วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

OKN_1912 2562 “โดโด้อยากแก้ไข (คำศัพท์)”


รายละเอียด *กฎหมาย หน้าที่?
ข้อควร แก่ความหมายของพวกเรา เมื่อระลึกถึง คน สัตว์
สิ่งของ และเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว

“... และปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการเหล่าทัพสําหรับข้าราชการทหาร และ
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้ดํารงตําแหน่งอื่น ตามที่กฎหมายกําหนด
หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด “ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า
ผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ดําเนินการไต่สวน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ไม่ว่าจะในฐานะเป็นตัวการ ผู้ใช้
หรือผู้สนับสนุนในการกระทํา ความผิดดังกล่าว
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ “กรรมการ” หมายความว่า
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และให้หมายความ รวมถึงประธานกรรมการด้วย
“เลขาธิการ” หมายความว่า
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ “สํานักงาน” หมายความว่า
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม-
การทุจริตแห่งชาติ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เลขาธิการ
และข้าราชการในสังกัดสํานักงาน และ
ให้หมายความรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานซึ่ง
มาช่วยราชการในสํานักงานซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ “หัวหน้าพนักงานไต่สวน” หมายความว่า
ผู้ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งจากพนักงานไต่สวน
“ไต่สวน” หมายความว่า การแสวงหา รวบรวม
และการดําเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน “ทุจริตต่อหน้าที่”
หมายความว่า
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
พฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่
ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น
หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้
เพื่อแสวงหาประโยชน์
ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น
หรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ราชการหรือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมาย
อาญาหรือตามกฎหมายอื่น “ร่ำรวยผิดปกติ”
หมายความว่า การมีทรัพย์สินมากผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ
หรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ
หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตาม
กฎหมายสืบเนื่องมาจาก ...”

หมายเหตุ
รูปภาพประกอบ อาจไม่เกี่ยวกับคำอธิบาย
คลิกที่รูปภาพ ดูวีดิทัศน์สรรพสัตว์ (โดโด้)


ดูเรื่องการประดับธง ต่อ ...

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net