วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความเป็นมา เป็นไปของค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าฮาลา


                 

                     เด็กเยาวชน คือ อนาคตของชุมชน

                  โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มกิจกรรมที่ดีในการะหว่างปิดภาคเรียนของเยาวชนในตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเพื่อปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าฮาลา-บาลา ของเยาวชนในตำบล โดยครั้งแรกจัดขึ้นในสมัยที่ พ.ต.ท.พิทักษ์ เอียดแก้ว เป็น ผบ.กองร้อย ตชด.ที่ 445 และนายอับดุลรอนิง ลงซา เป็นประธานกรรมการบริหารองค์หารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงในปี พ.ศ. 2545 จัดค่ายเยาวชนในรูปแบบลูกเสือชาวบ้าน ฝึกวินัย ฝึกภาวะผู้นำ และความสัมพันธ์ระหว่างในหมู่เยาวชน รวมไปถึงกับเจ้าหน้าที่ อบต.อัยเยอร์เวงและ ตชด.ที่ 445


เริ่มแรก ปี พ.ศ. 2544

 จากวันนั้น..ยังไม่เคยลืม  


                   จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 ได้เชิญ “สำนักหัวใจเดียว” องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและประชาชน ในด้านการสืบสานอนุรักษ์สิงดีงามไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมไปถึงทรัพยากรอันมีค่าในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงแง่มุมที่แตกต่างจากสิ่งที่เห็นในสื่อหลักที่ผูกขาดการเผยแพร่ข่าวสารในสังคมสามจังหวัดชายแดนใต้ขณะนั้น

อ.เกริ่น เขียนชื่น วิทยกร เท็คนิคการถ่ายภาพ คนที่ 2


                    โดย“สำนักหัวใจเดียว” ภายใต้การนำของ นายชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์ นักเขียนรางสีสันอวอร์ด จะรับผิดชอบโดยการนำ ช่างภาพฝีมือดี ช่างถ่ายและตัดต่อภาพเคลื่อนไหว และอาจารย์ศิลปะ สอนวาดรูป ปรับเปลี่ยนสาระโครงการฯ โดยเพิ่มหลักสูตรที่น่าดึงดูดสำหรับเยาวชน สามารถจุดประกายให้เยาวชนมีหลักคิด ทัศนคติที่ดี ในการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรท้องถิ่น เสมือนบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีสู่ในสังคม หลักสูตร“ทักษะการเขียน การถ่ายภาพเบื้องต้นและศิลปะการวาดภาพธรรมชาติ”จึงเป็นคำตอบโจทย์ที่ดีที่สุด ในการปรับโครงการเยาวชนอนุรักษ์ป่าฮาลา เป็น โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า โดยยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเสริมเยาวชนให้รู้รักสามัคคี และวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม คือ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการเขียน การถ่ายภาพ ให้กับเยาวชน สำหรับเป็นพื้นฐานในการเป็นนักเขียน หรือสื่อมวลชลที่ดีในอนาคต


เทศบาลเมืองเบตง เฌอบูโด และ พี่ๆตชด. มาช่วยเราทุกปี


                      นอกจากนี้ เรายังได้รับความอนุเคราะห์จากกองการศึกษาเทศบาลเบตง สำหรับวิทยากรสันทนาการ มืออาชีพ ที่มีความสามารถในการละลายพฤติกรรม ช่วยเยาวชนในการปรับตัว ลดความกดดัน ของเยาวชนเมื่อเข้ามาในค่าย เพราะเด็กในพื้นที่ส่วนใหญ่ขาดทักษะประสบการณ์ ขาดโอกาสทำให้ มิกล้าแสดงออก

เหนื่อย แต่สนุก ได้ความรู้


                      โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าทุกครั้งที่ผ่านมา จะมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯอยู่เสมอ โดยเฉพาะตัวชี้วัดสำคัญ คือ จิตสำนึกในการรักษ์ป่า ความรู้สึกอยากจะรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงจำนวนเยาวชนมีความสนใจ ความต้องการที่จะเข้าไปศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศึกษาความอุดมสมบูรณ์ ของป่าฮาลา-บาลามากขึ้นทุกปี


อ.ย่อง ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ กับ ซูไฮมี มีนา เยาวชนรุ่นที่ 2 มาเล่าประสบการณ์ให้น้องๆฟัง


                      ในอนาคต หลักสูตรคาดว่าจะได้การบรรจุเพิ่มเติม คือ ความรู้เกี่ยวกับพฤกษาศาสตร์ พรรณไม้ในท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้นักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้านในการกำหนดเนื้อหาหลักสูตรขึ้น รวมไปถึงการขยายโครงการฯไปถึงบุคคล เยาวชนนอกพื้นที่ เพื่อเป็นการขยายแนวคิด เมล็ดที่ดีในสังคม ให้ยิ่งกว้างขึ้นไป อันจะเป็นพลังในการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าฮาลา-บาลา หรือป่าอนุรักษ์ใดๆ อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

อ.ตู่ วิทยกร สอน ศิลปะ ต่อจาก อ.สุไลมาน ยาโม และ อ.สุกรี ประเสริฐดำ


                      โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า ประจำปี 2562 ในครั้งล่าสุด เรายังคงมีทีมงานวิทยากรฝีมือดี จิตใจเยี่ยม มาร่วมงาน เด็กและเยาวชน ภายในตำบลอัยเยอร์เวง อายุ 12-15 เข้าร่วมจำนวน 55 คน พี่เลี้ยงวิทยากร รวม 40 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 18- 21 เมษายน 2562 โดยการอบรมแบ่งเป็นการอบรมสัมมนาในห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 445 อำเภอเบตง เป็นเวลา 1 วัน และเดินทางไป ณ หน่วยอนุรักษ์สวนป่าพระปรมาภิไธย ที่ 2 (ปากคลองฮาลา) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ...ศณีรา รายงาน.


 อ.ไคโร กับการสอนศิลปะ

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net