วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นายกฯกำชับดูแลปลอดภัยปชช.เดินทางปีใหม่ // จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ์ฯ


สวัสดีครับ

         สมเด็จพระเทพฯทรงวางพระองค์อย่างเรียบง่าย เป็นพระมหากรุณธิคุณต่อประชาชนตลอดมา และทรงสร้างสรรค์ไมตรีกับต่าง

ปรเทศโดยเฉพาะประเทศจีนยาวนานตลอดมาด้วย จึงมีการจัดงานสโมสรสันนิบาตเมื่อคืน ดังข่าว;

29 ธ.ค.62 เวลา 11.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Friendship Medal of the People's Republic of China) ซึ่งรัฐบาลจัดถวาย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา  พร้อมนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยภริยานายกรัฐมนตรีทูลเกล้า ฯ  ถวายมาลัย

         ขอจงทรงพระเริญยิ่งยืนนานฯ

 

 

 

 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

    
 


29 ธ.ค.62 เวลา 11.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Friendship Medal of the People's Republic of China) ซึ่งรัฐบาลจัดถวาย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา  พร้อมนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยภริยานายกรัฐมนตรีทูลเกล้า ฯ  ถวายมาลัย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลคำถวายพระพรชัยมงคล ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ใจความ ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี คู่สมรส คณะทูตานุทูต ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่วันนี้  ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ฯ ที่รัฐบาลจัดขึ้น เนื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่าละออง พระบาททรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศของ ใต้ฝ่าละอองพระบาทที่มีพระราชหฤทัย มุ่งมั่นในการกระชับและเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสาธารณรัฐประชาชนจีน จนได้รับการยกย่องว่าทรงเป็น “ทูตสันถวไมตรี” ทรงส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือไทย - จีน ทั้งในด้านวัฒนธรรม การศึกษาและด้านอื่นๆ ทั้งนี้ การเสด็จ พระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ นอกจากจะเป็นการทรงงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศแล้ว ยังได้ทรงนำความรู้จากการที่ได้ทอดพระเนตรกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งสังคม วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางวิทยาการ ตลอดจนการได้ทรงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำประเทศ นักวิชาการในหลากหลายสาขา มาปรับใช้ในการทรงงานในประเทศไทย ก่อเกิดคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองเสมอมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

การที่นานาอารยประเทศได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลและเครื่องอิสริยาภรณ์จากต่างประเทศนั้น แสดงให้เห็นถึงสายธารแห่งไมตรีจิตของใต้ฝ่าละอองพระบาทที่แผ่ไปยังนานาประเทศ และสร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ด้วยพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศ เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยถ้วนหน้า ควรที่คนในชาติจักได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างแนวทาง ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป

เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ และสำเร็จศุภผลดังพระราชหฤทัยปรารถนาทุกประการ

ณ วาระนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ณ ที่นี้ ดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อความสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป​ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

เสร็จแล้ว ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกที่รัฐบาลทูลเกล้าฯ ถวาย
เมื่อได้เวลาอันสมควร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ  โดยมีนายกรัฐมนตรีและภริยา และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งเสด็จ

 

เรื่องของคน 'บ้าชุด' แห่งปี

    
 

             ใครไม่ชอบ แต่ผมชอบแฮะ

                "ธนาธร-พรรณิการ์" นั่นน่ะ!

                กวนสะดือดี

                ตำรวจนัดให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา จัดแฟลชม็อบ ฝ่าฝืน พ.ร.บ.ชุมนุม เมื่อ ๑๔ ธันวา

                ทอนบอกไม่ว่าง

                จะไปฉลองปีใหม่ม้งที่พบพระ จังหวัดตาก อ้างว่านัดไว้แล้ว!

                แล้วก็ไปแต่งชุดแม้วทรงเครื่อง ถ่ายรูปลงเฟซ หะรูหะรา ประมาณว่า

                ข้านี่แหละเว้ย..เฮ้ย..........

                อัพเกรดจาก "นายกฯ โซเชียล" ขึ้นเป็น "เจ้าประมุขแห่งม้ง" แล้ว!

                ดูท่าจะครึ้มอก-ครึ้มใจเอามากๆ ซะด้วย กับชุดเครื่องทรงม้งที่สอดรับเคราครึ้มเลื้อยรกรอบคาง

                ใช้ยายี่ห้อ "บอมไบ" ปลูกขน-ขยายขนาด ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ?

                ยิ่งเบ้าหน้าบ่งบอกเป็นคนนอกสายพันธุ์ไทย เพียงอาศัยแผ่นดินเกิดด้วยแล้ว

                โอเค เลยทอน

                ไหนๆ ตัวเองก็เป็น ส.ส.ไม่ได้ พรรคก็จะถูกยุบ-ไม่ยุบแหล่ ทรงเครื่องครองพาราม้งอยู่นี่แหละ ลงตัวเปี๊ยบ!  

                ขาดแต่มเหสี!

                แต่คงเล็งไว้บ้างแล้วหรอกน่า ไม่ใกล้-ไม่ไกล รำไร..รำไร เหมือนลูกตากับขนตา สำหรับหญิง "เคมีเพี้ยน" ตรงกันนั่นน่ะ

                ทอนไม่ต้องห่วงเรื่อง "หมายเรียก"

                ผม..ในฐานะผู้ต้องหารุ่นพี่ ขอบอกรุ่นน้องไว้เลย ยังเบี้ยวได้อีกนัด

                แต่นัดที่สาม ท่านเจ้าพาราพญาทอนม้ง ต้องไปนะ

                ไม่งั้น เจอ "หมายจับ"!

                ก็พอดีแหละ กว่าหมายใบที่สามออก ก็จะถึงวันที่ ๒๑ มกรา ๖๓ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัด "ทอน-อนาคตใหม่"

                ไปฟังคำวินิจฉัยคดี ที่นายณฐพร ร้องให้วินิจฉัย ว่า

                ด้วยพฤติกรรมของทอน........

                ตามพยานหลักฐานต่างๆ ไม่ต้องมาก แค่หน้าปกฟ้าเดียวกันแต่ละปก และเรื่องราวดังประจักษ์ต่อเนื่อง

                 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่ ได้รู้กันวันนั้น

                ฉะนั้น ท่านเจ้าพาราพญาทอนม้ง....

                ทรงเครื่องห้อย เป่าหูกลุ่มชาติพันธุ์ ให้เกิดจิตกระเดื่องกระด้างต่อระบบ-สถาบันประเทศ อยู่แถวนี้แหละ

                อย่าเพ่นพ่านไปทรงพระซ่า ให้เป็นที่หมั่นไส้ชาวบ้าน ที่เขากำลังสุขสำราญกับเทศกาลปีใหม่ตอนนี้เชียว

                เดี๋ยวจะเหมือนแม่ไก่ ที่ชื่อนันทา

                เคยเรียนบทอาขยานหรือเปล่าล่ะ........

                                แสนเสียดายนันทาที่น่ารัก

                ชะล่านักเลี่ยงออกนอกถนน

                มัวแต่เพลินปลาบปลื้มจนลืมตน

                ถูกรถยนต์แล่นทับดับชีวา...ฯลฯ.....นั่นน่ะ!?

                และอีกคน..........

                ถูกหมายเรียกคดีแฟลชม็อบเหมือนกัน เผอิญเป็น ส.ส.เลยมีรัศมีคุ้มกัน "ระหว่างสมัยประชุม"

                ตำรวจจับไม่ได้ กุมก็ไม่ได้ น้ำลายไหลยืดแหมะๆ

                นั่นคือ "นางสาวพรรณิการ์" ผู้เลอโฉม!            

                ช่วงเดียวกัน ทอนขึ้นดอย........

                เธอก็ขึ้น แต่แยกไปขึ้นต่างดอย ทอนไปดอยตาก แต่พรรณิการ์ไปดอยเพชรบูรณ์

                ร่วมกันเดิน แยกกันชังชาติ ประหนึ่ง "ผัวหาบ-เมียคอน"

                จำเริญ..จำเริญเถอะ พ่อคุณ-แม่คุณ!

                พรรณิการ์หรือช่อ เดินปลุกระดมให้คนเกลียดทหาร ให้ต่อต้านการเกณฑ์ทหาร

                แต่ อ๊ะ..อ๊ะ..ตาวิเศษ เห็นนะ

                ช่อชอบทหาร ช่อแต่งเครื่องแบบทหารถ่ายรูป ยืนตรง ไหล่ผึ่ง หน้าตึง อกตั้ง

                ช่อเป็นทหาร "หมวดไหน" ไม่ทราบ?

                แต่ที่แน่ๆ ช่อชอบ "ทหารนอกชาติ" ส่วน "ทหารในชาติ" ช่อเกลียด ยกเว้น "อดีตทหาร" หัวโล้นๆ ในพรรค

                แล้วผู้ชายแก่ๆ ที่สวมหมวกดาวแดง "หน้าเหี้ยม" นั่นล่ะ เห็นตามเฟซบอกว่า พ่อช่อ

                จริงเปล่า หน้าตาดูนอกสายพันธุ์ไทยนะ?

                ช่ออ้างสมัยประชุม ไม่ไปพบตำรวจ แต่ช่อกลับเดินสายถือแผ่นพับไล่แจก

                ปลุกปั่นชาวบ้านให้ต่อต้านการเกณฑ์ทหาร และบอกจะเข้าไปรื้อกองทัพ ไปไล่นายพลออก

                แต่เห็น "ผู้กองปูเค็ม" เอารูปช่อในชุดเครื่องแบบทหารรูปเบ้อเร่อ เดินชูตามหลังเป็นกองแห่ โห่..หี้..โห่ ตามไปด้วย

                สรุปแล้ว ประเด็นเกลียดทหาร เกลียดกองทัพ

                ใครเป็นฝ่ายตอแหลกันแน่

                คนในรูป หรือคนนอกรูป?

                แต่ผมว่า ทั้งทอนและช่อ เป็นคนมีพรสวรรค์ ในด้านบล็อกตัว ที่เข้าได้กับเสื้อผ้าทุกรูปแบบ

                แบบนี้ ถ้าพรรคถูกยุบ ไปยึดอาชีพพระเอก-นางเอกยี่เก สบายเลย

                เข้าเครื่องพระ-เครื่องนางชุดไหน ขึ้นทั้งนั้น

                "ขึ้น" หมายถึง ไม่ว่าสวมชุดอะไร ก็ดูสวยและหล่อ ไม่ได้หมายถึง "ขึ้นอืด"!

                เจ้าตัวก็รู้ ชิมิ?

                ไม่เอาน่า อย่าทำเหนียม!

                เพราะสังเกตมาตลอด ทั้งทอนและช่อ เป็นพวก "บ้าชุด"

                ไป ๓ จังหวัดใต้ ช่อก็สวมฮิญาบ ทำเป็นสาวมุสลิม

                ไปกลุ่มชาติพันธุ์ ก็สวมชุดเผ่า ไปมุกดาหาร ช่อก็แปลงเป็นสาวภูไท

                ไปเหนือ ก็แปลงเป็นสาวเหนือ ไปอีสาน ก็แปลงเป็นสาวอีสาน

                และนี่เหมือนกัน..........

                เจ้าพาราพญาทอนม้ง ไปทรงเครื่องเต็มยศ ฉลองปีใหม่ม้ง ที่ตาก

                เจ้าแม่พรรณิการ์พาราม้ง ก็แยกไปทรงเครื่องม้งเต็มยศ ฉลองอีกพารา ที่เขาค้อ เพชรบูรณ์

                แถมคุย........

                พรรคของทอนและเธอนี่แหละ บันดาลให้ชาวม้งได้สัญชาติ

                เอากะแม่ซี!?

                นี่ถ้าวันไหนช่อมีโอกาสไปประกาศเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ กับชนเผ่าบอนดา ทางตอนใต้รัฐโอริสสา อินเดีย

                ขอร้องไว้ก่อนเลยนะช่อ.......

                อย่าไปแต่งชุดหญิงประจำเผ่าบอนดาเป็นอันขาด

                ถ้าอดใจไม่ไหว ก็อย่าถ่ายรูปมาลงเฟซเชียว

                จะเข้าข่าย อุจาด-อนาจาร!

                ช่อนี่ ว่าไปแล้วรสนิยมเหมือนยิ่งลักษณ์ ไปเกาหลี ต้องแต่งชุดฮันบกถ่ายรูปอวด

                ไปญี่ปุ่นต้องสวมชุดกิโมโน ไปเวียดนาม ก็ต้องสวมชุดเอ๋าหย่าย

                น่าชวนทอนไปญี่ปุ่น แล้วชวนกันแต่งชุดผ้าเตี่ยวมาลงเฟซ ประท้วงระบบทหารเกณฑ์ดูบ้าง

                รับรองมีฮือ หรือไม่ก็ อื้อฮือ!

                ญี่ปุ่นเขามีนะ การนุ่งผ้าเตี่ยว เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาติเขา อย่างพวกซูโม่นั่นไง

                ชุดผ้าเตี่ยวของญี่ปุ่น เขาเรียก "ฟุนโดชิ" มีผ้าผืนเล็กๆ ปิดเฉพาะปีกาจู๊ข้างหน้า มีเส้นเล็กๆ เหมือนจีสตริง ลากเข้าร่องแก้มก้นเต่งตึงข้างหลัง

                พวกซามูไร สมัยก่อนเขาใส่ บางเมืองในเขตร้อน เดี๋ยวนี้ เขาก็ยังใส่บ้าง

                ผ้าเตี่ยว "สำหรับหญิง" ก็มี เขาออกแบบเป็นแฟชั่น จิ๋มจุ๋ม พริ้มเพรา ตามรูปทรง น่ารัก น่าเอ็นดู หลากสไตล์ให้เลือก

                เนี่ย.........

                ถ้าทอนกับช่อไปญี่ปุ่น และไปแต่งชุดผ้าเตี่ยว ถ่ายรูปมาทำแผ่นพับ ทำโปสเตอร์ ทำบิลบอร์ด

                โฆษณาพรรค หรือหาเสียง หรือสำหรับรณรงค์เรื่องใดๆ ให้คนสนใจละก็

                รับรอง..........

                อย่างที่ช่อเดินไล่แจก ไม่ต้องเลย คนจะกรูเข้าไปแย่งถึงมือ บอกไม่เชื่อ?

                กฎหมายไม่ห้าม ทำได้

                ปิยบุตร บอก!

                เอาล่ะ วันนี้ ก็ ถือเป็นวันสุดท้ายของปีกุน ๒๕๖๒ ส่วนพรุ่งนี้ ๓๑ ธันวา.........

                ยกให้เป็นอนุสรณ์แห่งวัน "ผัวเซ็น-เมียซื้อ"

                ที่ครั้งหนึ่ง นายกรัฐมนตรีไทยคนหนึ่ง ประกาศให้วันที่ ๓๑ ธันวาคม เป็นวันทำงานราชการตามปกติ

                เพื่อซื้อขายที่ดินหลวง

                "ผัวเซ็นอนุมัติ" ให้เมียซื้อ แล้วโอนโฉนดเสร็จสรรพในวันนั้น เพื่อไม่ต้องเสียภาษีอัตราใหม่ในปีหน้า

                นายกฯ คนนั้น คือใคร จำกันได้ไหมเอ่ย? 

 

 
‘เชฟตู่’จัดให้ โชว์ปรุงเมนูเด็ด สมัยเด็กทำกินกับ‘พี่2ป.’

‘เชฟตู่’จัดให้ โชว์ปรุงเมนูเด็ด สมัยเด็กทำกินกับ‘พี่2ป.’

วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 13.49 น.
 
 
 

: การเมือง 
 

 

 

 

 ................................................................
 
 

: X-CITE 
 

 

 

 

 
 
คึกคัก! นทท. ‘มาเลเซีย-สิงคโปร์’ แห่จองห้องพักแน่นช่วงปีใหม่

คึกคัก! นทท. ‘มาเลเซีย-สิงคโปร์’ แห่จองห้องพักแน่นช่วงปีใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 12.54 น.

29 ธันวาคม 2562 บรรยากาศในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในตัวเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเริ่มทยอยเข้าด่านด้วยรถบัส ส่วนรถโดยสารส่วนบุคคล และรถบิ๊กไบค์ซึ่งเจ้าหน้าที่ต่างทำงานหนักเพื่อคอยอำนวยความสะดวกซึ่งด่านพรมแดนเบตงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่เกรงว่าเครือข่ายยาเสพติดและกลุ่มผู้ไม่หวังดีอาจแฝงตัวปะปนมากับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้


 

พ.ต.ท.ธนกฤต  กองคำ  สว.ด่าน ตม.เบตง ที่มาอำนวยความสะดวกหน้าด่านเบตง เปิดเผย ว่า ในช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบประวัติ นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ รวมทั้งชาวไทย อย่างเข้มงวด ซึ่ง เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวด ภายหลังที่มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง และตรวจสอบรายชื่อจากหนังสือเดินทางอย่างละเอียด ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการออนไลน์กลุ่มบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ พร้อมทั้งตรวจสอบยานพาหนะทุกชนิด โดยนำหนังสือเดินทางของบุคคลที่มีความประสงค์นำยานพาหนะเข้าออกประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย มาตรวจสอบอย่างละเอียด โดยนักท่องเที่ยวต่างทยอยเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยด้านอำเภอเบตง ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. เรื่อยมา

 

โดยเฉพาะวันที่ 29-30 ธ.ค.62 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละ18,000 คน ตั้งแต่เช้าจดค่ำ และในวันนี้ 29ธ.ค.62 ซึ่งเป็นวันหยุดของประเทศมาเลเซีย คาดว่าเข้ามาไม่ต่ำกว่า 20,000 คน ทาง ตม.เบตง ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ด้วยการเปิดช่องประทับตราหนังสือพร้อมกับเชิญชวนชาวไทยร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตร

ขณะที่บรรยากาศโดยทั่วไปตามโรงแรมเริ่มคึกคักรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยขณะนี้กรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งชาวไทย เริ่มทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไป ทำให้บรรยากาศการค้าการท่องเที่ยว และธุรกิจที่บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวคึกคักมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เบตง และ ตัว จ.ยะลา และเดินทางต่อไปยังจังหวัดท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามัน

 

 

นายสกุล เล็งลัคน์กุล รองประธานหอการค้าจังหวัดยะลา กล่าวว่า เปิดเผยว่า ขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ ต่างทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงนี้เป็นจำนวนมาก โดยยอดจองห้องพักใน อ.เบตง เริ่มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีห้องพักถูกจองเต็มล่วงหน้า 100 เปอร์เซ็นต์ยาวไปจนถึงปี 2563 แล้ว

 

 ...........................................................................

30 ธันวาคม 2562

โดย นายยั้งคิด

 

กลับไปที่ www.oknation.net