วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นครสวรรค์ต้นแบบกฎบัตรอาหารเชื่อมโยงสมาร์ทฟาร์มกับเครือข่ายผู้บริโภค


นครสวรรค์ต้นแบบกฎบัตรอาหารเชื่อมโยงสมาร์ทฟาร์มกับเครือข่ายผู้บริโภค

 

ฐาปนา บุณยประวิตร

Thapana.asia@gmail.com

นายกสมาคมการผังเมืองไทย

 

กฎบัตรนครสวรรค์สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย ได้พัฒนาต้นแบบเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ปัจจุบันกลุ่มสมาร์ทฟาร์มได้เริ่มส่งผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่เครือโรงพยาบาลศรีสวรรค์เป็นแห่งแรก และภัตตาคารเล่งหงษ์เป็นแห่งที่สอง นับเป็นการเริ่มต้นทดสอบวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเครือข่ายซัพพลายเชนของอาหารซึ่งกฎบัตรอาหารได้กำหนดเป้าหมายไว้

 

 

 

วิธีปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าว นับเป็นแนวทางสำคัญของกฎบัตรแห่งชาติและกฎบัตรนครสวรรค์ ในการดำเนินตามแผนปฏิบัติการปี 2563 เพื่อบรรลุเป้าหมายตอบโจทย์เจตนารมณ์ ดังนี้   

 

การพึ่งพาตนเองของระบบอาหารท้องถิ่น 

ระบบอาหารท้องถิ่นมีส่วนประกอบของ 

1.พื้นที่ดินสมบูรณ์เพื่อการผลิตอาหาร

2.พืชพันธุ์หรือเมล็ดพันธ์ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการบริโภคและระบบสุขภาวะของประชาชนในท้องถิ่น

3.วิถีการเพาะปลูก การแปรรูป และการจัดเก็บอาหารท้องถิ่น

4.ระบบการปรุงอาหาร รสชาด ตำรับอาหาร และวิถีการบริโภค

5.ระบบการตลาดอาหารท้องถิ่นและระบบโลจิสติกส์ และ

6.ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดิน การเพาะปลูก การเก็บรักษา  

 

ส่วนประกอบที่กล่าวมาทั้งหมด กฎบัตรอาหารนครสวรรค์ได้ริเริ่มดำเนินการไปแล้ว

ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนา

 

 

การลดระยะทางการขนส่งอาหาร

กฎบัตรอาหารและกฎบัตรนครสวรรค์ เน้นการลดขนส่งหรือลดการเดินทางไกลของอาหาร (food logistics) และลดการใช้พลังงานในระบบการขนส่ง ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัด LEED-ND เป้าหมายสำคัญได้แก่ การสร้างสุขภาวะชุมชนที่ได้จากการใช้อาหารสดในการปรุงอาหาร การลดการจัดเก็บอาหาร การแช่แข็ง การลดการบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือลดการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ ในการชลอการเสื่อมคุณภาพอาหาร เป้าหมายนี้เชื่อมโยงไปสู่การลดการใข้พลังงานโดยรวมของระบบอาหารทั้งหมด

 

 การผลิตอาหารที่สอดคล้องกับความต้องการการบริโภคที่นำไปสู่การลดขยะอาหาร 

เครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้ผลิตกับผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลดทั้งการขยายพื้นที่เกษตรอาหารอย่างไม่จำเป็น การเพิ่มการผลิตชนิดและประเภทอาหารที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณการบริโภค การลดภาระและต้นทุนการจัดเก็บอาหาร เป้าหมายสำคัญได้แก่ การให้ข้อมูลประเภท ชนิด คุณภาพ ปริมาณอาหารที่ต้องการแก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตอาหารในทางตรง เกษตรกรหรือเครือข่ายผลิตอาหารจะทราบความต้องการอาหารก่อนการผลิต โดยสามารถวางแผนเพาะปลูกหรือผลิตได้อย่างแม่นยำ

 

 

การสร้างความสัมพันธ์เชิงสังคมระหว่างเกษตรกรกับคนเมืองหรือผู้บริโภค 

ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเป็นปัจจัยสนับสนุนระบบทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาคมในเมืองและชนบท ผู้บริหารเมืองสามารถวางแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภครองรับการพัฒนาและการดำเนินการของเครือข่ายอาหารท้องถิ่นได้ เป็นการลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานและลดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการสาธารณูปโภค ที่สำคัญ เมืองจะมีระบบเชื่อมโยงประชากรกลุ่มต่างๆ ให้มีประสบการณ์ที่ดีต่อกัน เมืองสามารถสร้างระบบการเรียนรู้ของประชากรระดับต่างๆ โดยใช้เครือข่ายอาหารท้องถิ่นเป็นกลไกสนับสนุน 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพและตอบโจทย์ตัวชี้วัดกฎบัตรแห่งชาติ

กฎบัตรแห่งชาติ กฎบัตรอาหาร และกฎบัตรนครสวรรค์ มีเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการฟื้นฟูดิน การอนุรักษ์ดินดี การอนุรักษ์พันธ์พืช การเพาะปลูก การจัดเก็บดูแลรักษา การขนส่ง การบริหารจัดการ และการวางแผนระบบอาหารเพื่อลดต้นทุนการผลิต การลดปัญหาขยะอาหาร การลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และการลดความขัดแย้งปัจจัยด้านราคาและคุณภาพ

 

 

กฎบัตรนครสวรรค์อยู่ระหว่างพัฒนาต้นแบบระบบอาหารท้องถิ่น โดยช่วงต้นได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสมาร์ทฟาร์มกับเครือข่ายผู้บริโภครายใหญ่ ทั้งโรงพยาบาลและภัตตาคารขนาดใหญ่ ในโอกาสต่อไปจะเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับเครือข่ายโรงแรมและตลาดสด พร้อมเชื่อมเข้าสู่ระบบการตลาดอาหารสดในระบบตลาดสมัยใหม่

 

ขอบคุณ ภาพและข้อมูล Asia Space Planning

https://www.asiaspaceplanning.org/post/food_char_03

โดย SmartGrowthThailand

 

กลับไปที่ www.oknation.net