วันที่ อังคาร มิถุนายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ร้องสปิริตสว.


 “ร้องสปิริตสว.” ของเจ็ด-

พรรค “เพื่อ(คน)ไทย” หรือ

“เพื่อพรรคพวกไผ?”  

      การเลือกตั้งหรือแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่

จะมีมานี้; ตามกฎหมายต้องถือเสียงกึ่งหนึ่ง

ของรัฐสภา,ในขณะที่พวกนิยม “ลัทธิประชา

ธิปไตย-สากล”บอกว่าต้องถือเอาความชอบ

ธรรมของสภาผู้แทนราษฎรที่ถือว่าเกินกึ่ง

หนึ่งเป็นเกณฑ์;

          อย่างน้อยๆเขาเชื่อว่าสภาสูงไม่ได้

มาจากเสียงหรือการเลือกตั้งของประชาชน.

(ถ้าอย่างนั้น,ถามว่าต้องแก้ให้สภาสูงมาจาก

การเลือกตั้ง? หรือมาจากการแต่งตั้งของ

พรรคการเมือง?)

        ข้อเสนอพิสดารของ สมาชิกสภาผู้แทน

บางคน, บอกว่า”ขอให้สมาชิกสภาสูง-ไม่ลง

ความเห็น-เลือกตั้ง-เพื่อเป็นสปิริต “แห่งประ

ชาธิปไตย-สากล?”

               อีกแล้วหรือ?

          ถามว่าสมาชิกสภาผู้แทนอีกฝ่าย

ที่เข้าใจกันว่า “ชอบที่จะให้สมาชิกสภาสูง

เหล่านั้นมีอยู่ต่อไปตามกฎหมาย(ปี๖๐)”

          ความชอบนี้ของ “ผู้แทนที่มาจาก

การเลือกตั้งกล่องเดียวกันกับ-ฝ่ายที่ไม่

เอา(ไม่ชอบสภาสูงนี้)

          ความเห็นผู้แทนอีกฝ่ายนี้-

             “ไม่ชอบธรรมหรือ?”

        สมมุติว่าต่างคนต่างอ้างประชาชน,

 “ที่ไม่ได้เลือกพวกเขา(สว.)เข้ามา,”

        หรือไม่ยอมรับ-เพื่อให้พวกเขา

“ยอม-ไม่มีตัวตน(อย่างน้อยในการเลือก

ตั้งนายกรัฐมนตรี)

           -หรือถ้าจะจบ:

            ให้โหวตว่าจะเอาสมาชิกสภาสูงนี้.

มาเกี่ยวกับเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่?

           -โดยสภาผู้แทนราษฎรทั้ง ๕๐๐คน,

            โหวตดู!

          ผู้แทนราษฎรทั้งสภา-จะเอาสภาสูง

เข้ามามีสิทธิ ลงคะแนน “เลือกนายกรัฐมนตรี

ด้วย จะได้หรือไม่?”

          ในขณะที่กฎหมาย(รัฐธรรมนูญปี๖๐)

กำหนดให้สมาชิกสภาสูงต้องประกอบ

เป็น “รัฐสภา” ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรเลือก

นายกรัฐมนตรี-กฎหมายบังคับ!

        “ใครจะละเมิดมิได้!” โปรดระวัง

    แต่ถ้า, สภาผู้แทนราษฎรอยากจะลองทำ

การโหวตดู!

          ผมก็เห็นด้วยจริงๆครับ!

          แต่เรื่องใหญ่ๆแบบนี้:คือจะคัด

คนเข้าๆออกๆ,ทั้งๆที่เขามาทำตามกฎหมาย

(แม้ว่าพวกคุณไม่ชอบ)

         แต่ก็กฎหมายนี้ทำให้คุณเป็นผู้แทน

ได้ทุกคนเลย-ทั้ง๕๐๐คนไม่ใช่หรือ?

          โอ!ลืมไป,บางคนและ บางพรรค

-กฎหมายมาอย่างไร,ได้เข้าสภา “จองที่นั่ง”

ไว้แล้ว,ไม่ว่ากฎหมายจะเป็นอย่างไร?

“เสาไฟฟ้าก็เป็นได้”ก็มี.

       -ผมถามพวกคุณก่อนว่า: พวกคุณใน

เจ็ดพรรคสามัคคีธรรม-อัตโนมัติ,โดยเฉพาะ

แน่ๆ,หนึ่งในพวกคุณ,

          คือพลพรรค “อนาคตใหม่” ถ้าไม่ใช่

กฎหมายนี้, จะมีพวกคุณเกินครึ่งของจำนวน

ที่คุณมีเวลานี้ไหม?

          อย่าหาว่าผม “ถากถาง” ละเมิด

พวกคุณเลย -เพราะคุณชอบ “ดีเบท”

ไม่ใช่หรือ?

          ถามตรงๆเลย “ไอ้เด็กอมมือทั้งหลาย?” ไหนว่าเป็นปัญญาชน,เป็นพรรคสูงส่งมีนักวิชาการ

อาจารย์หนุนข้างหลังมากมาย, คุณแสดงเอา

ไว้หลายที่ ว่า,เชื่อพ่อ-แม่น้อยกว่า “ปัญญาชน

จบจากเมืองฝรั่งตาน้ำข้าว”

         รับรองว่าด้วย “ปัญญาโง่ๆ”ของผม

เชื่อว่า พวกคุณจะไม่ได้เป็นผู้แทนแน่,ลอง

ถามอาจารย์จบจากเมืองฝรั่งของพวกคุณดู

-ถ้าไม่ใช่กฎหมายนี้ “พวกเอ็งจะรอดมาได้

เป็นผู้แทนกี่คน?”

        ผู้แทนเขต “อย่าเนรคุณ”ได้มาแต่ใดนา

พวกถูกยุบพรรคให้มา?

      ปาตี้ริสต์-แตกแบ้งค์มาจากแบ้งค์อะไร?

      พรรคคุณเป็นผลิตผลมาจาก “กฎหมาย

ฉบับนี้อย่างไม่ต้องสงสัย” ถ้าคุณไม่เอากฎ

หมายฉบับนี้,หากว่า “เด็กๆของคุณเขาเกิด

กิเลสตัณหาจัด-อยากนั่งแท่นต่อ”

         เป็น “งูเห่า” เพราะ “กูไม่แก้กฎหมายนี้” กูจะไม่

ขืนอยู่กับพวกมึง เพราะแก้แล้วกูหาทางกลับ

มายากสซ์

         “ว่าเขาไม่ได้นะ!” ข้อหา “งูเห่า”

          ข้อแรก,เขา(ปัญญาจารย์ทั้งหลาย)

มีสปิริตที่จะบอกความจริงนี้(ให้เด็กในเล้า)

หรือเปล่า? ไม่บอกก็รู้เองได้แหละ โตๆ

กันแล้ว!

          ข้อสอง,พวกเอ็งเมื่อรู้แล้ว?จะอาย

และมีสปิริตจะลาออกไปก่อนไหม?

         อย่าเรียกสปิริตให้ท่าน “สมาชิกสภา

สูงอันทรงเกียรติของผม”ต้องมีสปิริต

ที่จะไม่เลือกนายก-ถ้าสภาล่างนั้นเลือกใคร?

ที่ต่างออกไปจากคุณประยุทธ์.

         เอาเป็นว่าข้อแรก-คนที่ไม่สมควรได้

เป็นสมาชิกสภาผู้แทน, โดยเฉพาะพรรค

“ขวดนมใหม่”ถ้าไม่ใช่กฎหมายที่ท่านคิด

ว่าพิกลพิการฉบับนี้(ท่านไม่ต้องลาออก

ก็ได้เปลืองงบเลือกตั้ง)หายไปกว่า

ค่อนแน่นอน “ไม่ต้องเถียงน่า”

       “เอาแค่สปิริตไม่ลงคะแนนให้ “ฝ่าย

ประชาธิปไตย-สากล”ของพวกเอ็ง!

      ที่เจ็ดพรรครวมทั้ง “พวกคุณ” ที่ไม่

น่าเข้ามาในสภา “ผู้แทนราษฎร”นี้ได้,ถ้าไม่

ใช่รัฐธรรมนูญปี๖๐นี้-ที่พวกคุณว่าใช้ไม่ได้,

คุณก็เป็นผลิตผลที่ใช้ไม่ได้-ตามสิ่งที่คุณ

คิดว่า “ใช้ไม่ได้”

         ประการที่สอง เรื่องใหญ่ๆ

อย่างนี้,เพื่อเป็นเอกฉันท์-ฉันทามติ;

        ถ้าจะลงคะแนนให้บุคคลใดใดก็ได้ที่

ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์-เป็นนายกรัฐมนตรี

เพื่อจะโชว์ให้ “สมาชิกสภาสูง” เห็นว่า

“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ที่พวกคุณอ้าง

ว่ามาจาก “ประชาชน”โดยตรง-

       เพื่อให้ “สมาชิกสภาสูงงดออกเสียง”

ยอมกระทำตาม “ประชาชนส่วนใหญ่”ที่

พวกคุณอ้างว่า “เป็นผู้ชอบธรรม” ผู้เดียว.

        ต้องมีคะแนนเสียง,กว่า

         “สองในสามครับ”

         นี่ก็เป็นของสากลครับ!

         ไม่ใช่เพื่อ “ไม่เอาพลเอกประยุทธ์”

        แต่เพื่อ “เรียกร้อง” ให้สมาชิกสภาสูง

อย่าลงคะแนนเลือกผู้ใดเป็นนายก,

 กล่าวคือให้ทุกคนมี “สปิริต”ซึ่งเป็นสปิริต

ตัวเดียวของ พวกน้องๆ”หน้าใหม่”

           อย่างที่ท่าน “ฉลามสภา”ถากถาง

“สี่กุมาร”ประชารัฐของผมว่า “ไม่มีต้นทุน”

       ผมฟันธงเลยว่า, พวกกระจองอแง

“มีอะไรๆก็จะฟ้องพ่อ”อย่างหนูๆทั้งหลาย

“หันซ้ายแลขวา”ว่า ใครเอ่ยจะมีสปิริตตัว

เดียวนั้นที่เรียกหา แต่ “สปิริตคนอื่น”แต่

“สปิริตตนเอง”เป็น “บุญพาวาสนาส่ง” ของ

ที่ติดมาแต่ชาติปางก่อน-

        ให้ใครไม่ได้-ฮาว่ะ-ฮาวาด!

         พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี

แน่นอน! “ไม่ใช่บุญหล่นทับ”

          แต่เป็น “ฟ้ากำหนด”!

  

 ๔มิถุนายน ๒๕๖๒

        ศรีภูมิ ประสานพล  

  

 

โดย enjoyjing

 

กลับไปที่ www.oknation.net