำร่อง 5 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาค ดังนี้ ภาคกลาง จัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ยางหัก    อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ภาคเหนือ จัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยมะแกง(ห้วยแม่ขามแกง)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ         ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยทาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ภาคตะวันออก จัดขึ้นที่ฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี และ ภาคใต้ จัดขึ้นที่โครงการฝายคลองปากลงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 5 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช               

​“สำหรับการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ(Kick off)จิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานฯ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่ง 1 ใน 6 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ -      อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ซึ่งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2534 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในขณะที่ยังทรงดำรง  พระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน บ้านไทยประจัน ได้พระราชทานพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภค บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันตอนบน จำนวน 6 อ่างฯ ซึ่งเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กครอบคลุมพื้นที่ ต.ยางหัก โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ตั้งแต่ปี 2542 และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก 1 แห่ง ภายในปี 2565 นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง 6 แห่งนี้ เป็นโครงการพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

​ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความจุที่ระดับเก็บกักประมาณ 596,000 ลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำโดยระบบท่อส่งน้ำ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2542 ปัจจุบันสภาพอ่างเก็บน้ำมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถส่งน้ำช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำบริเวณรอบๆพื้นที่อ่างฯได้อย่างทั่วถึง โดยมีกลุ่มผู้ใช้น้ำและโครงการชลประทานราชบุรี ร่วมกันดูแลรักษาสภาพพื้นที่อ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ ตลอดจนมีการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงก่อนและหลังฤดูกาลเพาะปลูกเป็นอย่างดี โดยมีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 700 คน  280 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์  750 ไร่

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net