วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ราชพัสตราบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์


เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ข้าพเจ้ามีโอกาสร่วมงานเสวนา"ราชพัสตราบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์" ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการ “ราชพัสตราบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเครื่องราชภูษิตาภรณ์ ฯลฯ ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย โดย อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

การเสวนาครั้งนี้ ปิยวรา  ทีขะระ​ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกล่าวว่า​ การเสวนาเชิงวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ​พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจได้ทราบถึงลำดับขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีของไทย อีกทั้งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในพิธีบรมราชาภิเษกคือพัสตราภรณ์ที่ใช้ ในพระราชพิธีสำคัญนี้ ซึ่งแสดงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานยิ่งใหญ่ และงดงามยิ่งของราชอาณาจักรสยาม

เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญ ของประเทศไทยครั้งนี้พิพิธภัณฑ์ผ้า จึงจัดนิทรรศการราชภัฏตราบรมราชาภิเษกขึ้นณห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้า ณหอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคมนี้

พิพิธภัณฑ์ผ้าเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09:00 นถึง 16:30 น ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15:30 นบัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ราคา 150 บาทผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปราคา 80 บาทนักเรียนนักศึกษาโปรดแสดงบัตรประจำตัวและเด็กอายุ 12 ถึง 18 ปีราคา 50 บาทเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือ ปรากฏหลักฐานการใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีการบูรณะปรับปรุง และก่อสร้างเพิ่มเติมหลายครั้ง

 


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้นเป็นแถวยาวเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๑๓ และพระราชทานนาม หอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื่อเป็นที่ทำการกรมพระคลังมหาสมบัติ มีหน้าที่บริหารงานด้านการจัดเก็บระเบียบภาษีอากร ต่อมาอาคารนี้ได้กลายเป็นที่ทำการของหน่วยงานอย่างน้อย ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานธนาคารชาติไทย กรมธนารักษ์ ราชบัณฑิตยสถาน กองพระราชพิธี จากนั้นจึงว่างเว้นจากการใช้งาน

 

ในพุทธศักราช ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้อาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ 

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net