วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธ.ก.ส. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายอภิรมย์  สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.รับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจเอกชนให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันนำไปสู่การยกระดับ ความโปร่งใสของประเทศไทย

โดยในปีนี้ ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล ประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่ หมวด 1 องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานและข้อร้องเรียน หมวด 2 องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม หมวด 3  องค์กร      ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมสากล และหมวด 4 องค์กรดำเนินงานและจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส      เที่ยงธรรม  มีมาตรการต่อต้าน การทุจริตและการให้หรือรับสินบน   เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ โถงหน้าห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net