วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

12 องค์ประกอบ ใน กระบวนการ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด


องค์ประกอบ ของแผนการตลาด

1. บทนำ และความเป็นมา

2. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) อาทิ วัตถุประสงค์, วิธีการ, ผลลัพธ์ และการวัดผล (ทำ ตอนสุดท้าย)

กระบวนการ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด

A. Strategic Scanning

B. Strategic Formulation

C. Strategic Implementation

D. Strategic Evaluation & Control

 

A. Strategic Scanning

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Market Analysis) เช่น

Business Scope (Category Structure)

สภาพแวดล้อม ภายนอก (PEST, 5 Forces, Supply Chain > Cost, Quality, Time, Flexibility

ขนาดตลาด (Market Size +Trend) = Market Attractiveness

การแข่งขัน (Competitor) คู่แข่งขันทั้งทางตรง และทางอ้อม

พฤติกรรม ของลูกค้า (Customer), กลุ่มเป้าหมาย (Target Market = End Consumer)

>>> สรุปเป็น O/T

 

4. พิจารณาโอกาสและความเสี่ยงในการเข้าไปในธุรกิจ (Opportunities & Threats Analysis)

 

5. พิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อน (Strengths & Weakness Analysis)

ปัจจัย ภายใน (ประวัติ, 7S, BCG, 4 Ps, Target Market, Position, ผลิต, การเงิน ฯลฯ)

80/20, Product/Market

เปรียบเทียบ กับคู่แข่ง ทางตรง

>>> สรุปเป็น S/W

+++ รวมเป็น SWOT

Identify Critical Success Factor (CFS)

 

B. Strategic Formulation

6. สมมุติฐานในการวางแผนการตลาด (Assumption) โดยสอดคล้องกับ สภาพตลาดจริง เช่น สภาพ การเมือง เศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค เทคโนโลยี (PEST)

 

7. การวิเคราะห์ทางเลือก (Alternatives) ที่เหมาะสมที่สุด (Business Scope > กลยุทธ์ = ทางชนะ คู่แข่ง)

Strategy จาก TOWS (บุก, ตั้งรับ, ปรับระบบ, ถอย)

 

เลือก กลยุทธ์ (Select Strategy)

นำ SWOT มาสร้าง TOWS จะได้ทางเลือก - 09 TOWS & Vision Form

เลือก ทางเลือก ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

ดูว่า อยู่ ช่องไหน - 10 Corporate Strategy

SO =>  กลยุทธ์ บุก / เติบโต (Growth Strategy)

ST =>  กลยุทธ์ หลีกเลี่ยง / ประคองตัว (Stabilization Strategy)

WO =>  กลยุทธ์ ตั้งรับ / รักษาเสถียรภาพ / ปรับปรุงภายใน (Turnaround Strategy)

WT =>  กลยุทธ์ ถอย / ตัดทอน (Retrenchment Strategy)

กลยุทธ์ บุก / เติบโต - 11 Generic Strategy - Growth

 

จากจุดแข็ง

ถ้าจะใช้กลยุทธ์ รุกขยายตัว จะใช้ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านไหน  จาก 3 แนวทาง

 1. กลยุทธ์ผู้นำ ด้านต้นทุน (Overall Cost Leadership Strategy) - 12 Generic Strategy - Cost Leadership
 2. กลยุทธ์ผู้นำ ด้านความแตกต่าง (Differentiation Strategy) - 13 Generic Strategy - Differentiation
 3. กลยุทธ์จำกัดขอบเขต (Focus Strategy) - 14 Generic Strategy – Focus

 

จากสถานการณ์ การแข่งขัน

กลยุทธ์ ทางสงครามการตลาด ที่สามารถนำไปใช้ มีดังนี้

 1. กลยุทธ์ สำหรับ ผู้นำ (Leader) - 15 Marketing Warfare – Leader
 2. กลยุทธ์ สำหรับ ผู้ท้าชิง (Challenger) - 16 Marketing Warfare – Challenger
 3. กลยุทธ์ สำหรับ ผู้ตาม (Follower) - 17 Marketing Warfare – Follower
 4. กลยุทธ์ สำหรับ รายย่อย (Nicher) - 18 Marketing Warfare - Guerilla

 

กลยุทธ์สร้างความเติบโต (Growth Strategy) ซึ่งมี 3 แนวทาง รวม 9 ทางเลือก ดังนี้ - 11 Generic Strategy - Growth

a. การเติบโตแบบหนาแน่น (Intensive Growth)

 1. การเจาะตลาด (Market Penetration)
 2. การพัฒนาตลาด (Market Development)
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)

b. การเติบโตแบบรวมตัว (Integrative Growth)

 1. การรวมตัว ไปข้างหลัง (Backward Integration)
 2. การรวมตัว ไปข้างหน้า (Forward Integration)
 3. การรวมตัว ในระดับเดียวกัน  (Horizontal Integration)

c. การกระจายธุรกิจ (Diversification)

 1. การกระจายธุรกิจ แบบมีจุดร่วม (Concentration Diversification)
 2. การกระจายธุรกิจ ตามแนวนอน (Horizontal Diversification)
 3. การขยายธุรกิจใหม่ ที่ไม่สัมพันธ์กับธุรกิจเดิม (Conglomerate Diversification)

 

>>> STP

Target Market

Position: Leader, Challenger, Follower, Nicher

Base on: Cost Leadership, Differentiation, Focus

 

8. กำหนดวัตถุประสงค์

S pecific / Simple                                   เจาะจง เช่น ยอดชาย, กำไร, ส่วนแบ่งตลาด, การรับรู้ของผู้บริโภค

M easurable                                           วัดได้ เช่น หน่วย, บาท, %

A ttainable / Achievable                          บรรลุผล ได้ เช่น 90- 110 %

R elevant                                               เกี่ยวเนื่อง เช่น คุณภาพดี vs ราคาถูก

T ime Bonded / Tracking                        ระบุเวลา เช่น ภายใน ปี 2560

 

9. การวางแผนการตลาด (Marketing Plan) >>> 4Ps

แผนกิจกรรม ตามเดือนของปฏิทิน (Calendar Plan)

- STP > Target Market, Position ที่จะชนะ

- Position ; ดีกว่า, ถูกกว่า, เร็วกว่า

- Product  : Quality, Formula, Size, Color, Package

- Place ;   TT, MT, Online, Distribution channel อื่นๆ

- Price ;   High, Standard, Low

- Promotion โดยใช้ เครื่องมือ IMC

สามารถใช้  AIDA พื่อการสื่อสารให้สินค้าเราที่จุดขายดูเด่นกว่า องค์ประกอบชัด ประโยชน์ดีกว่าคู่แข่ง

Awareness         =  รู้จัก

Interest              =  สนใจ

Desire               =  ชอบ

Action               =  ทำให้เชื่อ และ ตัดสินใจซื้อ

 

วิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย ของแต่ละทางเลือก (Evaluation of Alternatives / Pro & Con)

แต่ละ กิจกรรมหลักในข้อ 7

(Target Market, Position, Product, Place, Place, Promotion ฯลฯ)

มีข้อดี อะไรบ้าง และ มีข้อเสีย อะไรบ้าง

 

เสนอแนะ Suggestions/ Recommendation

สรุป จากข้อ 7

เลือก ทางเลือกไหน เพราะอะไร

 

C. Strategic Implementation

10. งบกำไรชาดทุนโดยประมาณ (Budget)

ทำตามแผนกิจกรรม ตามเดือนของปฏิทิน (Calendar Plan)

 

D. Strategic Evaluation & Control

11. การควบคุม (Action Plan)

KPI

Daily, Weekly, > Monitoring & Follow Up

Monthly, Quarterly, Half Year, Annually > Review & Control

 

12. แผนสำรอง (Contingency Plan)

โดย Monchai

 

กลับไปที่ www.oknation.net