วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เกษตรกร สละสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท ทำตามนี้


สำหรับเกษตรกรที่อยากคืนสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร  15,000 บาท  ทำตามนี้ 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย  เกษตรกรขอคืนสิทธิ (สละสิทธิ) ได้ด้วยตนเอง หรือทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้แทนมายื่นแบบคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้ง 7 หน่วยงาน สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด และส่วนกลาง ได้แก่

  • สํานักงานเกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตรพื้นที่ 1 มีนบุรี / สํานักงานเกษตรพื้นที่ 2 ลาดกระบัง / สํานักงานเกษตรพื้นที่ 3 ตลิ่งชัน / สํานักงานเกษตรพื้นที่ 4 ทวีวัฒนา
  • สํานักงานประมงจังหวัด และสํานักงานประมงอําเภอทุกแห่ง / สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  • สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด และสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุกแห่ง
  • กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกศูนย์ ทั้ง 21 แห่ง
  • การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด และสาขาทุกแห่ง และสํานักงานกลาง
  • สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาต
  • สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ประจําโรงงานน้ำตาล 57 แห่ง
  • สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด
  • ส่วนกลางที่ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

โดย MNCH

 

กลับไปที่ www.oknation.net