วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“ต้องเป็นคนที่ ‘ตาดู หูฟัง’ อย่างรอบคอบอยู่ตลอดเวลา”


รายละเอียดข้อมูลสำคัญ
พระกรณียกิจ สมเด็จพระสังฆราช เมื่อเสด็จวัดพระศรีมหาธาตุ ทรงเปิดการประชุมเจ้าคณะจังหวัด 
 
“ท่านทั้งหลายล้วนเป็นผู้ใหญ่
และเป็นที่เคารพกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชน
อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการรับภารธุระ
บริหารและช่วยเหลืองานคณะสงฆ์
ในโอกาสที่ท่านมาประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้
ผมใคร่ขอฝากข้อคิดบางประการไว้ว่า
 
การเป็นผู้ใหญ่ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสูงเช่นนี้ 
ทุกท่านจำเป็นต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
หรือจะกล่าวง่ายๆ ก็คือต้องเป็นคนที่ ‘ตาดู หูฟัง’
อย่างรอบคอบอยู่ตลอดเวลา
หมั่นใคร่ครวญทบทวนถึงการอันเป็นไปในอดีต
ที่บูรพาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างอันดีงามไว้
พร้อมกันนั้น ก็หมั่นสังเกตความเป็นไปในปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา
สิ่งใดที่ควรจะแก้ไขและปรับปรุงพัฒนา ขอจงอย่านิ่งดูดาย
 
ขออาราธนาให้ท่านทั้งหลาย มีความกล้าหาญ อดทน
และพากเพียร ที่จะทำให้กิจการของหมู่คณะ ดีขึ้น
เจริญขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ขออย่าอวดดื้อถือดี
ยกตนเป็นใหญ่ด้วยทิฐิมานะ
จนอาจก่อความร้าวฉานเสียสามัคคีรส
ขอให้อดทนและเปิดใจกว้างรับฟังเหตุผลของกันและกัน
ด้วยข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าทุกรูปทุกคน
ต่างก็ปรารถนาดีต่อการพระศาสนาด้วยกันทั้งสิ้น
จึงไม่ควรที่จะให้ความแตกต่างทางวิธีคิดและกระบวนการ
เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งอาจเกิดจากพื้นฐานความคิด
หรือกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ที่แตกต่างกัน
มาบั่นทอน
ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของหมู่คณะได้เป็นอันขาด
 
ขอจงเจริญเมตตาพรหมวิหารต่อเพื่อนสหธรรมิกใกล้ตัว
รวมทั้งสมาชิกพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า
แผ่ตลอดไปถึงเพื่อนร่วมสังคม ซึ่งอาจมีความคิด 
ความเชื่อ ความนับถือที่ต่างกัน
ด้วยน้ำจิตน้ำใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี
อย่างไม่มีประมาณ
เพื่อให้สังคมไทยและให้โลกนี้ได้บรรลุถึงเป้าหมาย
ได้แก่สันติสุข ซึ่งเป็นอุดมการณ์ยอดปรารถนาร่วมกัน
โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำหนทางอันประเสริฐ”
 
จากที่มีพระเถรภาษิต ประทานเป็นบทพระสังฆโอวาท
เมื่อ วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562
บันทึกตามข้อมูล (Facebook) ของ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
 

ดูเรื่องการประดับธง ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net