วันที่ อังคาร มิถุนายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ


วิธีการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skill)

การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

( Teaching English Speaking Skill )

 
               การสอนภาษาทุกภาษา มีธรรมชาติของการเรียนรู้เช่นเดียวกัน คือ เริ่มจากการฟัง และการพูด แล้วจึงไปสู่การอ่านและการเขียน ตามลำดับ จุดมุ่งหมายของการพูด คือ การสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการพูดอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ครูผู้สอนควรมีความรู้และความสามารถอย่างไร จึงจะสามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการพูดให้แก่ผู้เรียนได้อย่างสอด คล้องกับระดับและศักยภาพของผู้เรียน
          1. ชื่อเรื่อง เทคนิคการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ( Speaking Skill )
          2. เกริ่นนำ การสอนภาษาทุกภาษา มีธรรมชาติของการเรียนรู้เช่นเดียวกัน คือ เริ่มจากการฟัง และการพูด แล้วจึงไปสู่การอ่านและการเขียน ตามลำดับ การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในเบื้องต้น มุ่งเน้นความถูกต้องของการใช้ภาษา ( Accuracy ) ในเรื่องของเสียง คำศัพท์ ( Vocabulary ) ไวยากรณ์ ( Grammar ) กระสวนประโยค ( Patterns ) ดังนั้น กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนระดับต้นได้ฝึกทักษะการพูด จึงเน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติตามแบบ หรือ ตามโครงสร้างประโยคที่กำหนดให้พูดเป็นส่วนใหญ่ สำหรับผู้เรียนระดับสูง กิจกรรมฝึกทักษะการพูด จึงจะเน้นที่ความคล่องแคล่วของการใช้ภาษา ( Fluency ) และจะเป็นการพูดแบบอิสระมากขึ้น เพราะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการพูด คือ การสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการพูดอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ครูผู้สอนจึงควรมีความรู้และความสามารถอย่างไร จึงจะสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการพูดให้แก่ผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับระดับและศักยภาพของผู้เรียน
 

 เทคนิควิธีปฏิบัติกิจกรรมการฝึกทักษะการพูด มี 3 รูปแบบ คือ

             1.1 การฝึกพูดระดับกลไก ( Mechanical Drills ) เป็นการฝึกตามตัวแบบที่กำหนดให้ในหลายลักษณะ เช่น

                  - พูดเปลี่ยนคำศัพท์ในประโยค ( Multiple Substitution Drill )
 
                  - พูดตั้งคำถามจากสถานการณ์ในประโยคบอกเล่า ( Transformation Drill )
 
                  - พูดถามตอบตามรูปแบบของประโยคที่กำหนดให้ ( Yes/No Question-Answer Drill )
 
                  - พูดสร้างประโยคต่อเติมจากประโยคที่กำหนดให้ ( Sentence Building )
 
                  - พูดคำศัพท์ สำนวนในประโยคที่ถูกลบไปทีละส่วน ( Rub out and Remember )
  
                  - พูดเรียงประโยคจากบทสนทนา ( Ordering dialogues )
 
                  - พูดทายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในบทสนทนา ( Predicting dialogue )
 
                  - พูดต่อเติมส่วนที่หายไปจากประโยค ( Completing Sentences )
 
                  - พูดให้เพื่อนเขียนตามคำบอก ( Split Dictation )
 

     1.2 การฝึกพูดอย่างมีความหมาย ( Meaningful Drills ) เป็นการฝึกตามตัวแบบที่เน้นความหมายมากขึ้น มีหลายลักษณะ เช่น

                 - พูดสร้างประโยคเปรียบเทียบโดยใช้รูปภาพ
 
                 - พูดสร้างประโยคจากภาพที่กำหนดให้
 
                 - พูดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในห้องเรียน
 

    1.3 การฝึกพูดเพื่อการสื่อสาร ( Communicative Drills ) เป็นการฝึกเพื่อมุ่งเน้นการสื่อสาร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างคำตอบตามจินตนาการ เช่น

 
               - พูดประโยคตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ( Situation )
 
               - พูดตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ ( Imaginary Situation )
 
               - พูดบรรยายภาพหรือสถานการณ์แล้วให้เพื่อนวาดภาพตามที่พูด ( Describe and Draw )
 
KruJin..

โดย ครูจิ๊บ

 

กลับไปที่ www.oknation.net