วันที่ พุธ มกราคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จิสด้า ผนึกกำลัง สทนช. ประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำอย่างยั่งยืน


จิสด้า ผนึกกำลัง สทนช.

ประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำอย่างยั่งยืน

 

 

 

29 มกราคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรม ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและโครงการด้านน้ำของประเทศ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

 

ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วย โดย สทนช. และ GISTDA เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีความคิดตรงกันที่จะร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการศึกษา ออกแบบ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในการวางแผนการบริหารจัดการด้านน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวางระบบบริหารจัดการน้ำ ให้สอดคล้องตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) อีกทั้งยังจะร่วมกันศึกษาออกแบบ วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์บนพื้นฐานการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ พัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลข้อมูล  รวมถึงการจำลองเหตุการณ์ในอนาคต

.

 

ด้าน ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนาม MOU ในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการนำองค์ความรู้ของทั้งสองฝ่ายในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการโครงการด้านน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวางระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศ ซึ่งต่อไปนี้ ภารกิจหลักของ GISTDA จะเป็นรูปแบบของการขับเคลื่อนเชิงนโยบายมากขึ้น โดยได้มีโครงการความร่วมมือกับบริษัทแอร์บัส จากประเทศฝรั่งเศส ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มกำหนดนโยบายแบบอัจฉริยะ หรือ AIP (Actionable Intelligence Policy) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการนำไปปรับเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างชาญฉลาด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด.

 

โดย AWAKAD

 

กลับไปที่ www.oknation.net