วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการธรรมชาติปลอดภัย “Kick off” รณรงค์ทุกภาคสวนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า


 

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือซีพีจับมือ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ชมรมคนพร้าวรักษ์ป่าจัดกิจกรรม “Kick off”

รณรงค์ทุกภาคสวนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ PM2.5

 

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับประชาชน 17 ตำบล 54 หมู่บ้านในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้ง ฝ่ายปกครองอำเภอพร้าว อุทยานแห่งชาติศรีลานนา, ชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า, และหน่วยงานบูรณาการใน พื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัด กิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)อำเภอพร้าว ที่บริเวณ ลานตลาดนัดอำเภอพร้าว โดยมี คุณเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยกำรสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า4,000 คน

การจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)ครั้งนี้เพื่อรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟป่า ตลอดจนลดปัญหา/ผลกระทบ และอันตราย อันเนื่องมาจากหมอกควันไฟป่า และระดมอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ดับไฟให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าใน พื้นที่ และยังส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการลดความขัดแย้งระหว่างราษฎรในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อุทยาน

โดยที่ผ่านมา คุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามประกาศกำหนด เขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางการกฎหมายในการควบคุม แจ้งต่อ นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ตลอดจนหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ถึงมาตรการห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 80 วัน หลัง ปัญหาฝุ่นควันในปีนี้ เริ่มเร็วขึ้นของเดือนมกราคม ซึ่งเกิดจากการเผาในที่โล่งแจ้ง กับสภาพ อากาศที่หนาวเย็นต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งทำให้ความกดอากาศไม่สามารถช่วยระบายฝุ่นควัน ที่จะ ลอยเข้ามาสะสมในเขตเมือง เพื่อลดปัญหาจากการเผาในที่โล่ง จึงเริ่มห้ามเผาเร็วขึ้น

โดยมีแผนงานเฉพาะพิเศษปี 2563 ในส่วนของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้ร่วมกับชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และภาคีเครือข่าย สนับสนุนงบประมาณ 200,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว อำเภอแม่เเตง อำเภอเชียงดาว รวมจำนวน 57 หมู่บ้าน ที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา พร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนมาตรการต่างๆ ทั้งการอบรมเครือข่ายป้องกันเเละแก้ไขปัญหาไฟป่า การลาดตระเวนหาไฟป่า และการประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายป้องกันเเละแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อำเภอพร้าว อำเภอเเม่เตง เเละอำเภอเชียงดาว อย่างเข้มข้นอีกด้วย

โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือฯได้เข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีล้านนาในการอนุรักษ์พื้นที่ป่า โดยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการเฝ้าระวังการบุรุกพื้นที่ป่า การสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อการป้องกัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญรวมทั้งในอำเภอพร้าวที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำปิง

โดย R009

 

กลับไปที่ www.oknation.net