วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คณะกรรมการของราชการลงมติลับกันได้ด้วยหรือครับ


คณะกรรมการของราชการลงมติลับกันได้ด้วยหรือครับ

ผู้เขียนชอบอ่านและฟังข่าวไม่ว่าจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือแม้แต่ในอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะข่าวสารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้เขียนโดยตรงเลยครับ เพราะกินผักและผลไม้อยู่ทุกวันนี่ครับ

ภาพจากกูเกิ้ล

ผู้เขียนไปทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่าน ไม่กล้ากินกะหล่ำหรอกครับ เพราะทราบว่ากินผักนี้เข้าไปก็เหมือนกินสารพิษนั่นแหละ เท็จจริงแค่ไหนไม่ทราบ กันไว้ดีกว่าแก้  

หลายประเทศเห็นถึงภยันตรายในการใช้สารเคมีและได้ห้ามการนำเข้า ในประเทศไทยหลายฝ่ายก็ได้รณรงค์ให้ยกเลิกการนำเข้า แต่ติดอยู่ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายยังไม่มีมติห้ามนำเข้า

เมื่อวานเปิดฟังข่าวทางทีวีเนชั่น ช่อง ๒๒ ตามปกติ ได้ฟังนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข่าวถึงการนำเรื่องการห้ามนำเข้าสารพิษจากเคมีทางการเกษตรดังกล่าวข้างต้นเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

 

ภาพจากกูเกิ้ล

ฟังข่าวต่อไปแล้วหูผึ่งเลยครับ เพราะข่าวระบุว่ามติที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่ห้ามนำสารพิษทั้งสามดังกล่าวแล้วนั้นเป็นการลงมติลับ 

เพราะรับราชการมามากกว่า ๓๕ ปี ไม่เคยเห็นคณะกรรมการชุดใดที่เมื่อถึงเวลาลงมติจะลงมติลับ เว้นที่ในบางกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้เท่านั้น

แม้แต่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๒ ยังได้กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำเป็นการเปิดเผย แต่เมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรอง ไม่น้อยกว่ายี่สิบคนขอให้กระทำเป็นการลับ จึงให้ลงคะแนนลับ

 

ในกรณีที่สมาชิกเสนอญัตติให้ลงคะแนนลับ ถ้ามีสมาชิกคัดค้านและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกในที่ประชุม ให้ถือเป็นเอกสิทธิ์ที่จะลงคะแนนโดยเปิดเผย

ข้อบังคับนั้นเป็นอาจเป็นของเก่าแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันได้กำหนดข้อบังคับใหม่แล้วหรือยัง แต่เชื่อได้ว่าคงไม่ต่างไปจากที่ได้กล่าวมาแล้ว

สำหรับในราชการพลเรือน นั้น เท่าที่ผู้เขียนจำได้ ได้บัญญัติให้ ก.พ. ลงมติลับในมาตรา ๓๖ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำหรับกรณียกเว้นคุณสมบัติเพื่อบรรจุกลับเข้ารับราชการให้แก่ผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)

ดูกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายบ้างว่าได้กำหนดให้มีการลงมติลับไว้บ้างหรือไม่ แต่ก่อนอื่นเพื่อให้ทราบทั่วกัน มาดูกันสักนิดว่าคณะกรรมการวัตถุอันตราย กฎหมายบัญญัติให้ประกอบด้วยผู้ใดบ้าง

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้ในมาตรา ๖  คณะกรรมการวัตถุอันตราย ประกอบด้วย (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ

(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนสิบเจ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินแปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือกฎหมาย

และอย่างน้อยสี่คนให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนขององค์การสาธารณประโยชน์และมีประสบการณ์การดำเนินงานด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย ด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภค ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน ด้านการจัดการปัญหาวัตถุอันตรายในท้องถิ่น หรือด้านสิ่งแวดล้อม

ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ครับ คราวนี้มาดูเรื่องการประชุมบ้าง มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า “การวินิจฉัยชี้ขาดของที่่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

อ่านดูตลอดแล้ว ไม่พบส่วนไหนในพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติลับได้ หากพลาดหลงไปก็ขออภัยด้วยครับ และหากผู้รู้ได้ทราบว่ามีการกำหนดไว้ในส่วนใดหรือที่ใด ก็โปรดกรุณาแจ้งเป็นวิทยาทานให้ผู้เขียนด้วย จะเป็นพระคุณ

อย่างไรก็ตาม ตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่าได้ฟังข่าวว่าการลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ไม่ห้ามสารพิษทั้งสามดังกล่าวเป็นการลงมติลับแล้วหูผึ่งนั้น เพราะผู้เขียนไม่เชื่อว่าข่าวที่ได้ฟังเมื่อวานจะเป็นเรื่องจริง 

ก็ขอภาวนาว่าอย่าให้ข่าวเมื่อวานเรื่องที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติลับนั้นเป็นเรื่องจริงเลยครับ

และหากไม่จริง เรื่องที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อพิจารณาห้ามนำเข้าสารพิษจากเคมีทางการเกษตรทั้ง ๓ ชนิด ข้างต้นนั้น ขอได้โปรดเปิดเผยด้วยว่ากรรมการท่านใดที่ลงมติสนับสนุนหรือมติคัดค้าน

ขอเรียนด้วยนะครับว่าที่ผู้เขียนขอนั้นเป็นการขอตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ เพราะผู้เขียนมีส่วนได้เสียด้วย

เพราะต่อไปกินผักผลไม้แล้ว จะกินด้วยความสบายใจหรือไม่ ก็คงทราบว่าเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตรายท่านใด ที่เป็นผู้สนับสนุนหรือคัดค้านการนำเข้า

แล้วจะได้รู้กันครับ

พุธทรัพย์ มณีศรี

โดย พุธทรัพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net