วันที่ พุธ กันยายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แปลภาษาอาเซียน สร้างโอกาสขยายธุรกิจสู่ AEC


แปลภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ แม้จะเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันได้ทั่วโลก แต่การรับรู้และทำความเข้าใจกับข้อมูลข่าวสารจากภาษาของแต่ละประเทศโดยตรง ถือเป็นความได้เปรียบและสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับนักลงทุนที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ งานบริการรับแปลภาษา แปลเอกสาร ถือเป็นตัวช่วยที่เพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี 

งานแปลภาษา กับเป้าหมายสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่วางแผนขยายธุรกิจเข้าไปในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือAEC ข้อได้เปรียบที่จะทำให้เห็นแนวทางการขยายธุรกิจไปยังอาเซียนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากการรับรู้ข้อมูลเศรษฐกิจในแต่ละประเทศจากการแปลเอกสารซึ่งเป็นการแปลภาษาประจำชาตินั้น ๆ โดยตรงแล้ว การรับรู้เป้าหมายสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ โดยเป้าหมายสำคัญของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC มี 4 ด้าน ดังนี้

1.เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base)  

เป้าหมายที่ต้องการให้กลุ่มประเทศอาเซียนหรือ AEC เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันทั้ง 10 ประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจเริ่มจากการผลิตสินค้าในภูมิภาค การลงทุน การบริการ การเคลื่อนย้ายสินค้า  เป็นฐานแรงงานฝีมือและธุรกิจบริการอย่างเสรี งานแปลภาษาจึงมีความสำคัญมากสำหรับองค์กรธุรกิจ และไม่ใช้เฉพาะการรับแปลภาษาอังกฤษเท่านั้นการแปลภาษาของประเทศสมาชิกก็สำคัญและจำเป็นเช่นเดียวกัน

2.สร้างขีดความสามามารถทางเศรษฐกิจ(High Competitive Economic Region)

การสร้างขีดความสามามารถทางเศรษฐกิจ เป็นขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านนโยบาย เช่น นโยบายด้านภาษี กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา ฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ซึ่งประเด็นสำคัญเหล่านี้งานแปลภาษา มีความสำคัญและจำเป็นต่อองค์กรธุรกิจทั้งสิ้น

3.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Economic Development)

เป้าหมายของประชาคมอาเซียน ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ การเสริมสร้างและดำเนินการให้ความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศกลุ่มสมาชิกที่ต้องการความช่วยเหลือภายใต้ความคิดริเริ่ม เพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน เช่น สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ SME และสร้างขีดความสามารถโครงการหรือธุรกิจที่มีอยู่แล้ว เป้าหมายในข้อนี้เอื้อประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจส่งออก ความสำคัญของงานแปลภาษา จึงไม่ใช่เฉพาะการรับแปลภาษาอังกฤษ หรือการแปลเนื้อหาข้อมูลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นภาษาของประเทศนั้น ๆ อีกด้วย

4.การบูรณาการให้เข้ากับเศรษฐกิจโลก

เป้าหมายของประชาคมอาเซียนในข้อนี้ เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับเวทีเศรษฐกิจโลก  เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการลงทุนในระบบเศรษฐกิจอาเซียนและคู่ค้าชั้นนำของอาเซียน 

จากเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเห็นว่าความสำคัญของงาน รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รวมไปถึงงานแปลภาษาอาเซียนซึ่งเป็นภาษาของแต่ละประเทศในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียน มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนย์รับแปลภาษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทและเป็นตัวช่วยที่ดี เนื่องจากให้บริการอย่างครอบคลุมครบวงจรทั้งการแปลภาษาการเรียบเรียงเนื้อหาลงในเอกสาร ตามแบบฟอร์มของแต่ละประเทศแต่ละองค์กรได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

โดย moonewzii1

 

กลับไปที่ www.oknation.net