วันที่ จันทร์ กันยายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Western Union LPN Myanmar Cup 2019


“แรงงานทั้งผองคือพี่น้องกัน ฟุตบอลรายการ Western Union LPN Myanmar Cup 2019
เพื่อการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างสันติ”

เราจะทำให้จริงจัง มิเพียงคำพูดที่งดงามสวยหรู”

แรงงานข้ามชาติ กับการสร้างจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การมีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์มีการสร้างกระบนการเรียนรู้ร่วมกับในเสาหลักที่สามแห่งความหลากหายในมิติวัฒนธรรมมีความสำคัญมากในฐานะของประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน การสร้างความตระหนักร่วมรับผิดชอบของปัญหาใดๆ จึงมิควรเกิดแก่คนใดคนหนึ่งแต่คนในสังคมหรือเฉพาะคนไทยเท่านั้น

ที่ผ่านมาหลายสิบปีชาวเมียนมาร์เป็นกำลังแรงงานหลักที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย และในเวลาว่างยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไก เป็นจิตอาสา เป็นกำลังหลักสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่พี่น้องร่วมชาติด้วยกันเอง การมีจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ทางสังคม การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมคือหัวใจหลักสำคัญ ที่จะทำให้การทำงานและการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

อีกทั้งการรวมกลุ่มอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ อาทิ ชาวเมียนมาร์ ชาวกัมพูชา ที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ Labour Protection Network : LPN ผลักดันส่งเสริมสนับสนุนให้ มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังปัญหา การรับเรื่องร้องทุกข์เบื้องต้น การส่งต่อการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา การประสานกับผู้แทนสถานทูตเมียนมาร์เพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะยาว ทางกระทรวงแรงงานขอสนับสนุนอย่างเต็มที่และหาโอกาสการส่งเสริมพัฒนาทำงานร่วมกันเนื่องโอกาสต่อไป

เพราะเชื่อได้ว่า กรณีแรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน ถูกทำให้เป็นแรงงานบังคับหรือค้ามนุษย์ มากกว่าร้อยละ 60-70 กรณีผู้ประสบปัญหามาจากพวกเขา ดังนั้น เราจะทำอย่างไรให้รัฐต้องเข้ามาส่งเสริม สนับสนุนอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ และสร้างเครือข่ายทางสังคมแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยในการยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ที่เรียกตนเองว่า Myanmar Migrant Labour Group หรือ MMLG
และ Cambodia Migrant Labour Group หรือ CMLG ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคมจะทำงานกันอย่างใกล้ชิด และมีเป้าหมายร่มกันในการยกระดับความร่วมมือ หานวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน การป้องกันแปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย และร่วมสร้างพัฒนาทุนมนุษย์ที่สำคัญให้แก่คนในภูมิภาคอาเซียนนี้

เชื่อมั่นอย่างจริงใจว่า กีฬาสัมพันธ์ของพวกเราจะเชื่อมร้อยความสัมพันธ์อันดีงาม ให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไปด้วยกัน

LPN ขอขอบคุณทางบริษัท WESTERN UNION ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหลักเป็นทางการ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทำให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี ขอบคุณทุกๆ หน่วยงานในส่วนกลางและจังหวัดสมุทรสาครที่มาร่วมงาน ขอบคุณทุกท่าน พี่น้องแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมพิเศษในครั้งนี้

สมพงค์ สระแก้ว รายงาน
30/9/2019
#LPN
#MMLG
#CMLG

โดย สมพงค์สระแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net