วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ป่าไม้เดินหน้ากฎหมายอนุบัญญัติ​ป่าชุมชน​ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน​


 

ป่าไม้เดินหน้ากฎหมายอนุบัญญัติ​ป่าชุมชน​ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน​
-------------------------

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเร่งให้มีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ ซึ่งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาแผนการออกกฎหมายอนุบัญญัติ เพื่อเร่งขับเคลื่อนดำเนินการใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ส่งเสริมสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าที่อยู่ใกล้ชุมชน โดยมีมติเห็นชอบในการออกแผนกฎหมายอนุบัญญัติ และการกำหนดหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 3 วิธี ได้แก่ 1) ต้องรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ 2) การจัดทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อห่วงใยในการดำเนินการออกกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน ซึ่งมีจำนวนมากถึง 32 ฉบับที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 71 ก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้เร่งดำเนินการและประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงกระบวนการการดำเนินงานออกฎหมายอนุบัญญัติ และต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติป่าชุมชน พร้อมทั้งขั้นตอนการยกร่างต้องรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน

ด้านนางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 กรมป่าไม้ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและรับฟังความคิดเห็นกฎหมายอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562” โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำร่างกฎหมายอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ต่อไป

 

--------------------------------

โดย อานานนนนน

 

กลับไปที่ www.oknation.net