วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

น้ำพักน้ำแรง...หนังสือเก่าอายุกว่า 80 ปี ทรงคุณค่ามากเล่มหนึ่ง !!


"น้ำพักน้ำแรง"...หนังสือเก่าอายุกว่า 80 ปี ทรงคุณค่ามากเล่มหนึ่ง !!

 

 

"น้ำพักน้ำแรง" เป็นหนังสือที่คณะกรรมการชำระปทานุกรม
ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นที่ระลึกในงานปลงศพ นายหลี เสฐียรโกเศศ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2479 ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า (หนังสือ
มีอายุกว่า 80 ปี)

 

 

นายหลี เสฐียรโกเศศ เป็นบิดาศาสตราจารย์ พระยาอนุมาน
ราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) ซึ่งเป็นนักปราชญ์และนักการศึกษา
คนสำคัญของไทย เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในหลายสาขา
วิชา อาทิ ภาษาไทย นิรุกติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

 

ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
และเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลกชาวไทย ประจำ พ.ศ.
2531 จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก)

 

 


สำหรับหนังสือ "น้ำพัก "โน้ำแรง" นั้น มีทั้งหมดรวม 9 เรื่อง
ด้วยกันตามสารบาญ ดังนี้


มิ่งขวัญ และ เกิดตาย
พระยาโกษากรวิจารณ์ (ศรี ประภาศิริ)

บวชกันได้
พระวรเวทย์พิศิฐ (เซ็ง ศิวศริยานนท์)

ปาฐกถาเรื่องบุรพการี
พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)

เรื่องคำ "โหร"
หลวงเทพดรุณานุศิษฎ์ (ทวี ธุรมธัช)

การเปลี่ยนแบบปฏิทิน
พระยาวิสุทธากร (แม้น ทรรทรานนท์)

เทศน์คู่
พระสารประเสริฐ (ตรี นาคประทีป)
และพระพินิจวรรณการ (แสง สาลิตุล)

เรื่องกำหนดกฎชา
พระธรรมนิเทศทวยหาร (อยู่ อุดมศิล์ป)

รัตนาวลิ
พราหมณ์ ป.ส.ศาสตรี

การคิดศัพท์
หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ

 

แต่ละเรื่องนับว่ามีคุณค่ายิ่ง เป็นวัฒนธรรมไทยที่ควรศึกษา
ให้ละเอียด วิเคราะห์ถึงเหตุและผล อนุรักษ์สิ่งที่ดีงามไว้
และสืบต่อกันไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

 

 

 

ผู้เขียนได้ถ่ายภาพบทความแรกเรื่อง "มิ่งขวัญ และ เกิดตาย" 
โดย พระยาโกษากรวิจารณ์ (ศรี ประภาศิริ) มาเป็นตัวอย่าง
ด้วย 1 เรื่อง

 

 


***
อ้างอิงและภาพประกอบ :

หนังสือ "น้ำพักน้ำแรง" คณะกรรมการชำระปทานุกรม
ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นที่ระลึกในงานปลงศพ นายหลี เสฐียรโกเศศ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2479 ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า
ขอขอบคุณ

ประวัติศาสตราจาย์ พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)
โดยสถาบันพระปกเกล้า

ขอขอบคุณ

 

 

 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net