วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข่าว ติวเข้ม อป.พร.ให้เข้าใจต่อจรรยาบรรณเกี่ยวกับความสามัคคีปรองดองโดยกองอำนวยกา


รายงานข่าว 20 มิถุนายน 62 สมศักดิ์ สารการ ,วีระยุทธ  สารการ จ.สระแก้ว 0870210815

ข่าว ติวเข้ม อป.พร.ให้เข้าใจต่อจรรยาบรรณเกี่ยวกับความสามัคคีปรองดองโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว

*****กอ.รมน.สระแก้วเปิดอบรม อป.พร.เพื่อเน้นความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง)ที่อาคารเอนกประสงค์ อบต.ตาพะยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มี อปพร.ศูนย์ อปพร.อบต.ตาพระยารับการอบรมจำนวน 120คน *****เมื่อเวลา 12.00 น.ของวันนี้ พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดอบรมสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยพันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ. นายก อบต.ตาพระยา นำอป.พร.ตำบลตาพระยา ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความสามัคคีปรองดองในวันนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลไปถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วตรงไปตรงมา 2 เพื่อสะท้อนปัญหาของประชาชนกับคืนไปยังส่วนราชการเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและทันต่อเหตุการณ์ 3 เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อระหว่างภาพส่วนราชการกับอป.พร.ในท้องถิ่นซึ่งเป็นสื่อบุคคลใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 4 เพื่อสร้างเครือข่ายอป.พร ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนต่อต้านกระแสข่าวลือ 5 เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์อันเนื่องมาจากการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องสำหรับการอบรมในครั้งนี้

*****พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ได้พูดถึงเรื่องสื่อบุคคลต้องมีจรรยาบรรณของ อป.พร.ต้องสื่อให้คนเข้าใจในการโตตอบให้คนเข้าใจถึงพระมหากษัตริย์ คือประมุข ผู้ปกครองสูงสุดของประเทศ ในส่วนนำเรื่องปัญหาหลักที่ประชาชนชาวไทยให้ความเคารพศรัทธาและเทิดทูนสูงสุดยิ่งชีพตลอดมา และเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึกในหมู่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกกลุ่มองค์กรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง มีการเผยแพร่คุณงามความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนนำเรื่องปกป้องสถาบันสำคัญของชาติดังกล่าว

 

โดย somsak484

 

กลับไปที่ www.oknation.net