วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิด้าจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดสัมมนา “ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ทางเลือกหรือทางร


 

นิด้าจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

จัดสัมมนา ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ทางเลือกหรือทางรอด บุคลากรเราพร้อมหรือยัง?”

 

7 มิถุนายน 2562

คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ทางเลือกหรือทางรอด บุคลากรเราพร้อมหรือยัง?”และเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทรา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรักษ์ สุเฌอ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน

ภายในงานมีการการบรรยายพิเศษจากกูรูด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจ โดยหัวข้อแรก “แนวโน้มความต้องการแรงงานและอาชีพเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น” บรรยายโดย คุณสุเทพ เกื้อสังข์  รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ตามด้วยการเสวนาหัวข้อ “ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ทางเลือกหรือทางรอด บุคลากรเราพร้อมหรือยัง?” โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ คุณสมศักดิ์ อินทะชัย ประธานชมรมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ คุณเพชรดา ศรชัยไพศาล นายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษา อาชีพ และธุรกิจนำเที่ยว คุณวันชัย สุวัฒน์ศิริพล สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) 

การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง ผู้ประกอบการใช้ประกอบการจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ  สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและยกระดับอาชีพให้กับบุคลากรทั้งในตลาดแรงงานและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

 

โดย ชายสามหยด

 

กลับไปที่ www.oknation.net