วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมป่าไม้ จัดประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงพลาสติกเพาะชำกล้าไม้


 

กรมป่าไม้ จัดประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงพลาสติกเพาะชำกล้าไม้
----------------------------

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการบริหารจัดการพลาสติกตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำหน่าย การบริโภค และการจัดการปลายทาง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังมีการเร่งรัดการดำเนินการตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561–2573 ที่มีเป้าหมายในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี 2565 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2570

นายอรรถพล กล่าวอีกว่า กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการลดการใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งได้เร่งผลักดันให้กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานปลอดจากการใช้ถุงพลาสติก โดยมีการรณรงค์ภายในหน่วยงานในการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว นอกจากนี้ก็ได้หาวิธีการสำหรับการลดใช้ถุงพลาสติกสำหรับการเพาะชำกล้าไม้ ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมป่าไม้ โดยได้จัดทำ “โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาการใช้พลาสติก และเพื่อเป็นการลดการใช้พลาสติก ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดส่งผลงานบรรจุภัณฑ์ วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ในต้นทุนที่สามารถยอมรับได้ เพื่อรองรับการผลิตกล้าไม้ของกรมป่าไม้เป็นจำนวนมากในอนาคต

"กรมป่าไม้จะส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึก และร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และมีทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติ มีจิตสำนึกที่ไม่เพียงแต่ปกป้อง แต่มองถึงการคิดหาแนวทางที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นต่อไป” นายอรรถพล กล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา มี 4 หลักเกณฑ์ คือ

1. ต้องระบุรายละเอียดวัสดุที่นำมาใช้ ขั้นตอนและวิธีการผลิต รวมถึงต้นทุนการผลิตอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. วัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในระยะเวลา ประมาณ 1 – 2 ปี
3. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องมีต้นทุนเฉลี่ยไม่เกิน 0.85 บาทต่อ 1 บรรจุภัณฑ์ ที่สามารถรองรับการผลิตจำนวนมาก 1 ล้านชิ้น และกรมป่าไม้สามารถนำมาใช้ในการเพาะชำกล้าไม้ได้จริงในอนาคต
4. มีการนำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการทดสอบอย่างน้อย 50 ชิ้น ซึ่งต้องเป็นวัสดุที่ใช้ในการเพาะชำกล้าไม้ได้จริง และมีปริมาตรการบรรจุวัสดุเพาะชำกล้าไม้ตั้งแต่ 250 – 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ต้องไม่เป็นผลงานที่มีการจดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรทางปัญญาแต่อย่างใด รางวัลการประกวด จะแบ่งตามผู้เข้าประกวดเป็น 3 ประเภท คือ ระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทจะได้รับการมอบรางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลจากนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
4. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล แต่ละรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมป่าไม้และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท

กรมป่าไม้ ได้เปิดรับสมัครการประกวดผลงานบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่31 มีนาคม 2563 โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่ ส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และวงเล็บมุมซองว่าเป็นโครงการประกวดฯ หรือโทรสอบถามที่ 0-2561-4292-3 ต่อ 5517/5520 และจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการมอบรางวัลให้ทราบทางเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ ที่ http://www.forest.go.th

//////////////////////////////////////////

โดย อานานนนนน

 

กลับไปที่ www.oknation.net