วันที่ พุธ มีนาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อาการไหนใช่-ไม่ใช่ "โควิด-19" จากผู้เชี่ยวชาญ WHO !!


อาการไหนใช่-ไม่ใช่ "โควิด-19" จากผู้เชี่ยวชาญ
WHO !!
 
 
 
 
นสพ.ประชาชาติออนไลน์ ได้เผยแพร่บทความเรื่อง
"อาการไหนใช่-ไม่ใช่ "โควิด-19" ผู้เชี่ยวชาญ WHO
25 คน สรุปผลสืบสวนโรคระบาดในจีน"  เมื่อวันที่ 6
มีนาคม 2563  ผู้เขียนขอนำมาเผยแพร่ต่อบางส่วน ดังนี้
 
 
1. กรณีส่วนใหญ่ (78-85%) เกิดจากการติดต่อกัน
ในครอบครัวจากละอองเสมหะ (droplet) ไม่ใช่จาก
การกระจายจากละอองลอย (aerosol) เป็นหลัก
 
2. ราว 5% ของคนที่วินิจฉัยว่าป่วย ต้องใช้เครื่องช่วย
หายใจ อีก 15% ต้องใช้ออกซิเจนเข้มข้นสูง
 
3. ช่วงการฟื้นตัวโดยเฉลี่ยราว 3–6 สัปดาห์ สำหรับ
รายที่อาการหนัก และ 2 สัปดาห์สำหรับรายที่ป่วย
ไม่มาก
 
4. คนส่วนใหญ่ที่ได้รับเชื้อ มักจะมีอาการในที่สุด
แม้ว่าจะช้าเร็วต่างกัน ในกรณีที่ตรวจพบไวรัสแต่ยัง
ไม่มีอาการนั้น หายาก และส่วนใหญ่จะป่วยในอีก
สองสามวันต่อมา
 
5. อาการที่พบบ่อยที่สุดคือ มีไข้ (88%) ไอแห้งๆ
(68%) ไม่มีเรี่ยวแรง (38%) ไอแบบมีเสมหะ (33%)
หายใจลำบาก (18%) เจ็บคอ (14%) ปวดหัว (14%)
ปวดกล้ามเนื้อ (14%) หนาวสั่น (11%)
 
อาการที่พบน้อยลงมาหน่อยคือ คลื่นไส้และอาเจียน(5%)
คัดจมูก (5%) และท้องเสีย (4%)

อาการที่ไม่ใช่สัญญาณโรคของโควิด-19 คือ น้ำมูกไหล
 
6. จากการตรวจสอบคนจีนที่ติดเชื้อรวม 44,672 คน
มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 4%
 
7. อัตราการเสียชีวิตขึ้นเป็นอย่างมากกับ อายุ, สภาพ
ร่างกายก่อนติดเชื้อ, เพศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบสุขภาพที่รับมือโรค
 
8. สภาพร่างกายก่อนการติดเชื้อ: อัตราการเสียชีวิต
ของผู้ติดเชื้อที่มีโรคระบบหลอดเลือดหัวใจในจีนคือ 2%
ขณะที่สำหรับคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง
(เบาหวานที่ไม่ควบคุม) อยู่ที่ 9.2% และ 8.4%
สำหรับโรคความดันสูง, 8% สำหรับโรคระบบทางเดิน
หายใจเรื้อรัง และ 7.6% สำหรับโรคมะเร็ง
 
คนที่ไม่มีอาการป่วยใดๆ ก่อนติดเชื้อมีอัตราการเสียชีวิต
ที่ 1.4%
 
9. อายุ: ยิ่งอายุน้อย ก็ยิ่งติดเชื้อยาก และแม้จะติดเชื้อ
ก็จะป่วยไม่หนักเท่ากับผู้ที่อายุมากกว่า
 
 

รายละเอียด กรุณาอ่านจาก...
https://www.prachachat.net/world-news/news-428755
ซึ่งแปลโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและ
ผลิตภัณฑ์ สวทช.
 
 
 
***
ที่มาและภาพประกอบ :

"อาการไหนใช่-ไม่ใช่ “โควิด-19” ผู้เชี่ยวชาญ WHO 25 คน
สรุปผลสืบสวนโรคระบาดในจีน"
นสพ.ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 6 มี.ค.2563
 
ขอขอบคุณ
นสพ.ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net