วันที่ พุธ สิงหาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รัฐมนตรี พม.รับ ๕ มติ สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒


รัฐมนตรี พม.รับ ๕ มติ สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

            สำเร็จไปอีกหนึ่งปี กับการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของผู้ทำงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศกว่า ๔๕๐ คน ทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน หนึ่งปีมาประชุมพร้อมหน้ากันปีละหนึ่งครั้ง ตามที่กฏหมาย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ (๔) กำหนดให้จัดให้มีการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกและกระบวนการทำงาน และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ  ในปีนี้กำหนดการประชุมระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลช เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  โดยมีหัวข้อการประชุมคือ "นวัตกรรมทางความคิดกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน"  ตลอดการประชุมมีการบรรยายทางวิชาการ และการประชุมกลุ่มย่อย อีก ๓ หัวข้อย่อยคือ กลุ่มที่ ๑ หัวข้อ การออกแบบนวัตกรรมทางความคิด , กลุ่มที่ ๒ การมีส่วนร่วมภาคประชาชนกับนวัตกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน, กลุ่มที่ ๓ กลไกภาครัฐในการสนับสนุน ส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย  โดยมีข้อสรุปมติจากที่ประชุม ๕ ข้อดังนี้

 

               มติข้อที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรม โดยคำนึงบริบทและทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

                 มติข้อที่ ๒ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทางเลือกในการเรียนรู้ ตามทักษะ ความถนัด ความสนใจ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงลดการแข่งขันด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ

 

              มติข้อที่ ๓ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพในการแสดงออกด้านความคิด ความสามารถที่หลากหลายของเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม

               มติข้อที่ ๔ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม

              มติข้อที่ ๕ จัดตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด

              ทั้งนี้หลังจากที่ได้มติ ๕ ข้อจากการประชุมสมัชชาฯ ในปีนี้แล้ว ได้มีการส่งมอบมติทั้ง ๕ มติ ให้กับ นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช) พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินงานขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ต่อไป

 

               นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับมอบมติ ๕ ข้อ จากที่ประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ โดยเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

 

           สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดย คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คนทำงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนเรามีนัดกันแบบนี้ทุกๆปี ขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมหารือกันในครั้งนี้ พบกันใหม่ปีหน้าครับ

โดย คนดีมีวินัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net