วันที่ พุธ พฤษภาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข่าว เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ทำพิธี ปล่อยผู้ต้องขังพระราชทาน เนื่องในโอกาส พระราชพ


รายงานข่าว 15 พฤษภาคม 2562 สมศักดิ์ สารการ ,วีระยุทธ  สารการ จ.สระแก้ว 0870210815

ข่าว เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ทำพิธี ปล่อยผู้ต้องขังพระราชทาน เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

*****เมื่อเวลา 10.30 นร.ของวันที่15 พ.ค.62 ณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธี ปล่อยผู้ต้องขังพระราชทาน เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 10  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล พระบาทสมเด็จ ราชการที่ 10 ได้ส่งกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขัง พระราชทาน ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัวและลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาส ให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับมาเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป สำหรับเรือนจำจังหวัดสระแก้วจำทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องโทษจำคุก คดีผิดตามที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 มาตรา 5 และ มาตรา 6 ใช้บังคับ รวมทั้งสิ้น 140 คนแบ่งเป็นผู้ต้องหาชาย 113 คนผู้ต้องขังหญิง 19 คน ผู้ต้องกักขังชาย 6 คน ผู้ต้องกักขังหญิง 2 คน ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้มอบให้เรือนจำจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษ และ ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีกซึ่งผู้ต้องขังราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ได้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว และ สามารถอยู่รวมกับสังคมมีความสุขดังกล่าว

*****นายนิพันธ์ จำเนียรพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน และขอให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ทุกคนให้พึงรำลึกไว้เสมอว่า พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ เสมือนให้โอกาสทุกคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ ขอให้มุ่งมั่น ตั้งใจประพฤติตนอยู่ในความดีงาม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยย์ ตั้งปณิธานเป็นคนดีในสังคม และประเทศชาติ นำวิชาความรู้ในด้านต่าง ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมศึกษาเรียนรู้ระหว่างต้องโทษ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงานที่สุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัว หากทำได้เช่นนี้ ก็ได้ชื่อว่า ได้สนองพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รับกาลที่ 9 ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรู้จักพอประมาณ มีเหตุผล หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม รู้รักสามัคคี ชื่อสัตย์สุจริต ขยันอกทน ก็จะส่งให้ทุกท่านมีชีวิตส่วนตนและครอบครัว ที่มีความผาสุกอย่างยังยืนต่อไป

โดย somsak484

 

กลับไปที่ www.oknation.net