วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แนะนำ สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๒๐ ปี !!


แนะนำ สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๒๐ ปี !!

 


ในวาระที่กรุงเทพมหานคร มีอายุครบ ๒๒๐ ปี
ในพุทธศักราช ๒๕๔๕ อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบ
๗๕ พรรษา

 

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จึงเห็นเป็นการ
สมควรที่จะจัดทำสมุดภาพแสดงถึงวิวัฒนาการ
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

 

โดยนำภาพเก่าอันเป็นภาพถ่ายทางอากาศ ที่มี
ผู้สนใจทำเอาไว้ แล้วมาเปรียบเทียบกับภาพปัจจุบัน
ที่สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดทำขึ้นใน
ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๔๒-๒๕๔๔

 

ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองได้ชัดเจน
อันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการนำไปวิเคราะห์
ประกอบการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมให้สอดคล้อง
กับข้อมูลของเมือง ตามสภาพความเป็นจริง และ
ตามความต้องการของประชาชน

 

นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์ในการจัดทำ แผน
พัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทาง
ประวัติศาสตร์ และพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ ได้
เหมาะสมยิ่งขึ้น

 

 

 

ผู้เขียนบล็อกใคร่ขอนำภาพถ่ายเปรียบเทียบ มาให้ชม
เป็นตัวอย่างบางภาพเท่านั้น ผู้สนใจที่มีความประสงค์
จะชมภาพถ่ายทั้งเล่ม หรือนำไปเพื่อประโยชน์ใชงาน
ตามที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อได้ที่ สำนักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร โดยตรง หรือที่ผู้เขียนบล็อก

 


สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๒๐ ปี
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
(๓๒๐ หน้า) 

 

บริเวณหัวแหวน กรุงรัตนโกสินทร์ ฝั่งกรุงเทพและธนบุรี

 

พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

ท่าพระจันทร์และถนนพระจันทร์

 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ด้านทิศใต้

 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ด้านทิศตะวันออก

 

ฝั่งพระนครแสดงบริเวณถูกระเบิดแถวย่านบ้านหม้อ

 

 

กรมที่ดิน

 

วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ว วังหน้า)

 

สนามหลวง โรงแรมรัตนโกสินทร์ อนุสาวรีย์ทหารอาสา
คลองคูเมืองเดิม

 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

 

อาคารริมถนนราชดำเนินกลาง และโรงแรมรัตนโกสินทร์

 

พระราชอุทยานสราญรมย์

 

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง ตลาดบำเพ็ญบุญ

 

พระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ถนนราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย


***
ที่มา:
สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๒๐ ปี
Portraits of Bangkok 220 Years
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net