วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กิจของคฤหบดีชาวนา กิจสมณะ


ภิกษุ ท. !  กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้.  สามอย่างอะไรบ้างเล่า ?  สามอย่างคือ  คฤหบดีชาวนารีบ ๆ  ไถ  คราด  พื้นที่นาให้ดีเสียก่อน,  ครั้นแล้ว  ก็รีบ ๆ ปลูกพืช,  ครั้นแล้ว ก็รีบ ๆ  ไขน้ำเข้าบ้าง  ไขน้ำออกบ้าง.  ภิกษุ ท. !  กิจของคฤหบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้แล ;  แต่ว่าคฤหบดีชาวนานั้น  ไม่มีฤทธิ์หรืออานุภาพที่จะบันดาลว่า  “ข้าวของเราจงงอกในวันนี้,  ตั้งท้องพรุ่งนี้,  สุกมะรืนนี้”  ดังนี้ได้เลย,  ที่ถูกย่อมมีเวลาที่ข้าวนั้น  เปลี่ยนแปรสภาพไปตามฤดูกาล  ย่อมจะงอกบ้าง  ตั้งท้องบ้าง  สุกบ้าง 

ภิกษุ ท. !  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  กิจของภิกษุที่เธอจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้.  สามอย่างอะไรบ้างเล่า ?  สามอย่างคือ  การสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง,  การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง  และการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่ง  ภิกษุ ท. !  กิจของภิกษุที่เธอจะต้องรีบทำมีสามอย่างเหล่านี้แล ;  แต่ว่า  ภิกษุนั้น  ก็ไม่มีฤทธิ์หรืออานุภาพที่จะบันดาลว่า  “จิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย  เพราะไม่มีอุปาทานในวันนี้  หรือพรุ่งนี้  หรือมะรืนนี้”  ดังนี้ได้เลย,  ที่ถูก  ย่อมมีเวลาที่เหมาะสม  ซึ่งเมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติไปแม้ในศีลอันยิ่ง,  ปฏิบัติไปแม้ในจิตอันยิ่ง,  และปฏิบัติไปแม้ในปัญญาอันยิ่ง  จิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปาทาน  ได้เอง.

ภิกษุ ท. !  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสำเหนียกใจไว้ว่า  “ความพอใจของเราจักต้องเข้มงวดพอ  ในการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง,  ในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง,  และในการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่ง”  ดังนี้.  ภิกษุ ท. !  พวกเธอทั้งหลาย  พึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แล.

โดย อินทรีย์ภูเขา

 

กลับไปที่ www.oknation.net