วันที่ พุธ สิงหาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มูลนิธิเพื่อผู้พิทักษ์ป่า การดูแลที่สังคมมอบให้เขาเหล่านั้นได้


 

มูลนิธิเพื่อผู้พิทักษ์ป่า การดูแลที่สังคมมอบให้เขาเหล่านั้นได้

 

.สืบเนื่องมาจาก ดำริของท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ที่มีความประสงค์อยากจะให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า ตลอดจนบุคคล องค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคมและอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครอง ปกป้อง ดูแลรักษา ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ให้มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้มีช่องทางการสนับสนุนช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคุ้มครอง ป้องกัน ปราบปราม ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกรณีการเกิดพิบัติภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรม การจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และอื่น ๆ

 จึงได้เป็นที่มาของการก่อตั้ง มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า โดยได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ทะเบียนเลขที่ กท 2879 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารกริช สามะพุทธิ ชั้น 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยในเริ่มแรกนั้นมีการการจัดกิจกรรมสนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า คือ

1. ภาคส่วนต่างๆ ที่มีความคิดเห็นเดียวกัน ประสานมายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดหาทุนสนับสนุนกิจการของมูลนิธิ ผู้พิทักษ์ป่า เช่น ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า 10 ครั้ง ปั่นจักรยาน 2 ครั้ง มีผู้ร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 8,282,349 บาท

2. กลุ่มศิลปิน นักดนตรี ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดคอนเสิร์ต เพื่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ไว้ให้ลูกหลาน มีผู้ร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 2,000,000 บาท

3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” มีผู้ร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 1,500,000 บาท เมื่อมีทุนเริ่มแรก ก็จึงมีการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ต่างๆ โดยวางหลักเกณฑ์ไว้คือ

 1. ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเกิดการปะทะในพื้นที่เสี่ยงภัย เสียชีวิต จำนวนเงิน 200,000 บาท เจ็บสาหัส จ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท เจ็บ จ่ายตามจริงไม่เกิน 10,000 บาท ป่วย จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท

2. ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ เสียชีวิต จำนวนเงิน 100,000 บาท เจ็บสาหัส จ่ายตามจริงไม่เกิน 25,000 บาท เจ็บ จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท ป่วย จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,500 บาท

3. บุคคลทั่วไปที่เสียชีวิต/บาดเจ็บจากการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เสียชีวิต จำนวนเงิน 50,000 บาท เจ็บสาหัส จ่ายตามจริงไม่เกิน 20,000 บาท เจ็บ จ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท ป่วย จ่ายตามจริงไม่เกิน 2,500 บาท

ทั้งนี้กรณีเสียชีวิต เจ็บสาหัส เจ็บ ป่วย ที่เป็นที่ประจักษ์ให้จ่ายเงินได้ทันทีตามจริงแต่ไม่เกินที่กำหนด หากกรณีที่ไม่เป็นที่ประจักษ์ให้นำเข้าคณะกรรมการพิจารณา

 

ตั้งแต่ตั้งมูลนิธิมา มีการช่วยเหลือทั้งปี ๑๕๖๑ และ 2562 โดยจะยกตัวอย่างการช่วยเหลือในปี ๒๕๖๒ มาให้ดูคือ

การช่วยเหลือจากมติการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 1/2562

 

                                                   ผู้พิทักษ์ป่าประสบเหตุจากการทำงานปกติ

                                                                          เสียชีวิต

                                1. นายเรด้า นาดี สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ จำนวน 100,000 บาท

                                2. นายวิเชียร ภานุเรศ สถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ จำนวน 100,000 บาท

 

เมื่อเห็นคุณค่าของเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลแล้ว ท่านทั้งหลายสามารถร่วมกันบริจาคเงินเข้ามูลนิธิดังกล่าวเพื่อร่วมกันดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างได้โดยการบริจาค ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ดดังนี้.......

 เราช่วยเขาได้มากกว่าการเอ่ยคำว่า...ขอบคุณ ........................................

โดย คมฉาน_ตะวันฉาย

 

กลับไปที่ www.oknation.net