วันที่ อังคาร กันยายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อพท.เปิดตัวเกมส์ออนไลน์บนมือถือ “Wars of Scramble U-Thong Kingdom : WOS”


โครงการพัฒนาและสร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทองในรูปแบบเกม 3 มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

โดยพื้นที่พิเศษ 7 หรือ อพท.7 ในตำบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านการฟื้นฟูประวัติศาสตร์โบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นเมืองโบราณทวารวดีสมัยกว่า 2,000 ปี ควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่นของชุมชนในพื้นที่ โดย อพท. ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง เพื่อนำฐานข้อมูลเชิงวิชาการว่าด้วยประวัติศาสตร์โบราณคดีของเมืองโบราณอู่ทอง มาบรรจุเป็นหลักสูตรสำหรับการศึกษาของนักเรียน ในระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนรับรู้และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน อีกทั้งยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในฐานะนักสื่อความหมายเยาวชน

          อพท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการนำเสนอความเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีและหลักสูตรท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง จึงได้ร่วมมือกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะของหน่วยงานที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัลในรูปแบบเกม 3 มิติ โดยเริ่ม ดำเนินโครงการพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง เพื่อสร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาฐานทรัพยากรและข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เรื่องราวของเมืองโบราณอู่ทอง สร้างความน่าสนใจ และความบันเทิง ในรูปแบบเกม 3 มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 

ในยุคปัจจุบันที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนในทุกๆวัย ทำให้ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงในอีกหลายๆภาคส่วน ต้องปรับตัวให้เท่าทันกับยุคสมัย อพท. เป็นอีกหน่วยงานที่ปรับบทบาทภารกิจในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 4.0 ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี

นอกจากนี้ในด้านกระแสของกีฬาอีสปอร์ตของปัจจุบันที่กำลังได้รับความนิยม ในอนาคต อพท.คาดหวังให้เกมส์ WOS – U – Thong Kingdom ภายใต้ โครงการพัฒนาและสร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทองในรูปแบบเกม 3 มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถสร้างอาชีพและรายได้จากการเป็นกีฬาอีสปอร์ต โดยหากจะจัดอีสปอร์ตให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว เราสามารถจัดให้อีสปอร์ตเป็นการท่องเที่ยวเพื่อร่วมชมการแข่งขันกีฬาได้ เป็นการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเข้มชมการแข่งขันหรือเพื่อเชียร์นักกีฬาในสถานที่ต่างๆ โดยอาจจะมีการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตเกมส์ WOS – U – Thong Kingdom ในพื้นที่เมืองโบราณอู่ทองขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

และเมื่อกล่าวถึงกระแสของอีสปอร์ตที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วนั้น เราจะไม่พูดถึงกระแสของการเป็นเหรียญสองด้านของวงการนี้ไม่ได้ โดย อพท. ได้ศึกษาแนวทางของการจัดการและการให้ความช่วยเหลือด้านความรู้แก่เยาวชน โดยวางแนวทางในการพัฒนา Academy เพื่อเป็นช่องทางในการผลิตเยาวชนคุณภาพในวงการอีสปอร์ต อาทิ โปรเพลเยอร์ นักแคสเกมส์ พิธีกร นักพากย์ หรือแม้กระทั่งนักกีฬาอีสปอร์ต ก็ตาม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่กลายเป็นปัญหากระทบต่อสังคมในภายหลัง

 

อพท. หวังให้โครงการพัฒนาและสร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทองในรูปแบบเกม 3 มิติ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่ได้สร้างเกมส์ WOS – U – Thong Kingdom เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงการท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ โดยจากจุดเริ่มต้นของการทำให้เมืองโบราณอู่ทองและเรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี ประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่นเป็นที่รู้จักผ่านเนื้อหาและรายละเอียดเรื่องราวในเกมส์ดังกล่าว จนผู้เล่นเกมส์เกิดความสนใจในตัวเมืองโบราณอู่ทองผ่านข้อมูลที่ได้รับการบอกเล่าโดยอ้อมจากการเล่นเกมส์ ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตามรอยอารยธรรมทวารวดีในเมืองโบราณอู่ทองต่อไป

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดตัวเกมส์บนมือถือWars of Scramble U-Thong Kingdom : WOS นับเป็นครั้งแรกของวงการท่องเที่ยวที่นำแหล่งท่องเที่ยวจริงนำมาทำเป็นเกมส์บนมือถือ หวังเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และกระตุ้นให้ผู้เล่นอยากเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่จริงส่งผลให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.เปิดเผยวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาและสร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทองในรูปแบบ 3 มิติ ผ่านเกมบนมือถือ Wars of Scramble U-Thong Kingdom : WOS ว่า จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดมาจากสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ท่อง ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน โบราณคดี เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ 1,000-2,000 ปีที่แล้ว อาณาจักรทราวดีและความเฟื่องฟูในสมัยนั้น และชุมชนที่ยังมีอยูู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ทางอพท.จึงมีแนวความคิดว่าจะทำให้โบราณอู่ทองมาเชื่อมกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ไปด้วยกันได้ ซึ่งจะก่อให้ประโยชน์  ด้วยเหตุนี้ ทาง อพท.จึงได้แนวความคิดว่าปัจจุบันเยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจในเรื่องของเกมออนไลน์มาก ขณะเดียวกัน ทาง อพท.เองก็ได้มีการเจรจาพูดคุยกับทางสมาคม ESport  ซึ่งได้เห็นโอกาสเรื่องของโบราณอู่ทอง โดยฉากหลังของเกมก็จะเป็นโบราณสถานแต่ละสถานที่ที่อยู่ในเมืองอู่ทองจริง เป็นโบราณสถานที่ขุดค้นเจอและมีเรื่องราวความเป็นมานำมาถ่ายทอดลงมาในเกม ขณะเดียวกัน ตัวละครที่เกี่ยวข้องก็เป็นละครที่เกี่ยวกับเกม ซึ่งก็เหมือนกับเป็นการฟื้นฟูอาณาจักรทราวดีให้กลับมา

"อย่างตอนนี้หากใครพูดถึงไปเที่ยวเมืองโบราณอู่ท่อง ไปดูโบราณสถาน ไปดูปราสาท เรานึกไม่ออกและเมื่อก่อนยิ่งใหญ่ยังไง แต่ที่เราไปศึกษามาจะเห็นว่าเมืองทราวดี เป็นเมืองที่มีความยิ่งใหญ่มาก เป็นเมืองที่ทำการค้าขาย ซึ่งมีการค้าขายกับจีน ยุโรป เราเจอเหรียญที่อยู่ในสมัยยุโรปมาอยู่ในพื้นที่เมืองอู่ทอง ซึ่งจะมีเรื่องราวที่มาที่ไป ดังนั้นเราจึงนำเรื่องราวเหล่านี้มาร้อยเรียงผ่านแอพพลิเคชั่น เดิมทีเราคิดว่าจะทำเป็นแอพพลิเคชั่นธรรมดาก็จะไม่มีแรงดึงดูงใจ เพราะโบราณสถานอู่ทอง เป็นโบราณสถาน โบราณคดีอยู่แล้วจึงยากที่จะทำให้ติด แต่ว่าอู่ทองแหล่งโบราณคดีที่เราไม่ได้พัฒนามานานมาก ก็จะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านจะพุดอยู่ตลอดเวลาเลยว่า ต้นทางของเรามันไม่ใช่สุโขทัย แต่มันคืออาณาจักรทราวดี อาณาจักรสุวรรณภูมิ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสยามเรา ดังนั้น เราก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาเป้าหมายเรื่องนี้มาบวกเรื่องนวัตกรรมใหม่ ๆ ก็น่าจะสร้างความน่าสนใจได้"

ทั้งนี้ ฉากในเกมจะมีจุดเริ่มต้นที่บอกเล่าเรื่องราวของอาณาจักรทราวดีมีความเป็นมาอย่างไร โดยในเกมจะมีฉากทั้งหมด 5 ด้วยกัน คือ ฉากเจดีย์ ฉากพระใหญ่ โบราณสถาน กำแพง และวัด เป็นต้น ซึ่งฉากที่อยู่ในเกม ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่อู่ทองจริง

สำหรับการพัฒนาเกมดังกล่าว ทางอพท.ใช้ระยะเวลาในพัฒนาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ซึ่งทาง อพท. จะต้องนำทุกอย่างมาออกแบบ ประกอบกับมีงบประมาณจำกัด ทำให้พัฒนาโครงการออกเป็น 2 เฟส โดยในเบื้องต้นก็สร้างตัวละครก่อน และมาในปีนี้ทางอพท.ได้นำตัวละครมาใส่ในเกม ทั้งนี้ ทางอพท.ใช้งบประมาณในการพัฒนาโครงการดังกล่าวประมาณ 3-5 ล้านบาท สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการดังกล่าว เน้นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่สุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้เกิดความรู้สึกว่าเมืองโบราณอู่ทองมีความน่าสนใจ

นายทวีพงษ์ กล่าวต่อว่า ในอนาคตทางอพท.มีแผนที่จะพัฒนาเกมโครงการต่อไป โดยในเบื้องต้นได้ศึกษาเมืองอยุธยา เนื่องจากอยุธยาเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดังนั้น ทาง อพท.จึงมีแนวความคิดที่จะไปสร้างเรื่องที่เกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยา ในเบื้องต้นได้มาประมาณ 10 เรื่อง อาทิ ช่างตีเหล็ก เขาทำกันยังไง มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไร ชุมชมสมัยบางระจันและอยุธยาเขาทำอะไรและเขาอยู่กันอย่างไร ทำไมสมัยนี้ยังมีอยู่ ซึ่งทางอพท.ได้มีการเจรจาพูดคุยในเบื้องต้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คงจะต้องรอผลของโครงการนี้ก่อนว่าประสบความสำเร็จแค่ไหน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยถึงการพัฒนาและสร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทองในรูปแบบ 3 มิติ ผ่านเกมบนมือถือว่า ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ผลิตภาพที่เห็นเกิดความเป็นจริงตามวิสัยทัศน์ของท่านผอ. ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอู่ทองมาตั้งแต่ต้น และทางมหาวิทยาลัย คณะฆัณฑศิลป์ได้ร่วมมือกับทาง อพท.ได้ร่วมกันจัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่งผลงานที่ออกมาก็จะมาจากหลายคณะที่เข้ามาร่วมกันทำโครงการนี้ อาทิ คณะไอซีที คณะวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ และคณะดุริยางค์ อีกทั้งยังมีศิษย์เก่าอย่าง  ESport ที่เข้ามาช่วยทำให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้น

 

"ต้องบอกก่อนว่างบประมาณในการจัดทำโครงการนี้ ทางเรามีงบประมาณไม่เยอะ แต่เราได้พันธมิตรเข้ามาช่วย ซึ่งทางเรามองว่างานนี้มันเป็นงานที่ท้าทาย จริง ๆ งานแบบนี้จะต้องเป็นของภาคเอกชนทำ เพราะมีงบประมาณสูง แต่ทางมหาวิทยาลัยกับทางอพท. อยากทำให้เกิด ดังนั้นเราจึงไปหาพันธมิตรมาช่วยเสริม เพื่อทำให้เดินไปถึงจุดที่เราได้ตั้งใจไว้ อันนี้เพิ่งจะเริ่มเฟสแรก ซึ่งก็จะมีตัวละคร 3 ตัวและก็มีด่านแรก ๆ ซึ่งปีหน้าเราจะทำให้ครบรูฟของเกมทั้งหมด  แต่ว่าในช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงทดสอบความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายว่า ที่เราออกแบบมาผลตอบรับจะออกมาเป็นยังไง และจะเป็นชี้วัดว่าเราจะสามารถดึงคน สร้างมูลค่าการท่องเที่ยวให้อู่ทองได้จริงหรือเปล่า หรือจริง ๆ เด็กแค่มาเล่น ๆ อย่างเดียว"ดร.ธนาธร กล่าว

 

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net