วันที่ เสาร์ เมษายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อวดของสะสม : "ใช้เงินค่านา" ในสมัยรัชกาลที่ 5


อวดของสะสม :  "ใช้เงินค่านา" ในสมัยรัชกาลที่ 5
 
 
 
 
 
ใช้เงินค่านา กรุงสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 5 
เฉพาะที่สะสมอยู่ มีด้วยกัน 3  ราคา  ได้แก่
 
กึ่งตำลึง,
สลึง, 
และเฟื้อง
 
***
 

การทำนานับว่าเป็นอาชีพที่เก่าแก่ของคนไทยมาช้านาน
 
อากร หมายถึง ส่วนที่เก็บจากผลประโยชน์ที่ราษฎร
ทำมาหาได้ในการประกอบการต่างๆ เช่น ทำนา ทำไร่
ทำสวน ฯลฯ
 
หรือการได้รับสิทธิจากรัฐบาลไปกระทำการ เช่น
ต้มกลั่นสุรา เก็บของในป่า จับปลาในน้ำ ฯลฯ
เช่น อากรค่านา อากรสวน อากรสุรา อากรค่าน้ำ
เป็นต้น
 
การเก็บอากรอาจจัดเก็บเป็นตัวเงินหรือเป็นสิ่งของ
ถือเป็นภาษีที่จัดเก็บตามหลักผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากรัฐไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้มีการปฏิรูปการบริหารราชการที่สำคัญมากมาย
เฉพาะในการเก็บเงินค่านา ซึ่งมีกรมนาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บและส่งเงินเข้าหลวงนั้น ได้มีการ
ออกประกาศ  รวม 3 ฉบับ ด้วยกัน
 
1. ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินค่านา ร.ศ. 119
(พ.ศ.2444) และพระราชบัญญัติเพิ่มเติม
2. ประกาศแก้วิธีและพิกัดเก็บเงินค่านา ร.ศ. 124 (พ.ศ.2449)
3. ประกาศเปลี่ยนพิกัดเก็บเงินค่านาเป็นสตางค์ ร.ศ. 128
ในมณฑลนครราชสีมาและมณฑลอุดร

(ต่อมา ได้มีการออกพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฏากร
พุทธศักราช 2481  มาตรา 4  ให้ยกเลิก (2) พระราชบัญญัติ
ลักษณะเก็บเงินค่านา ร.ศ.119)
 
***
อ้างอิงข้อมูลบางส่วน :
บทความ"ภาษีนา-สวน-ไร่ สมัยกรุงธนบุรี-ต้นกรุงเทพฯ
เก็บกันอย่างไร" ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ 
2 พฤศจิกายน 2562
 
ขอขอบคุณ

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net