วันที่ อังคาร มิถุนายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทางออกจะนะเมืองอุตสาหกรรมที่วินๆทุกฝ่าย


ทางออกจะนะเมืองอุตสาหกรรมที่วินๆทุกฝ่าย
อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ Shukur2003@yahoo.co.uk
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แห่งที่ 4 ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่นำพื้นที่ของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มาพัฒนาเป็น ‘เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ชุมชน เนื้อที่การพัฒนา 16,753 ไร่ ใช้เงินลงทุนกว่า 18,680 ล้านบาท กำลังกลายเป็นประเด็นในหน้าสื่ออีกครั้ง โดยเฉพาะหลังสาวน้อยไครียะห์ออกมาประท้วงจน รัฐต้องถอยร่นยอมเลื่อนเปิดเวทีรับฟังคนพื้นที่ช่วงโควิด-19และเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมและคนส่วนใหญ่ในพื้นที่
ที่มาโครงการ
สำหรับที่มาของโครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อในปี 2540 โดยกรมเจ้าท่าเสนอแนวคิดที่จะสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 แต่ขอตัดตอนไปที่การประชุมคณะรัฐมนตรี(ยุครัฐบาลรัฐประหารและจะหมดวาระ)ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพิ่มเติม เป็นเมืองต้นแบบที่ 4 สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้นำพื้นที่ของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พัฒนาเป็น ‘เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (ในขณะนั้น) ได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กระทั่งวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติในหลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 1. ด้านผังเมืองในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม 2. ด้านโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ ได้แก่ โครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา 3. ด้านโครงข่ายการขนส่งทางบก ที่จะมีแผนแม่บทจราจรเชื่อมทางหลวง ทางหลวงชนบท ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ด้านพลังงาน จะมีโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ ชีวมวล แสงอาทิตยและลม เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าประสงค์การพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบที่ 4

โดยมีสาระสำคัญของโครงการนี้ระบุว่า เพื่อยกระดับการพัฒนาอำเภอจะนะในเชิงพื้นที่ทั้งระบบและครบวงจร เพื่อให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่างที่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซียสิงคโปร์ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการลงทุนของ ‘ภาคเอกชน’ เป็นสำคัญ

ซึ่งแผนลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใช้งบประมาณในการลงทุน 18,680 ล้านบาท โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 100,000 อัตรา เนื้อที่การพัฒนา 16,753 ไร่ แบ่งเป็น 6 ส่วน คือ

1. พื้นที่เขตอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเบา 4,253 ไร่
2. พื้นที่อุตสาหกรรมหนัก 4,000 ไร่
3. พื้นที่เขตอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 4,000 ไร่ จำนวน 4 โรง กำลังผลิตรวม 3,700 เมกะวัตต์
4. พื้นที่เขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรมหลังท่าเรือจำนวน 2,000 ไร่
5. พื้นที่เขตอุตสาหกรรมศูนย์รวมและกระจายสินค้าจำนวน 2,000 ไร่
6. พื้นที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแหล่งที่พักอาศัยจำนวน 500 ไร่

(อ้างอิงจาก THE STANDARD
THE STANDARD ECONOMIC FORUM โลกหลังโควิด-19 ประเทศไทยอยู่ตรง ไหนในความปกติใหม ่ – THE STANDARD
มิติใหม่ของ Virtual Conference ครั้งแรกของการรว มตัวกว่า 40 ผู้นำในการขับเคล ื่อนเศรษฐกิจและส ังคมจากทุกภาคส่ว น เพื่อค้นหายุทธศา สตร์ที่ประเทศไทย จะก้าวต่อไปหลังว ิกฤตโควิด-19

——
ไครียะห์สาวน้อยบ้านๆผู้เขย่าอำนาจส่วนกลางช่วงโควิดและรอมฎอน
(12 พฤษภาคม 2563) ไครียะห์ ระหมันยะ เยาวชนอายุ 17 ปี ลูกชาวประมงบ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมกับพี่น้องเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ยื่นหนังสือที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อส่งถึง ศอ.บต. และคณะรัฐมนตรี ขอให้ยกเลิกการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ ในวันที่ 14-20 พฤษภาคมนี้ ซึ่งยังอยู่ในช่วงเวลาบังคับใช้กฎหมายพิเศษในวิกฤตโควิด19 และถูกออกแบบมาจำกัดผู้เข้าร่วม ทั้งเพื่อการป้องกันโควิด19 และไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงขอให้ทบทวนโครงการจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า
.

จากนั้นไครียะห์พร้อมแม่และชาวจะนะอีก 2 คน ปักหลักค้างคืนรอคำตอบอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยไครียะห์ได้เขียนจดหมายน้อยถึง พล.อ. ประยุทธ์ โดยมีเนื้อหาใจความตอนหนึ่งว่า
.
“หนูเป็นลูกหลานชาวประมง อาศัยอยู่ในชุมชนริมชายฝั่งของอำเภอจะนะ ตั้งแต่เล็กจนโตหนูเห็นพ่อแม่ทำการประมงมาตลอด พ่อจับปลา แม่เอาปลาที่พ่อจับได้ไปขายที่ตลาดสงขลา รายได้ทั้งหมดในบ้านมาจากการทำอาชีพประมงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
.
“บ้านที่หนูอาศัยอยู่ เสื้อผ้าที่หนูใส่ รองเท้า ชุดนักเรียน ค่าเทอม รถจักรยานที่หนูเคยขี่ ของเล่นที่หนูเคยมี ชีวิตทั้งชีวิต ความสุข ความทรงจำ ทุกเรื่องราวของหนูมาจากทะเลทั้งหมด ทะเลคือชีวิต ทะเลคือแม่”
.
ไครียะห์ทิ้งท้ายในจดหมายว่า “จะมีค่าอันใดเล่า หากพัฒนาเพื่อเอาผลประโยชน์ จนทำลายอนาคตของลูกหลาน จะทนได้หรือคุณปู่ประยุทธ์
.
“หนูจะนั่งและนอนตรงนี้ (หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา) จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็นวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2563
ด้วยความเคารพ”ทำให้อำนาจรัฐบาลส่วนกลางของทั้ง.ประยุทธ์และป.ประวิตร
(13 มีนาคม) สั่งด่วนให้ ศอ.บต. ออกประกาศเลื่อนการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นด้วยวาจานิคมอุตสาหกรรมจะนะออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจากมีประชาชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรภาคเอกชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ต่างแสดงความห่วงใยต่อการรับฟังความคิดเห็นผ่านรูปแบบการแสดงความคิดเห็นด้วยวาจาที่อาจจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วงคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนแต่ยังสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์และส่งหนังสือแสดงความเห็นไปยัง ศอ.บต. ได้

อย่างไรก็แล้วแต่ไครียะห์กล่าวหลังจากทราบประกาศการเลื่อนดังกล่าวว่า “หนูก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดี เขาแค่เลื่อน ไม่ได้ยกเลิก โครงการถูกอนุมัติมาแล้ว แต่เพิ่งมารับฟังความคิดเห็น อยากให้ผู้ใหญ่ทบทวนกระบวนการโครงการอีกครั้ง” แม้ว่าวันนี้จะได้กลับบ้าน แต่ยังยืนยันว่าจะยังคงต่อสู้ต่อไป จะยังคงติดตามสถานการณ์ประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด เพราะยังคงมีความกังวลอยู่
การต่อสู้ของไครียะก็ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบุสตานุดดีน อำเภอจะนะ ซึ่งคนในพื้นที่เรียกว่าปอเนาะที่เปิดสอนหลักสูตรศาสนาอิสลามและสามัญศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ สะท้อนว่าวงการศึกษาได้ผลิตเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง กล้าคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา ศตวรรษที่ 21 อีกทั้งสามารถผลิตนวัตกรรมด้านประชาธิปไตยที่กินได้
ธรรมชาติการต่อสู้มีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายหนุนโครงการ
บ่ายวันที่ 15 พ.ค.63
พลันที่ศอ.บต.ออกมาถอยหนึ่งก้าวก็มีกลุ่มที่หนุนโครงการนี้ออกมายื่นหนังสืออ้างเสียงชาวบ้านเช่นกันให้เดินหน้าโครงการนี้ต่อ
โดยยื่นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรื่องขอเปิดเวทีฟังเสียงชาวบ้านก่อนว่าจะเดินหน้าหรือยกเลิกโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งกลุ่มนี้มั่นใจว่าเจ้าของพื้นที่ตัวจริงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนา สร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่
20 มิถุนายน 2563 ศอ.บต. ประกาศจะส่งบัณฑิตอาสา เด็กในพื้นที่จะนะ จังหวัดสงขลา (ลูกหลานชาวบ้าน)ลุยประชาสัมพันธ์ว่าพร้อมเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ถึงแนวทางการขับเคลื่อนเมืองต้นแลบอุตสาหกรรมนี้(โปรดดู http://www.sbpac.go.th/?p=57388)
ต้นเดือนมิถุนายน หลังวันอีดมีการทำกระบวนขายฝันชาวบ้านให้ลงหุ้นลมในโรงไฟฟ้าชุมชนโดยนักธุรกิจหนุ่มมุสลิมเดินสายพบกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและผู้นำชุมชนหาสมาชิกโดยต่อรองให้รับโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมนี้ไปก่อน

นักวิเคราะห์มองว่า

“นี่เป็นธรรมชาติการต่อสู้ของโครงการใหญ่ของรัฐทุกครั้งทุกรัฐบาลมีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายหนุนโครงการแต่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อาจมีมากกว่านี้และมีสิทธิ์ที่จะนำคำว่าญีฮาดหนุนเสริมการต่อสู้”
อะไรคือทางออก

อันเนื่องมาจากผู้เขียนได้ร่วมลงพื้นที่โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซียที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กับคณะนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสันติสุข สถาบันพระปกเกล้าหรือที่เรียกว่า 4 ส รุ่นที่ 8 นำโดยนายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์

พบว่า

1. แก่นหลักที่นำมาสู่ความขัดแย้งและความแข็งขืนต่อต้านโครงการนี้ในนภาพรวมคือ ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน (no trust) ประเด็นหลักที่พบได้แก่ ชุดข้อมูลที่ฝ่ายรัฐและแนวร่วมรัฐหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตดำเนินโครงการมีอยู่มักถูกเผยแพร่สู่สาธารณะในวงจำกัด ไม่เป็นปัจจุบัน และมีการตัดทอนหรือเซ็นเซอร์ ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรืออาจให้ข้อมูลไม่ตรงตามเอกสารจริง ในขณะที่อีกฝ่ายที่เป็นองค์กรเอกชนถูกอีกฝ่ายอ้างด้วยเช่นกันว่าข้อมูลด้านตรงกันข้ามรวมทั้งมีการใช้วาทกรรมสร้างความแตกแยก

2. การไม่ยอมรับผลการประเมิน EIA (Environmental Impact Assessment) คือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” EHIA (Environment and Health Impact Assessment) คือการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ โดยให้มีส่วนร่วมและรับฟังเสียงจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากหลายเหตุผล

3. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่รวบรัด ดำเนินการโดยฝ่ายรัฐหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตดำเนินโครงการแต่เพียงฝ่ายเดียว

4. ความไม่ยืดหยุ่นของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์โครงการที่สอดรับกับความต้องการของประชาชน

5. กระบวนการลดผลกระทบเชิงลบและการเยียวยาของโครงการที่มีต่อประชาชนที่มิได้ศึกษามิติต่างๆ ทั้งระดับปัจเจก ชุมชน สังคม และจิตวิญญาณ ทั้งที่สามารถตีค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้ (tangible) และมีคุณค่าที่ไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเลขได้ชัดเจน (intangible) อย่างรอบด้าน

6. ไม่มีกระบวนการติดตามโครงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

หากจะเดินหน้าทำตาม ปณิธาน “จะนะเมืองน่าอยู่ มั่งคั่ง ยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ กันความไม่ไว้ใจ
ดังนั้น ทางออกที่วินๆ(ชนะ)ทุกฝ่าย ถ้าจะเชื่อใจ บริสุทธิ์ว่า เพื่อประชาชน ก็เริ่มนับหนึ่ง ใหม่โดยการมีส่วนประชาชน (ทั้งต้นนำ้ กลางและปลายนำ้)มันจะชอบธรรมทั้งกระบวนการและกฎหมายซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ช่วงระยะๆ ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการตัดสินใจดำเนินโครงการต้องเปิดให้มีส่วนร่วมที่น่าเชื่อถืออย่างรอบด้าน

ขั้นตอนที่ 2 การร่วมกำหนดเป้าหมายโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและความจำเป็นของรัฐ

ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการลดผลกระทบโครงการและการเยียวยาอย่างมีส่วนร่วม

ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างมีส่วนร่วม

ผู้เขียนมีทัศนะว่าปัญหาการประท้วงที่นำไปสู่ความขัดแย้ง ต่อโครงการลักษณะนี้ซึ่งจะกระทบเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิชุมชนจนบานปลายสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือถ้าได้รับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติอย่างไร สังคมในพื้นที่และภายนอกจะยอมรับได้ในกติกานี้ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือหนุนปัญหาการไม่ยอมกันคงมีแต่อาจจะน้อย การประท้วงหน้าทำเนียบก็คงจะลด หรือถ้ามีประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นโล่ให้รัฐเพราะผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
หมายเหตุบทความที่ผู้เขียนเคยเขียน
1. https://www.matichonweekly.com/special-report/article_196194
2. https://www.matichonweekly.com/column/article_270754

โดย shukur

 

กลับไปที่ www.oknation.net